Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Rondvraag week 46, 16 november 2021 - Z.063527

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB Regio Rivierenland 10 november 2021
 2. Presentatie stand van zaken regiodeal huisvesting arbeidsmigranten.

Toelichting

Regeling CTB (Corona ToegangsBewijs)

Aan de gemeenten zijn gelden beschikbaar gesteld voor de controle en handhaving van het CTB. Veel sportverenigingen moeten de publieke toegankelijkheid met de CTB controleren. De burgemeester stelt voor een deel van de gelden op basis van een regeling met een vrijwilligersvergoeding en een vast bedrag voor vaste kosten (zoals polsbandjes) aan sportverenigingen beschikbaar te stellen. De CTB controle is van toepassing vanaf 22 september jl. Sedert afgelopen zaterdag is door de beperkingen de publieke toegankelijkheid weer gewijzigd. Het college stemt in met de voorgestelde regeling ingaande 22 september tot en met 12 november 2021. Afhankelijk van de maatregelen kan de regeling daarna opnieuw worden ingezet.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Subsidiejaarprogramma 2022 - Z.056218

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De subsidieaanvragen van "Tennisvereniging Wamel" en "Volleybalvereniging Touché" in behandeling te nemen, ondanks dat deze aanvragen na 1 september 2021 zijn ingediend.
 2. Verenigingen die in het subsidiejaarprogramma 2022 zijn opgenomen vrij te stellen van het verantwoorden van activiteiten en evenementen die door de overheid verboden of afgeraden zijn in verband met het coronavirus.
 3. Verenigingen die in 2022 een eenmalige subsidie ontvangen de mogelijkheid te bieden om hun activiteiten maximaal een jaar uit te stellen met behoud van subsidie, als de activiteiten na subsidieverlening worden verboden of afgeraden door de overheid.
 4. Voor de beslispunten 1,2 en 3 de hardheidsclausule toe te passen. Dit gebeurt op basis van artikel 18 lid a van de Algemene Subsidie Verordening (ASV).
 5. Het bijgevoegde subsidiejaarprogramma 2022 vast te stellen en de hierin opgenomen aangevraagde subsidies te verstrekken.
 6. De meerjarig verstrekte subsidie aan stichting musical Maas en Waal vanaf 2022 in te trekken, omdat er in 2022 geen uitvoering plaatsvindt binnen onze gemeente.
 7. De subsidieverlening aan "Vrouwen van Nu Alphen" te beëindigen, omdat deze organisatie is opgegaan in "Vrouwen van nu Dreumel (KVO)".
 8. De meerjarige subsidiebeschikking van "Vrouwen van nu Dreumel / Alphen (KBO)" in te trekken en hen een subsidie van € 1.382,- te verstrekken voor 2022, omdat deze organisatie meer activiteiten is gaan ontplooien.
 9. De aanvraag van "stichting Beeld van Oranje Linten" voor een subsidie van € 5.000,- voor bevrijdingsactiviteit "Tour de Waal 2022" los van het subsidiejaarprogramma 2022 te behandelen. Hiervoor volgt een apart collegevoorstel.
 10. Bovengenoemde subsidies te dekken binnen de begroting 2022 op de aangewezen posten volgens bijgevoegd overzicht binnen de verschillende beleidsterreinen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling samenwerkingsafspraken Duurzaamheid voor onderdeel klimaatadaptatie; Woonstichting De Kernen - Gemeente West Maas en Waal - Z.059277

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. De samenwerkingsafspraken Duurzaamheid voor onderdeel klimaatadaptatie tussen woonstichting De Kernen en gemeente West Maas en Waal 2021-2022 vast te stellen;
 2. De raad op de hoogte brengen van deze samenwerkingsafspraken via bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aan- en verkoop drie percelen grond Bennenmaker Maasbommel - Z.062816

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met de aankoop van een drietal percelen grond in Maasbommel met een totale oppervlakte van 146 m2 voor een koopsom van EUR 7.300,- exclusief BTW.
 2. De notaris opdracht geven om de gronden te leveren van De Kernen aan de gemeente.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota Evaluatie GAT Corona - Z.062102

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad kennis te laten nemen van de informatienota Evaluatie Covid-19

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie informatienota

Planning P & C documenten 2022 - Z.062500

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Vaststellen planning van de P & C documenten voor het jaar 2022.
 2. De planning ter informatie aan de raad sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitvaartcentrum begraafplaats Wamel - Z.062127

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. In te stemmen met de verkoop van het gebouw bij de gemeentelijke begraafplaats aan de Hogeweg te Wamel;
 2. Onder opschortende voorwaarde van verkoop onder 1, in te stemmen met de verhuur van het gebouw door de koper aan de stichting De Koran onder de voorwaarden dat; - de gemeente 'om niet' gebruik kan blijven maken van de afgescheiden kantineruimte in het gebouw voor onderhoudsmedewerkers van de begraafplaats; - de gemeentelijke begraafplaats achter het gebouw zijn functie ongehinderd kan blijven uitoefenen; - met het oog op de achterliggende gemeentelijke begraafplaats het gebouw de huidige neutrale uitstraling blijft behouden: - met het oog op de algemeen maatschappelijke functie van het gebouw ook niet-islamitische cliënten (al dan niet via gastondernemers) gebruik kunnen blijven maken van het uitvaartcentrum; - het aantal verkeersbewegingen en uitvaarten min of meer gelijk zal zijn aan de bedrijfsactiviteit van de afgelopen jaren.
 3. De aspirant koper toe te zeggen dat de gemeente conform artikel 1 lid 2 van de opstalovereenkomst de komende 2X5-jaar verlengingstermijn het recht van opstal niet zal opzeggen voor de grond onder het uitvaartcentrum.
 4. De koper de onbenutte grond achter de begraafplaats te koop aan te bieden conform het bedrag zoals getaxeerd door De Lorijn Raadgevers te Heteren.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college overweegt dat door het voorgenomen gebruik en de regionale bestemming de gebruiksmogelijkheden voor inwoners van de gemeente beperkt wordt. De algemene toegankelijk staat dan onder druk. Om die redenen besluit het college niet in te stemmen met de verkoop van het gebouw. Daarmee zal, naar verwachting van het college, ook de koop van de onbenutte grond niet meer aan de orde zijn.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 9 november 2021, nr 45/21 - Z.063527

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)