Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Uitnodigingen week 44, 1 november 2022 - Z.077875

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

12 november 2022 Muziekvereniging Koning Willem III "The show must go on" in de Rosmolen Beneden-Leeuwen.
Burgemeester Van Neerbos bezoekt het concert.

Najaarsnota 2022 - tweede behandeling - Z.077758

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Instemmen met de Najaarsnota 2022 en aan de raad aanbieden om vast te stellen.
 2. Instemmen met het concept raadsvoorstel en het bijhorende besluit.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Behoudens de reservering voor een Coronabijdrage aan de Maasveren (daarvoor dient eerst besluitvorming door de raad plaats te vinden, die eerst in 2023 wordt voorgelegd) stemt het college in met de voorliggende najaarsnota 2022.

Vaststelling Controleplan en Normenkader 2022 - Z.078338

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De bepalingen uit het Controleprotocol 2018-2022 voor 2022 te handhaven
 2. In te stemmen met het Controleplan en Normenkader 2022 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Nadere regels Jeugdhulp en Wmo 2022 - Z.055661

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de WAS/WORDT-lijst Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd 2022.
 2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad en in te stemmen met de reactie hierop.
 3. De 'Nadere regels Jeugdhulp 2022 West Maas en Waal' vast te stellen.
 4. De 'Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2022 West Maas en Waal' vast te stellen.
 5. De Nadere regels Jeugdhulp 2018 en de Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2020 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Alternatief levensloopbestendige woningen Appelhoek fase 1B Alphen - Z.078085

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met afwijking van het woningbouwprogramma voor het project Appelhoek fase 1B aangaande de levensloopbestendige woningen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop Hogeweg Dreumel - Z.055793

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het verzoek d.d. 13 september 2022 van in het voorstel genoemde persoon te weigeren;
 2. Het besluit d.d. 23 augustus 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verlengen contract Cleverland inzet Amber van den Tillaart - Z.077990

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid van de gemeente West Maas en Waal door de overeenkomst met Cleverland, over de inzet van Amber van den Tillaart, te verlengen.
 2. De beoogde verlenging financieel te dekken uit het Waterplan 2022 (00090/77072)

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid van de gemeente West Maas en Waal door de overeenkomst met Cleverland, over de inzet van Amber van den Tillaart, te verlengen.
 2. Dekking, voor zover deze beschikbaar is door de vacature, te vinden in de loonsom. Indien deze niet toereikend is het meerdere te dekken uit het waterplan.

Septembercirculaire 2022 - Z.078030

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennisnemen van de septembercirculaire 2022.
 2. De herrekende uitkomsten over 2022 t/m 2026 vast te stellen.
 3. De taakmutaties in te zetten en aan te passen voor 2022 t/m 2026.
 4. De uitkomsten over 2022 via de najaarsnota te verwerken.
 5. De uitkomsten over 2023 t/m 2026 via een begrotingswijziging te verwerken en de raad voorafgaand aan de begrotingsvergadering hierover te informeren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.077418

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen om de Verordening Interne en externe klachtenbehandeling gemeente West Maas en Waal 2023 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.077420

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen om de Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 25 oktober 2022, nr. 43/22 - Z.077875

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)