Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Raadsinformatienota "aan de slag met KP4" - Z.094545

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan de raad toe te sturen de informatienota "aan de slag met KP4".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidiejaarprogramma 2024 - Z.084545

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het bijgevoegde subsidiejaarprogramma 2024 vast te stellen en de hierin opgenomen aangevraagde subsidies te verstrekken in totaal ter hoogte van €.615.475,=.
 2. De subsidiëring in de Onroerend Zaak Belasting OZB) over 2023 vast te stellen op € 13.172,=.
 3. De "Bijlage berekening subsidies over subsidiejaar 2024, behorende bij de beleidsregels Samenleving West Maas en Waal 2022" vast te stellen. Deze bijlage (zo nodig na aanpassingen in de vormgeving) op te laten nemen in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP)
 4. Het verzoek van Samenredzaamheid Dreumel om de subsidie te verhogen naar € 2.000,= af te wijzen. We kennen de door ons begrootte subsidie van € 1.075,72. toe.
 5. Het verzoek van Groeisaam om de subsidie voor "meer muziek in de klas" te verhogen af te wijzen. We kennen de door ons begrootte subsidie van € 10.065,= toe.
 6. Op basis van artikel 18 lid 1 van de ASV in te stemmen met een uitzondering voor de indieningstermijn voor Hospice de Brug omdat we geen herinneringen aan hen hebben verzonden.
 7. Op basis van artikel 18 lid 1 van de ASV Stichting Cultuur Sport en Ontspanning Maasbommel (MFA Het Hanzehuys) een tweede hersteltermijn te bieden voor het indienen van de oprichtingsakte, statuten en jaarverslag.
 8. Op basis van artikel 18 lid 1 van de ASV subsidie voor Dorpsplatform Beneden-Leeuwen naar rato te verstrekken zodra het nieuwe bestuur bekend is.
 9. Akkoord te gaan met de overheveling van de middelen van stichting 't Jeugdhonk Appeltern naar Dorpsplatform Mooi Appeltern zodat activiteiten kunnen worden voortgezet.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 21 november 2023, nr. 47/23 - Z.094513

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Subsidie Bibliotheek Rivierenland 2024 - Prestatieovereenkomst 2024 - Z.084646

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Bibliotheek Rivierenland een subsidie te verlenen van in totaal € 410.774,- voor 2024.
 2. De subsidie voor het basispakket (inclusief huisvesting) en de gemeentelijke bijdrage Digitale Inclusie (IDO) van in totaal € 319.613,- te dekken binnen de post "bibliotheekwerk" (65035-4436).
 3. De subsidie voor "de Bibliotheek op school" inclusief leescoach en "gezinsaanpak laaggeletterdheid" en de subsidie voor de Voorleesexpress (VLE) van in totaal € 58.047,- te dekken uit het onderwijsachterstandenbeleid.
 4. De subsidie voor "het Digi-taalhuis" van in totaal € 33.114,- te dekken uit de post "digitaalhuis" 66311-4335.
 5. Bij de voorjaarsnota 2024 € 8.000,- structureel bij te ramen ten laste van het begrotingsresultaat.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzing en beëdiging leerplichtambtenaren - Z.093802

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De leerplichtambtenaren regio Rivierenland met terugwerkende kracht aan te wijzen conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
 2. Het besluit tot aanwijzing te laten gelden voor de duur van de aanstelling van genoemde personen in de functie van leerplichtambtenaar.
 3. De vier leerplichtambtenaren te laten beëdigen door de burgemeester en bijgevoegde procesverbalen te laten ondertekenen.
 4. Het besluit tot aanwijzing toe te zenden en/of uit te reiken aan de betrokkenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Klimaat, water en natuur - Z.090803

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Klimaat, water en natuur
 2. Het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)