Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers 
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 41, 12 oktober 2021 - Z.062052

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotaties bij de vergaderingen van:

 1. 13 oktober 2021: AB Regio Rivierenland
 2. 14 oktober 2021: AB AVRI

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Met de annotatie voor het AB Regio Rivierenland wordt ingestemd. De annotatie voor het AB AVRI wordt besproken. T.a.v. de reactie op het rapport rondom de vuilstortplaats adviseert het college de portefeuillehouder aan te dringen op een advies van het DB en als AB lid geen advies daarover uit te brengen.

Belastingverordeningen 2022 - Z.062637

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen om de belastingverordeningen 2022 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:

 1. Verordening Hondenbelasting 2022;
 2. Verordening Toeristenbelasting 2022;
 3. Verordening Watertoeristenbelasting 2022;
 4. Verordening Forensenbelasting 2022;
 5. Verordening Marktgelden 2022;
 6. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022;
 7. Verordening Rioolheffing 2022;
 8. Legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel;
 9. Verordening roerende zaakbelasting 2022;
 10. Verordening onroerende zaakbelasting 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand B. Teunissen - Z.062380

Portefeuillehouder

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand B. Teunissen

Advies

De heer B.Teunissen, teamleider Wonen en Milieu te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente West Maas en Waal. De benoeming is geldig voor de duur van zijn dienstverband bij de gemeente West Maas en Waal.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Controleplan en normenkader 2021 - Z.062358

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

In te stemmen met het 'Controleplan en normenkader 2021' en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zesde wijziging APV 2017 - Carbidschieten - Z.062406

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De raad voor te stellen de 'Zesde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2017' inzake een regeling voor het carbid schieten vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Samenwerkingsovereenkomst GRWP - Z.062231

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Het Gemeentelijk Riool- en Waterplan voor de planperiode 2023-2027 op te stellen in samenwerking met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen door ondertekening van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst.
 2. De gemeente Heumen te mandateren om als penvoerder op te treden en daarmee ook hun inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren voor deze opdracht.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wamel; Bronckhorstkamp en Kortstuk; Kloosterhof fase 3 - Z.061775

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De straatnamen "Bronckhorstkamp" en "Kortstuk" toe te kennen voor de straatnamen binnen het nieuwbouwproject "Wamel, Kloosterhof fase 3".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b" - Z.050222

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota beantwoording zienswijzen en de raad voorstellen de Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. In te stemmen met het definitief ontwerpbestemmingsplan "Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b" voor de realisatie van maximaal 14 woningen en de raad voorstellen het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 41, 12 oktober 2021 - Z.062052

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. 30 en 31 oktober 2021 Toverbal Theater project ‘Museum der Blije Afstandelijke Kunsten’. Wethouder Reuvers gaat zaterdagmiddag en wethouder Peters gaat zondagmiddag.
 2. 2 november 2021 Gelderland Academie conferentie ‘Lokale Democratie in beweging’. Het college is verhinderd.
 3. 12 november 2021 Provincie Gelderland: Dag van Gelderland. Wethouder Mol is fysiek aanwezig bij de bijeenkomst.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 5 oktober 2021, nr. 40/21 - Z.062052

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)