Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel (agendapunt 269113 "Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2")
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Regionale zaken week 47, 21 november 2023 - Z.094232

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB-ODR van 27 november 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotatie voor de vergadering. Ten aanzien van agendapunt "Voortgang IBP: Robuustheidseisen Omgevingsdiensten" zal ook de uitwerking dienen te worden betrokken het samenvoegen van omgevingsdiensten.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 november 2023, nr. 46/23 - Z.094232

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2 - Z.091597

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het principeverzoek Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2
 2. Deze principemedewerking te laten vervallen als er binnen één jaar geen concept ontwerpbestemmingsplan ligt

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp over 2022/2023 - Z.073955

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatienota 'cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp' en deze aan de raad te zenden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 28 en Greffelingsestraat 59 - Z.085189

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 28 en Greffelingsestraat 59
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "De Hul 2a, Alphen" - Z.054723

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan De Hul 2a, Alphen" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "De Hul 2a, Alphen", voor de realisatie van vijf woningen na sloop van de bedrijfsbebouwing op het perceel De Hul 2a te Alphen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Werkzaak Rivierenland - Z.094004

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

aan de Raad het voorstel doen om

 1. In te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van Werkzaak Rivierenland en
 2. in te sturen onze zienswijze aan het DB Werkzaak Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Extra / vervroegde aflossing hypothecaire geldlening door Stichting Sport & Recreatie Beneden-Leeuwen (MFA De Rosmolen) - Z.094399

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de extra / vervroegde aflossing van € 150.000 op de hypothecaire geldlening in 2023.
 2. In te stemmen met de nog vast te stellen extra / vervroegde aflossing op de hypothecaire geldlening in 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Mandaat ODR - Z.094360

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Rivierenland – Gemeente West Maas en Waal 2024 vast te stellen.
 2. Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Rivierenland – Gemeente West Maas en Waal 2019 in te trekken met ingang van 01-01-2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" - Z.057256

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;
 4. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak;
 5. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling;
 6. Wethouder Van den Boom-Witzel te machtigen tot ondertekening van de anterieure overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)