Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 45, 9 november 2021 - Z.063256

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB Regio Rivierenland 10 november 2021
 2. Presentatie stand van zaken regiodeal huisvesting arbeidsmigranten.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

ad a. na bespreking neemt het college de annotatie ongewijzigd over.
ad. b. de regiodeal en de uitwerking ervan worden besproken en ondersteund door het college. De presentatie wordt doorgeleid naar de RTG.

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen afwijzing verzoek om handhaving - Z.055776

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 16 maart 2021 in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies ODR inzake verlagen dwangsom - Z.057246

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bestreden besluit van 20 april 2021 in stand te laten met dien verstande dat de hoogte van de dwangsom onder aanvulling van de motivering op € 20.000,- wordt bepaald;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Start project 'Keurmerk Veilig Buitengebied' - Z.063806

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad kennis te laten nemen middels bijgevoegde raadsinformatienota over de start van het project 'Keurmerk Veilig Buitengebied'.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Benoeming (plv) leden hoofd- en centraal stembureau verkiezingen gemeenteraad - Z.062381

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Te benoemen tot lid van het hoofdstembureau:
  de heer P.G. Arissen, gemeentesecretaris (tevens plaatsvervangend voorzitter);
  De heer E.L.T. Peters, medewerker Juridische zaken
  Mevrouw W.A.M. van Kraaij, medewerkster Klantcontactcentrum;
  De heer P.A.H. Kersten, medewerker Klantcontactcentrum;
  Te benoemen tot plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau:
  De heer E.J.M. van Meerendonk, teamleider klantcontactcentrum;
  Mevrouw K. Vons, griffier;
  Mevrouw C. Jansen-Bouwman, griffiemedewerkster;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Adviesrecht en participatie Omgevingswet 2022 - Z.063199

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het bijgevoegde concept raadsvoorstel en -besluit, waarmee de raad de kaders vaststelt voor adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Buurtbemiddeling 2022 - Z.063155

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Buurtbemiddeling in de huidige vorm voort te zetten;
 2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte van Sterker sociaal werk (offertenummer: 21-026);
 3. De kosten voor rekening te laten komen van kostenpost/-soort 61020/4335;
 4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 2 november 2021, nr 44/21 - Z.063256

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitvoering regioprogamma cultuur - Z.063269

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde statenbrief "aangepaste maatregelen duurzame culturele infrastructuur".
 2. Kennis te nemen van de voortgang in de aanpassing van ons regioprogramma "inspirerend Rivierenland".
 3. Voor de uitvoering van het regioplan € 5.000,- beschikbaar te stellen uit de covid middelen voor cultuur in de septembercirculaire.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)