Besluitenlijst is aangepast ten opzichte van de concept-besluitenlijst.

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 46, 15 november 2022 - Z.078421

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie bij concept-agenda
  - algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland
  - algemeen bestuur Avri
  - raad van toezicht 2Switch

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college bespreekt de annotatie en stemt daarmee in. Wethouder Reuvers zal zich kandidaat stellen voor 2Switch namens het AB van de Werkzaak.

Rondvraag week 46, 15 november 2022 - Z.078421

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Vervanging gemeentesecretaris/algemeen directeur:
De volgorde van vervanging van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, bij diens afwezigheid, zal per 1 januari 2023 als volgt plaatsvinden:
- 1e mevrouw R.M.J.T. (Renate) Kornelis
- 2e de heer J.A.G. (Hans) Kosman

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar invorderingsbesluit - Z.073218

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 11 mei 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar invorderingsbesluit - Z.071039

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. de bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van 25 maart 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 46, 15 november 2022 - Z.078421

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

22 november 2022 Afscheidsreceptie mw. Ter Schegget Regio Rivierenland.
14 december 2022 Bestuurdersbijeenkomst Rol van bodem & ondergrond.
Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 8 november 2022, nr. 45/22 - Z.078241

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Vaststellen strategisch fiscaal beleidsplan 2022-2025 - Z.078445

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het Strategisch Fiscaal Beleidsplan 2022-2025 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidie Coronatoegangsbewijs 2022 - Z.078909

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennisnemen van de verstrekte vergoedingen conform de beleidsregel 'Subsidieregeling Coronatoegangsbewijzen West Maas en waal 2022' aan diverse horecaondernemingen, groot € 21.044,-.
 2. Kennisnemen van het restant rijksmiddelen, groot € 53.778,-

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)