Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 44, 2 november 2021 - Z.062943

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie Pfo Wmo/Jeugd van 4 november 2021

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotatie. De portefeuillehouder wordt geadviseerd om bij de te sluiten contracten, de afspraken "SMART" te formuleren, zodat daar ook op gestuurd en gevolg aan kan worden gegeven.

Ten aanzien van het onderwerp: Presentatie Samen ….oud in Rivierenland, wil de portefeuillehouder eerst goed geïnformeerd worden alvorens richtinggevende uitspraken te doen. De portefeuillehouder zal dit voor de regionale vergadering aan de collegeleden terugkoppelen.

Uitnodigingen week 44, 02-11-2021 - Z.062943

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Gemeente Tiel/Oudheidkamer Tiel e.o. inzake de Van der Capellenlezing op 24 november.
Wethouder Mol is aanwezig.

Feestelijk moment Het Leeuwse Veld te Beneden-Leeuwen 30 november
Het college is voltallig aanwezig.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 26 oktober 2021, nr 43/21 - Z.062943

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Overeenkomst Sim intraweb - Z.063111

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Met Simgroep een overeenkomst aan gaan voor de dienstverlening van de webomgeving en bijhorende producten en diensten op basis van de uitgebrachte offerte d.d. 19-10-2021
 2. Op deze overeenkomst de gemeentelijke inkoopvoorwaarden in de vorm van GIBIT van toepassing verklaren.
 3. De overeenkomst aangaan voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid om daarna de dienstverlening jaarlijks te verlengen.
 4. Om economische redenen afwijken van het gemeentelijke beleid waardoor deze dienst enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed.
 5. Akkoord gaan met de voorgestelde afrekening en implementatiekosten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaarschrift gericht tegen verleende omgevingsvergunning - Z.057842

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren gegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 9 april 2021 te herroepen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Borgstelling tennisvereniging LEWABO t.b.v. aanvraag Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) - Z.060924

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. In te stemmen met een gemeentelijke borgstelling ter hoogte van maximaal €450.000, onder de opschortende voorwaarde dat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) middels een contragarantie aan de gemeente borgstaat voor een bedrag ter hoogte van maximaal €225.000.
 2. Lewabo goedkeuring te verlenen om, rekening houdende met hetgeen beschreven is onder beslispunt 1, een aanvraag in te dienen bij SWS.
 3. In te stemmen met het vestigen van een hypotheekrecht op de opstallen van Lewabo. Dit wordt nader uitgewerkt na goedkeuring van SWS.
 4. De gemeenteraad een besluit te laten nemen middels het bijgesloten raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanvraag subsidie Stichting Leefbol 2021 - Z.063271

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Stichting Leefbol een subsidie toe te kennen van € 750 vanuit de beleidsregel leefbaarheid: bevordering gezondheid: gezonde voeding en gezond bewegen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Z.062862

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de nieuwe regionale aanpak Samen voor een thuis zonder geweld Gelderland Zuid 2021-2025;
 2. Kennis te nemen van de review van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2017-2020.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

De Hul 2A te Alphen - Z.054723

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met een hogere geurbelasting voor de nieuw te realiseren woningen op het perceel De Hul 2a te Alpen en daarmee af te wijken van het advies van de ODR.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met een hogere geurbelasting voor de nieuw te realiseren woningen op het perceel De Hul 2a te Alpen en daarmee af te wijken van het advies van de ODR. Het college heeft daarbij overwogen dat er ter plaatste een verbetering plaatsvindt van het woon- en leefklimaat.

Beëindiging huurovereenkomst visput - Z.062472

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Akkoord te gaan met het verzoek tot beëindiging van de huurovereenkomst van de visvijver aan de Hogeweg in Wamel (PWA-put).

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de beëindiging van de huurovereenkomst. De toegankelijkheid van het gebied is een waardevolle aanvulling op de (wandel) mogelijkheden in en rondom Wamel. Het college vindt het wenselijk deze toegankelijkheid te handhaven. Met de eigenaar is daarover gesproken en heeft aangegeven deze toegankelijkheid te willen onderzoeken. Het dorpsplatform Wamel actief informeren over de beëindiging en bij het onderzoek (door de eigenaar) te betrekken.