Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Regionale zaken week 45, 8 november 2022 - Z.078154

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotaties voor:
  - AB regio Rivierenland 9 november 2022
  - PFO WMO/Jeugd 10 november 2022
  - AB VRGZ 10 november 2022

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college bespreekt de annotaties en beschouwt de aandacht-/standpunten voor de gemeente West Maas en Waal. Ingestemd wordt met de annotaties.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 1 november 2022, nr. 44/22 - Z.078154

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Informatienota voor de raad over Bert's Animal Verhuur - Z.078755

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Uw raad middels bijgevoegde informatienota informeren over de handhavingsmaatregelen die door uw college zijn opgelegd vanwege de overtredingen door Bert's Animal Verhuur.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.078007

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De inspiratielijst maatregelen Toekomstbestendig Wonen Lening vast te stellen;
 2. De verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente West Maas en Waal 2023 vast te stellen;
 3. De ‘Verordening Duurzaamheidslening West Maas en Waal 2017’, de ‘Verordening Verzilverlening 2018’ en de ‘Verordening Blijverslening West Maas en Waal 2017’ in te trekken;
 4. Ten behoeve van het de Toekomstbestendig Wonen lening het volledige budget (€2.000.000) van de Duurzaamheidslening over te hevelen (deels direct en deels periodiek);
 5. Een extra budget van €1.000.000 beschikbaar te stellen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening;
 6. De kosten voor het verstrekken van de Toekomstbestendig Wonen Leningen te betalen uit het beschikbaar gestelde budget.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022 -2026 - Z.069046

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

De Raad te adviseren om:

 1. In te stemmen met Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022 - 2026 Gemeente West Maas en Waal – met de daarin opgenomen keuzes.
 2. In te stemmen met het beheren van de wegen op onderhoudsniveau o.b.v. kwaliteitsniveau B (Basis).
 3. In te stemmen met de voorgestelde budgetten voor:
  - Extra storting in de voorziening Onderhoud wegen € 94.132,--/jaarlijks;
  - Rehabilitatie en verstevigen bermverharding.
  voor de komende periode 2022 t/m 2026.
 4. Het verwerken van de voorgestelde budgetten in de Programmabegroting 2023 en de Najaarsnota 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingstafel september 2022 - Z.078068

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 26 september 2022;
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en geen principemedewerking te verlenen aan het initiatief Zijvond 4 in Dreumel;
 3. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe, onder nadere voorwaarden, medewerking te verlenen aan de initiatieven Nieuweweg 17 in Alphen en Waalbandijk 55 in Beneden-Leeuwen;
 4. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe medewerking te verlenen aan de initiatieven Heppersestraat 13A in Altforst, Pastoor Schoenmakersstraat 6 in Boven-Leeuwen en Bemerdweg 3 in Dreumel;
 5. Deze principemedewerking te laten vervallen als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Belastingverordeningen 2023 - Z.078105

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

De raad voor te stellen om de belastingverordeningen 2023 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:
a. Verordening Hondenbelasting 2023;
b. Verordening Toeristenbelasting 2023;
c. Verordening Watertoeristenbelasting 2023;
d. Verordening Forensenbelasting 2023;
e. Verordening Marktgelden 2023;
f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023;
g. Verordening Rioolheffing 2023;
h. Legesverordening 2023 met bijbehorende tarieventabel;
i. Verordening roerende zaakbelasting 2023;
j. Verordening onroerende zaakbelasting 2023.

De raad voor te stellen te besluiten dat de vermogensnorm bij de beoordeling en afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken inzake de Verordening onroerende zaakbelasting 2023, de Verordening roerende zaak belasting 2023, de Verordening Hondenbelasting 2023 en de Verordening Rioolheffing 2023, met ingang van 1 januari 2023, wordt verhoogd met het wettelijke toegestane maximale bedrag van:
a. € 2.000,- bij gehuwden/samenwonenden;
b. € 1.800,- bij alleenstaande ouders;
c. € 1.500,- bij alleenstaanden.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:
De raad voor te stellen om de belastingverordeningen 2023 vast te stellen. Het betreft de volgende verordeningen:
a. Verordening Hondenbelasting 2023;
b. Verordening Toeristenbelasting 2023;
c. Verordening Watertoeristenbelasting 2023;
d. Verordening Forensenbelasting 2023;
e. Verordening Marktgelden 2023;
f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023;
g. Verordening Rioolheffing 2023;
h. Legesverordening 2023 met bijbehorende tarieventabel;
daarin te wijzigen artikel 2.3.3.4 in:
Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid onder a, onder 3, van de WABO wordt ingediend (buitenplanse afwijking): Het legesbedrag is euro 8.469,00.
i. Verordening roerende zaakbelasting 2023;
j. Verordening onroerende zaakbelasting 2023.

