Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Regionale zaken week 43, 24 oktober 2023 - Z.092830

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB Werkzaak 26 oktober 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Na bespreking stemt het college in met de voorliggende annotatie.

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2023 - Z.087810

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het 'Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente West Maas en Waal 2023' vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Buurtbemiddeling 2024 - Z.093216

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Buurtbemiddeling in de huidige vorm voort te zetten;
 2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte van Sterker sociaal werk (offertenummer: 23-123/103);
 3. De kosten voor rekening te laten komen van kostenpost/-soort 61020/4335;
 4. De raad te informeren middels bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 43, 24 oktober 2023 - Z.092830

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Vrijdag 17 november Uitnodiging Dijkexcursie “Samen werken aan waterveiligheid”
   Het college is verhinderd.
 • Zaterdag 25 november Uitnodiging PlattelandsParlement 2023 gemeenten
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 17 oktober 2023, nr. 42/23 - Z.092830

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Benoeming leden stembureaus - Z.091177

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Te benoemen de leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus binnen de gemeente.
 2. Te benoemen de leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijke stembureau.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidievaststelling 2022 / Subsidieaanvraag 2024 HALT Gelderland - Z.091296

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De subsidie 2022 bestemd voor Halt Gelderland ambtshalve vast te stellen op € 7.298,-;
 2. De structurele post voor de subsidie van Halt Gelderland over te hevelen van kostenpost/-soort 61020/4436 naar kostenpost/-soort 66040/4438;
 3. De subsidieaanvraag 2024 van Halt Gelderland voorlopig toe te kennen tot een bedrag van maximaal € 10.672,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidievaststelling 2021 / Subsidieaanvraag 2023 HALT Gelderland - Z.074807

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De subsidie 2021 bestemd voor Halt Gelderland ambtshalve vast te stellen op € 7.290,-.
 2. De subsidieaanvraag 2023 van Halt Gelderland voorlopig toe te kennen tot een bedrag van maximaal € 7.380,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Septembercirculaire 2023 - Z.093029

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis nemen van en instemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Evaluatie project Voorleesexpress - Z.080645

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het project de Voorleesexpress (VLE)
 2. Vanaf 2024 het product Voorleesexpress structureel af te nemen.
 3. De subsidiëring hiervan op te laten nemen in de jaarlijkse subsidieaanvraag van Bibliotheek Rivierenland

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling subsidie NT2 onderwijs 2021-2022 Groeisaam PO - Z.092605

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De in 2022 verstrekte subsidie voor het verzorgen van NT2 onderwijs in schooljaar 2022-2023 definitief vast te stellen op € 35.000.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)