Aanwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp (voorzitter)
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Afwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Uitnodigingen week 41, 11 oktober 2022 - Z.077014

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Vereniging Oudheidkamer Tiel: Van der Capellenlezing - dinsdag 8 november 2022
  Het college is verhinderd.
 • Slotconcert fanfare Arezzo - zaterdag 10 december 2022
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering 4 oktober 2022, nr. 40/22 - Z.077014

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dreumel, Lageweg 17 - Z.070474

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het bestemmingsplan Dreumel, Lageweg 17 voor de realisatie van acht woningen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zwerfafval 2023 - Z.077223

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De acties zwerfafval 2023 ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad
 2. De raad vragen om structureel € 40.000 te dekken uit de algemene middelen om zwerfafval aan te pakken

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college overweegt dat:

 1. voor het jaar 2023 reeds afspraken zijn gemaakt voor het zwerfafval, conform de voorgaande jaren;
 2. de bijdrage, zoals die door Nedvang, is toegekend de afgelopen jaar onzeker is voor 2023 e.v. jaren.

Om die redenen besluit het college:

 1. De acties zwerfafval 2023 ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad;
 2. Voor het jaar 2023, indien de bijdrage van Nedvang komt te vervallen, incidenteel € 40.000 te dekken uit de algemene middelen.
 3. In 2023 een brede evaluatie te houden, waarbij ook mogelijke dekking van de kosten uit de afvalstoffenheffing wordt betrokken.

1e wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 - Z.069858

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De “eerste wijziging van de beleidsregels ‘Energietoeslag 2022" vast te stellen.
 2. Budget dat beschikbaar komt via het gemeentefonds als budget vast te stellen en dit via de najaarsrapportage te verwerken in de gemeentelijke begroting.
 3. De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de beleidsregel via bijgevoegde raadsbrief

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dreumel, Rooijsestraat 45a - Z.068513

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Dreumel, Rooijsestraat 45a vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit West Maas en Waal 2023 - Z.065379

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen om:

 1. De Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit West Maas en Waal 2023 vast te stellen.
 2. De leden van de gemeentelijke adviescommissie voor een termijn van vier jaar te benoemen.
 3. Tussentijdse benoemingen van commissieleden te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beeldkwaliteitsplan Klimaatadaptatie - Z.076676

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van bij dit voorstel gevoegd Beeldkwaliteitsplan Klimaatadaptatie.
 2. Aan de Raad voor te stellen het Beeldkwaliteitsplan Klimaatadaptatie vast te stellen.
 3. Aan de Raad voor te stellen om met het Beeldkwaliteitsplan Klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van de beoordeling van ruimtelijke initiatieven.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat - Z.072824

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Molenstraat gewijzigd vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)