Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Regionale zaken week 45, 7 november 2023 - Z.093511

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB Regio Rivierenland 8 november 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotatie.

Controleplan en Normenkader 2023 - Z.093748

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen en in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Controleprotocol 2023-2027 - Z.094135

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen en in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen toepassen bestuursdwang - Z.089081

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren gegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 1 februari 2023, op schrift gesteld en bekend gemaakt op 28 juni 2023, in te trekken;
 3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen ter hoogte van € 1.194,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 45, 7 november 2023 - Z.093511

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Woensdag 29 november Uitnodiging Meet & Greet kenniswerkplaatsen VNG
  Het college is verhinderd.
 • Vrijdag 1 december Uitnodiging VNG bestuurdersdag en Najaars ALV
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 31 oktober 2023, nr. 44/23 - Z.093511

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht West Maas en Waal - Z.093358

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht 2024 vaststellen.
 2. De Verordening gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking te laten treden.
 3. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2016 in te trekken wanneer de Omgevingswet in werking treed.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar afwijzing huishoudelijke ondersteuning en beëindiging lopende indicatie - Z.085502

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren voor zover gericht tegen het verzoek om ophoging van de uren voor huishoudelijke ondersteuning ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
 2. De bezwaren voor zover gericht tegen de beëindiging van de indicatie per 1 april 2023 gegrond te verklaren en het bestreden besluit op dit onderdeel te herroepen door het toekenningsbesluit van 20 maart 2021 in te trekken op grond van artikel 2.3.10 WMO 2015, jo. artikel 2.3.8 WMO 2015 en artikel 16 lid 2 en lid 3 sub a Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020;
 3. Het verzoek tot financiële tegemoetkoming op de kosten die gemaakt zijn tijdens de bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening nadeelcompensatie gemeente West Maas en Waal - Z.093820

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De Verordening nadeelcompensatie gemeente West Maas en Waal en de toelichting daarop vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen de Verordening nadeelcompensatie gemeente West Maas en Waal vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidie Gelders Winterfonds - Z.093682

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het uitkeren van de berekende bedragen aan de betreffende accommodaties, toegelicht bij het kopje "Financiën".
 2. In te stemmen met het verslag dat de gemeente West Maas en Waal naar de provincie stuurt.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Programma kostenverhaal en financiële bijdragen 2024 - Z.093296

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen 2024;
 2. De raad voor te stellen het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen 2024 vast te stellen en de huidige nota kostenverhaal 2015 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afwegingskader woningbouw 2024 - Z.094013

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het Afwegingskader woningbouw 2024 en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 2. Het Toetsingskader Woningbouw 2020 formeel in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Roggeveld-Oost (Leeuwenkwartier) - Z.073798

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Roggeveld-Oost (Leeuwenkwartier)" gewijzigd vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Leeuwenkwartier" vast te stellen;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Dorpen herziening molenbiotopen" - Z.087422

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Dorpen, herziening molenbiotopen" gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dreumel, Bemerdweg 3 - Z.087242

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Dreumel, Bemerdweg 3
 2. Het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg - Waterstraat - Z.087242

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg - Waterstraat
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (HGW)
 3. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde concept anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling
 4. De planologische procedure te starten door ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit HGW

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling ontwerp Levendig-Leeuwen - Z.026272

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van ontwerpvariant 1 en ontwerpvariant 2 en bijbehorende kostenramingen voor het project Levendig Leeuwen;
 2. De raad voor te stellen het definitieve stedenbouwkundig ontwerp voor het project Levendig Leeuwen vast te stellen en daarvoor een keuze te maken tussen ontwerpvariant 1 en ontwerpvariant 2;
 3. De raad voor te stellen budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de gekozen ontwerpvariant;
 4. Geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van ontwerpvariant 1 en ontwerpvariant 2 en bijbehorende kostenramingen voor het project Levendig Leeuwen;
  Hierbij het doel en de bestemming van de ontmoetingsplek duidelijker toe te lichten en te beschrijven en het te volgen proces daartoe.
 2. De raad voor te stellen het definitieve stedenbouwkundig ontwerp voor het project Levendig Leeuwen vast te stellen en daarvoor een keuze te maken tussen ontwerpvariant 1 en ontwerpvariant 2;
 3. De raad voor te stellen budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de gekozen ontwerpvariant;
 4. Geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel.

Tweede voortgangsrapportage tijdelijke huisvesting Kindcentrum Beneden-Leeuwen - Z.043833

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Straatnaamgeving Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld - Z.092268

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De straatnamen "Schapenveld", "Ganzenhof", "Boerenzwaluwveld", "Vossenveld", "Steenuil", "Paardenveld", "Geitenhof" en "Koeveld" toe te kennen binnen het woningbouwproject "Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld" vanaf fase 15 volgens de tekening/legenda in de bijlage.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Stoppen met jaarlijkse kerstboominzameling - Z.091869

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Te stoppen met de jaarlijkse georganiseerde kerstboominzameling en de loterij.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Te stoppen met de jaarlijkse georganiseerde kerstboominzameling en de loterij. De (papierophaal) verenigingen hierover in kennis te stellen.

Delegatiebesluit vaststellen en wijzigen omgevingsplan - Z.093409

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het delegatiebesluit Omgevingswet gemeente West Maas en Waal vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37 - Z.088910

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37
 2. Voor dit bestemmingplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Burgerparticipatie: stip op de horizon en stand van zaken - Z.093345

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Instemmen met de bijgevoegde informatienota, zodat de raad geïnformeerd kan worden over de stip op de horizon, stand van zaken en planning rondom burgerparticipatie.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

college 7 november 2023: Aangehouden.

 1. Een overzichtelijk tijdspad waarin o.a. beslismomenten zijn voor de raad toevoegen. De informatienota met portefeuillehouder bespreken en bezien op leesbaarheid/helderheid voor de raad.

Energietoeslag 2023 (o.b.v. wet) - Z.093761

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Vast te stellen de beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag West Maas en Waal 2023".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)