Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers 

Afwezig:

 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen 

Vaststellen aanvullingen op het Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 - Z.061973

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

De aanvullingen op het Regionaal Programma Werklocaties (2019-2024) vast te stellen, met aanvullende afspraken op het gebied van:

 1. Concretisering van regionale ambities en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid;
 2. Wijziging van de regionale definitie van XXL-logistiek in het RPW;
 3. De verzochte regionale aanpak inzake capaciteitsvraagstuk Hondsgemet-Noord;
 4. Kansen voor meer samenwerking op het gebied van revitalisering; e. Stimuleren van toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen op projectniveau.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verzoek aan de VNG over de stijgende kosten in de Wmo - Z.061845

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Uitvoering te geven aan de motie van de raad over de stijgende kosten binnen de Wmo.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Najaarsnota 2021 - tweede behandeling - Z.062518

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis nemen van het verslag (vraag & antwoord) van de eerste collegebehandeling van de Najaarsnota op 19 oktober 2021.
 2. Instemmen met de Najaarsnota 2021 en aan de raad aanbieden om vast te stellen.
 3. Instemmen met het concept raadsvoorstel en het bijhorende besluit.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verslag (vraag & antwoord) van de eerste collegebehandeling van de Najaarsnota op 19 oktober 2021.
 2. In te stemmen met de Najaarsnota 2021 en aan de raad aanbieden om vast te stellen, met de aanpassing dat de Dijkenloop behoort tot programma 1 Recreatie en Toerisme.
 3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en het bijhorende besluit.

Uitnodigingen week 43, 26 oktober 2021 - Z.062638

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. Verenigingsavond op 20 november 2021
  Het college is voltallig, met partners, aanwezig.
 2. Platform Zelfredzaam Rivierenland: netwerkbijeenkomst Gezonde Leefstijl als Medicijn op 1 december 2021
  Wethouder Reuvers zal aanwezig zijn.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 oktober 2021, nr 42/21 - Z.062638

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 oktober 2021, nr. 41/21 - Z.062333

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Beleidsregels budgetoverhevelingen - Z.058892

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Beleidsregels bepalen voor toekomstige budgetoverhevelingen.
 2. Kennisnemen van de voortgang van de budgetoverhevelingen vanuit 2020.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stelt de beleidsregels voor toekomstige budgetoverhevelingen vast. Toepassing van deze regels op de overhevelingen uit de jaarrekening 2020 sluiten daar niet geheel op aan. Wetend dat de nieuwe beleidsregels daarvoor nog niet waren vastgesteld besluit het college in te stemmen met de budgetoverhevelingen vanuit 2020.

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar afwijzing verzoek om handhaving - Z.058189

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 19 mei 2021 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop gronden woningbouwproject Appelhoek fase 1B Alphen - Z.057741

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met de verkoop van een gedeelte van ca. 6.359 m2 aan bouwgrond voor de realisatie van woningbouwproject 'Appelhoek fase 1B' te Alphen;
 2. Met Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. een koopovereenkomst aan te gaan, tegen de hierna vermelde voorwaarden;
 3. Wethouder Cruijsen te machtigen om de koopovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 - Z.062946

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025;
 2. Kennis te nemen van het in het Regionaal Economisch Ambitiedocument opgenomen voorstel om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) door te ontwikkelen naar een Regionaal Stimuleringsfonds (RSF).

  De raad voor te stellen om:
 3. In te stemmen met het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025;
 4. Het Regionaal Investeringsfonds door te ontwikkelen naar een Regionaal Stimuleringsfonds.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2022 - 2027 - Z.057360

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) regio Nijmegen e.o. 2022 - 2027 door ondertekening van bijgevoegde verklaring.
 2. Informatienota aan de raad over het RPO vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen last onder dwangsom - Z.057246

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 20 april 2021 in stand te laten met dien verstande dat de hoogte van de dwangsom op € 20.000,- wordt bepaald;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit conform adviespunten 1 en 3. Ten aanzien van adviespunt 2 is het college van mening dat, ook de commissie, niet in voldoende mate heeft gemotiveerd waarom het bedrag verlaagd moet worden. Met het nu voorliggende advies treedt de commissie in de bevoegdheid van het college. Dit opnieuw aan de ODR ter advisering voorleggen.