Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Evaluatie Pilot Startleeftijd VVE - Z.077030

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het verlagen van de instapleeftijd voor peuteropvang naar 2 jaar en dit in de inkoop te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Notitie mogelijkheden ICT-verbeterplan - Z.077030

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de notitie Mogelijkheden ICT-verbeterplan
 2. Beschikbaar stellen van een eenmalig budget voor 2023 van €566.876 voor het opstarten van het ICT-verbeterplan
 3. Het budget te dekken uit de algemene middelen

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

a. Aan de raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de notitie Mogelijkheden ICT-verbeterplan
 2. Beschikbaar stellen van een eenmalig budget voor 2023 van €566.876 voor het opstarten van het ICT-verbeterplan
 3. Het budget te dekken uit de algemene middelen

b. In het raadsvoorstel bij het beoogde doel de datum van realisatie van de doelen te stellen op het vierde kwartaal 2023.

Het college:

c. Spreekt voorkeur uit voor samenwerking met een private partij die kort en nabij de werkzaamheden adequaat oppakt.

d. Verzoekt uiterlijk volgende week mogelijke noodoplossingen voor te leggen voor de korte termijn.

Uitnodigingen week 47, 22 november 2022 - Z.078778

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

2 december 2022 VNG najaars ALV
De wethouders Mol (mits passend in agenda) en Reuvers zijn aanwezig bij de ALV.

9-10-11 en 16-17-18 december 2022 Toverbaltheater Voorproefje Warm Weerzien.
Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 15 november 2022, nr. 46/22 - Z.078778

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

De (concept) besluitenlijst als volgt aan te passen/vullen:

- Aanwezig was tevens wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
- Z.078421 - D.230989 Regionale zaken week 46, 15 november 2022 Wethouder Reuvers zal zich kandidaat stellen voor 2Switch namens het AB van de Werkzaak.
- Rondvraag
Vervanging gemeentesecretaris/algemeen directeur:
De volgorde van vervanging van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, bij diens afwezigheid, zal per 1 januari 2024 als volgt plaatsvinden:
1e mevrouw R.M.J.T. (Renate) Kornelis
2e de heer J.A.G. (Hans) Kosman

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Schuldhulpverlening aan ondernemers - Z.079054

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Een overeenkomst voor de duur van 2 jaren (2023 en 2024) aan te gaan met Over Rood

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingstafel oktober 2022 - Z.079096

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 24 oktober 2022;
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en geen principemedewerking te verlenen aan de initiatieven Van Heemstraweg ong. in Dreumel, Lakenstraat 35 in Wamel en Hogeweg 15 in Dreumel;
 3. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het initiatief Blauwe Sluis 1b in Appeltern;
 4. Deze principemedewerking te laten vervallen als initiatiefnemer niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar omgevingsvergunning - Z.074918

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. de bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van 11 juli 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar afwijzing HO - Z.074825

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. de bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van 12 juli 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidiejaarprogramma 2023 - Z.070442

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het bijgevoegde subsidiejaarprogramma 2023 vast te stellen en de hierin opgenomen aangevraagde subsidies te verstrekken in totaal ter grootte van € 524.245,-.
 2. De subsidiëring in de Onroerend Zaak Belasting (OZB) over 2022 vast te stellen op € 12.529,-.
 3. De volgende bijgevoegde bijlage vast te stellen: "Bijlage berekening subsidies over subsidiejaar 2023, behorende bij de beleidsregels Samenleving West Maas en Waal 2022". Deze bijlage (zo nodig na aanpassingen in de vormgeving) op te laten nemen in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).
 4. Het verzoek van Samenredzaamheid Dreumel om de subsidie met een bedrag van € 962,- te verhogen af te wijzen. We kennen de door ons begrootte subsidie van € 1.038,- toe.
 5. Het verzoek van Groeisaam om de subsidie voor "meer muziek in de klas" met een bedrag van € 1.423,- te verhogen af te wijzen. We kennen de door ons begrootte subsidie van € 9.716,- toe.
 6. Tennisvereniging Lewabo een subsidie te verstrekken voor binnensport in de tennishal van € 3.931,-. Hierbij gaan we uit van het aantal leden dat onder deskundige begeleiding speelt.
 7. De volgende organisaties een aanvullende subsidie te verstrekken voor hun g-teams (gehandicaptensport): Voetbalvereniging Unitas (€ 716,-) en Judovereniging Tora (€ 110,-). We maken hierbij een uitzondering op de bepaling dat alleen sportverenigingen gericht op gehandicapten voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen. Voorgesteld wordt om ook reguliere verenigingen met een speciaal g-team de variabele component van deze subsidie te verstrekken.
 8. De gevraagde subsidie van € 875,- voor de uitvoering van het cultureel schoolprogramma voor de periode van één jaar toe te kennen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Samen aanschuiven - Z.078270

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het faciliteren van de pilot "samen aanschuiven" in de dorpen, om de twee weken, voor de looptijd van maximaal 4 maanden
 2. Een offerte in te dienen voor €10.000 bij VNG om gebruik te kunnen maken van het ondersteuningsbudget versterking dienstverlening (POK Middelen)

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verruiming Beleid plaatsing zonnepanelen op monumenten - Z.078949

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het bestaand beleid uit het dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal te verruimen met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op monumenten.
 2. In te stemmen met het verlenen van een vergunning voor Kerkstraat 10 Altforst om zonnepanelen op het bijgebouw te plaatsen van de pastorie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpak Energiearmoede - Z.079000

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het plan Energie Vitaal om energiearmoede aan te pakken in onze gemeente.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)