Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 48, 30 november 2021 - Z.064062

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB ODR 6 december.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De annotatie wordt a.s. donderdag nog doorgesproken met burgemeester Van Neerbos (mbt handhaving) en wethouder Cruijsen.

Rondvraag week 48, 30 november 2021 - Z.064062

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Toelichting

 1. Dag van de toekomst 2022 / congres LCGW
  Wethouder Reuvers geeft aan dat vanwege de voorbereidingen (met als uitgangspunt de huidige Corona-maateregelen) is besloten de Dag van de Toekomst (gepland op 3 februari) te verzetten naar 9 juni. Het congres LCGW (waarvoor de gemeente West Maas en Waal gastheer is) op 10 en 11 februari zal naar verwachting worden verplaatst naar mei 2022.
 2. Uittreden MARN
  Wethouder Cruijsen zegt dat de overige leden van de MARN hebben ingestemd met de voorwaarden tot uittreden van de gemeente West Maas en Waal per 1 januari 2022.
 3. Vakantie wethouder Mol
  Wethouder Mol heeft vanaf a.s. donderdag tot 21 december vakantie.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Uitvoeringsplan SUWI 2022 - Z.064206

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Vast te stellen het uitvoeringsplan ‘regionale werkgeversdienstverlening Rivierenland 2021-2022’.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Selectiebeslissing zonneparken - Z.056697

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Conform het advies van de beoordelingscommissie de 3 geselecteerde initiatiefnemers, met een gezamenlijk oppervlak van 24,2 hectare zonnevelden, uit te nodigen voor de vervolgprocedure.
 2. De inschrijvers via bijgevoegde brieven te informeren over de voorgenomen selectie en afwijzing van de overige inschrijvers.
 3. De raad te informeren over de selectiebeslissing.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Structurele subsidie Bibliotheek Rivierenland 2022 - Z.054695

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Bibliotheek Rivierenland een subsidie te verlenen van in totaal € 352.174,- over 2022 voor de uitvoering van het basispakket (inclusief huisvesting), het "activiteitenprogramma basisvaardigheden", de "Bibliotheek op school", "gezinsaanpak laaggeletterdheid" en "het digitaalhuis".
 2. De subsidie voor het basispakket (inclusief huisvesting) en het "activiteitenprogramma basisvaardigheden" van in totaal € 281.977,- te dekken binnen de post "bibliotheekwerk" (65035-4436).
 3. De subsidie voor "bibliotheek op school" en "gezinsaanpak laaggeletterdheid" van in totaal € 39.909,- te dekken uit het onderwijsachterstandenbeleid.
 4. De subsidie voor "het digitaalhuis" van in totaal € 30.288,- te dekken uit de post "digitaalhuis" 65035-4436.
 5. De bibliotheek vrij te stellen van de voorwaarden en verplichtingen die volgens de regelgeving van toepassing zijn, wanneer deze in strijd zijn met de geldende corona maatregelen.
 6. De bibliotheek een inspanningsverplichting op te leggen om in overleg met ons alternatieven aan te bieden voor de activiteiten die in strijd zijn met de geldende corona maatregelen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang West Maas en Waal 2021 - Z.059338

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De 'Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente West Maas en Waal 2018' in te trekken.
 2. De 'Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang West Maas en Waal 2021' vast te stellen en per 1 december 2021 in werking te laten treden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 48, 30 november 2021 - Z.064062

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t. 

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 30 november en 1 december 2021
  Digitale informatiesessies over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor windparken op land. Wethouder Peters neemt deel op 30 november.
 • 14 december 2021 VNG visie 2030
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig bij de bijeenkomst.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 23 november 2021, nr 47/21 - Z.064062

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)