Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 49, 6 december 2022 - Z.079083

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB BSR 8 december 2022

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De annotatie wordt ongewijzigd overgenomen. Aandacht/informatie vraagt het college voor de openstaande verzoeken om uitstel van betaling. Is hierover ook vroegtijdig overleg tussen BSR en Vraagwijzer, om cliënten tijdig te kunnen ondersteunen.

Rondvraag week 49, 6 december 2022 - Z.079083

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Aanpassen sjabloons B&W- en raadsvoorstellen.
Om bij de besluitvorming nadrukkelijk de wijze van burgerparticipatie te betrekken, verzoekt het college daartoe de sjabloons aan te passen.
(actie: team dienstverlening)

Extra uitkering Rijk t.b.v. energiemaatregelen. Aan het gemeentefonds is een structurele uitkering van € 300.000 toegevoegd voor onze gemeente om verenigingen etc. te ondersteunen bij energiemaatregelen.
Het college verzoekt hiervoor z.s.m. een voorstel te ontvangen, waarbij ook betrokken het amendement van de raad en andere rijksuitkeringen m.b.t. dit onderwerp.
(actie: teams Control, Ruimte en Samenleving)

Uitnodigingen week 49, 6 december 2022 - Z.079083

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

11 december 2022 Uitnodiging Dickens Festijn.
12 december 2022 Eindejaarsbijeenkomst Euregio.
Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 29 november 2022, nr. 48/22 - Z.079083

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Wijzigingen afvalinzameling Avri - Z.079012

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met het bijgevoegde raadsvoorstel. Daarin op te nemen dat d.m.v. inspraak van burgers (burgerparticipaitie) de locaties voor de luiercontainers worden bepaald.

Aanstelling districtelijk projectleider zorgfraude - Z.079571

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met het aanstellen van een districtelijk projectleider aanpak zorgfraude en daarvoor de financiële middelen ter hoogte van € 3.500,- per jaar structureel beschikbaar te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Benoeming leden Commissie Bezwaarschriften 6 december 2022 tot en met 6 december 2026 - Z.079563

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Voor de Commissie Bezwaarschriften inzake de periode 6 december 2022 tot en met 6 december 2026 de volgende personen te benoemen:

 1. De heer N.J.A. Arts tot voorzitter;
 2. Mevrouw mr. M. Vermeeren tot lid en plaatsvervangend voorzitter.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Eenmalige ondersteuning Toverbaltheater 2022 - Z.078823

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De aanvraag van stichting het Toverbaltheater voor een eenmalige subsidie om het exploitatietekort over 2022 te verminderen af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen; Zijveld 89 - Z.071108

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning 'Beneden-Leeuwen, Zijveld 89' en daarmee het restrisico vanwege de buisleiding te accepteren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Werkprogramma 2023 ODR - Z.078736

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het werkprogramma 2023 van de ODR vast te stellen.
 2. In te stemmen met de informatienota voor de raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)