Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers 
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Septembercirculaire 2021 algemene uitkering Gemeentefonds - Z.062465

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennisnemen van de septembercirculaire 2021.
 2. De herrekende uitkomsten over 2021 t/m 2025 vast te stellen.
 3. De taakmutaties in te zetten voor 2021 t/m 2025.
 4. De uitkomsten voor 2021 t/m 2025 in de najaarsnota te verwerken en de raad voorafgaand aan de begrotingsvergadering hierover te informeren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Najaarsnota 2021 - eerste behandeling - Z.062518

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis nemen van de concept najaarsnota 2021.
 2. Najaarsnota 2021 inhoudelijk bespreken met de teamleiders.
 3. Eventuele verbeteringen verwerken in het concept document en dit agenderen voor de collegevergadering van 26 oktober 2021.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het eerste concept van de najaarsnota wordt met name tekstueel besproken. De aanpassingen en de financiële verantwoording worden verwerkt in de versie die volgende week ter vaststelling wordt voorgelegd.

Pachtovereenkomst - Z.062895

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het perceel aan de Van Rechterenstraat te Appeltern (kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie O, nr. 236) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2027 te verpachten aan de in de toelichting genoemde personen;
 2. Deze grond te verpachten tegen een pachtsom van € 709,95 per jaar (exclusief 50% waterschapslasten en indexatie)
 3. De pachtsom in te boeken onder kostenpost/-soort 65065/8310.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Appeltern, Noord Zuid 8 - Z.059240

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

Geen principemedewerking te verlenen aan de uitbreiding van bedrijfsbebouwing en de realisatie van camperstandplaatsen op het perceel Noord Zuid 8 Appeltern

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening en beleidsregels Bekostiging leerlingenvervoer West Maas en Waal - Z.049111

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad voor te stellen de Verordening Bekostiging leerlingenvervoer West Maas en Waal vast te stellen
 2. De beleidsregels die horen bij de Verordening bekostiging leerlingenvervoer West Maas en Waal vast te stellen en de uitvoeringsregels van 26 april 2015 in te trekken

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies aan commissariaat van de media over programmaraad extra FM - Z.062216

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

De raad voor te stellen om het Commissariaat van de Media (CvdM) negatief te adviseren over de samenstelling van het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van Streekomroep Maas en Waal (Extra FM), omdat deze niet representatief is voor onze gemeente.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)