Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Ontwerpbestemmingsplan "Dreumel, Industrieweg" - Z.013127

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Dreumel, Industrieweg" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Dreumel, Industrieweg", voor de realisatie van 65 woningen aan de Industrieweg in Dreumel en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidie Weggeefhuis Re-Style - Z.060980

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan Stichting Weggeefhuis 'Re-Style-Mode' vanaf 16 september 2021 een jaarlijkse subsidie van € 1.000 te verlenen op grond van de Beleidsregel Armoede 2020.
 2. Voor de dekking van deze subsidie het beschikbaar budget voor armoedebestrijding aan te wenden (66243/4438).
 3. Persbericht uit te laten gaan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afwijken van het inkoopbeleid - Z.064067

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Om economische redenen af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inhuur van de in de toelichting genoemde beleidsmedewerker.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Elektronische weg openstellen voor indienen bezwaarschriften - Z.064036

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De elektronische weg open te stellen voor het indienen van bezwaarschriften per e-mail, gericht tegen besluiten (al dan niet in mandaat genomen) van college van burgemeester en wethouders of burgemeester;
 2. In de rechtsmiddelenclausule onder besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen dat schriftelijk of per e-mail bezwaar kan worden gemaakt via het e-mailadres info@westmaasenwaal.nl .

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 16 november 2021, nr 46/21 - Z.063825

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Hogenhofstraat Maasbommel - Z.052611

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In principe medewerking te verlenen aan het bouwen van 2 extra woningen vanuit het toetsingskader (voor één nieuwe schuurwoning aan de dijk en een in het plangebied onder aan de dijk) behorende bij het plan Hogenhofstraat (nabij nummer 23) te Maasbommel, dit onder voorbehoud goedkeuring plan door het waterschap.
 2. In te stemmen met het bouwen van één extra woning aan de dijk op de plek van de schuur, onder de voorwaarde dat initiatiefnemer kan aantonen dat minimaal 1000m2 aan vrijgekomen agrarische bebouwing wordt gesloopt.
 3. In te stemmen met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan waarna het vooroverleg met het waterschap kan worden opgestart.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)