De raad voor te stellen te besluiten dat de vermogensnorm bij de beoordeling en afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken inzake de Verordening onroerende zaakbelasting 2023, de Verordening roerende zaak belasting 2023, de Verordening Hondenbelasting 2023 en de Verordening Rioolheffing 2023, met ingang van 1 januari 2023, wordt verhoogd met het wettelijke toegestane maximale bedrag van:
a. € 2.000,- bij gehuwden/samenwonenden;
b. € 1.800,- bij alleenstaande ouders;
c. € 1.500,- bij alleenstaanden.

Samenwerkingsovereenkomst STORM aanpak Rijk van Nijmegen - Z.078677

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het college van de gemeente Nijmegen te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst STORM te ondertekenen, met mogelijkheid tot ondermandaat. Hiermee spreekt het college de intentie uit om tot en met 2026 samen te werken en de STORM aanpak te implementeren
 2. De bijgevoegde begroting voor 2023 definitief vast te stellen en de middelen volgens de verdeelsleutel beschikbaar te stellen, €6.820,- voor West Maas en Waal, vanuit begrotingsbudget 'Overige Onderwijsmiddelen'.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Het college van de gemeente Nijmegen te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst STORM te ondertekenen, met mogelijkheid tot ondermandaat. Hiermee spreekt het college de intentie uit om tot en met 2026 samen te werken en de STORM aanpak te implementeren
 2. De bijgevoegde begroting voor 2023 definitief vast te stellen en de middelen volgens de verdeelsleutel beschikbaar te stellen, €6.820,- voor West Maas en Waal, vanuit begrotingsbudget 'Overige Onderwijsmiddelen'.
 3. De kosten voor de jaren 2024 tot en met 2025 (met verrekening van subsidie VWS3) en voor het jaar 2026 (als subsidie vervalt) eveneens te dekken vanuit begrotingsbudget 'Overige Onderwijsmiddelen'.
 4. De aanpak voor voor het einde van de samenwerking te evalueren.

Samenwerkingsovereenkomst subsidie Schoolmaatschappelijk werk Rijk van Nijmegen - Z.078676

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De Samenwerkingsovereenkomst subsidie Schoolmaatschappelijk Werk voor de regio Rijk van Nijmegen en de gemeente West Maas en Waal vast te stellen, waarin afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en in het bijzonder de verplichtingen, verantwoordelijkheden en rol- en taakverdeling van contactgemeente Nijmegen en de regiogemeenten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Huur opvang Oekraïense vluchtelingen - Z.078520

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Te besluiten tot het aangaan van huurovereenkomsten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 2. De gemeentesecretaris te mandateren om uitvoering te geven aan het aangaan en tekenen van de huurovereenkomsten als genoemd onder 1 met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat aan de teammanagers WM en Bor.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders en besluiten van gemeentelijke huisvesting voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de gemeentesecretaris te mandateren om uitvoering te geven aan het aangaan en tekenen van de huurovereenkomsten.
 2. De besteding van de beschikbaar gestelde financiële middelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, binnen de daarvoor geldende kaders en besluiten, te mandateren aan de gemeentesecretaris en accordering door de portefeuillehouder financiën.

Uitnodigingen week 45, 8 november 2022 - Z.078154

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

18 november 2022 Installatie burgemeester gemeente Wijchen.
Burgemeester Van Neerbos is bij de installatie aanwezig.

10 of 11 december 2022 Officiële opening natuurspeeltuin Alphen.
Wethouder Reuvers is aanwezig.

Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Kraanbaan fase 1, 2 en 3" - Z.070232

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Kraanbaan Beneden-Leeuwen fase 1, 2 en 3" vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Kraanbaan fase 1, 2 en 3" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Kerkstraat-Kerkdwarsstraat - Z.031968

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Altforst, Kerkstraat - Kerkdwarsstraat" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)