Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp (vakantie)

Regionale zaken week 49, 7 december 2021 - Z.064312

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotaties:
  - AB regio Rivierenland 8 december 2021
  - PFO WMO/Jeugd 9 december 2021

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De annotaties worden besproken en bestuurlijk overgenomen.

Uitnodigingen week 49, 7 december 2021 - Z.064312

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t. 

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Provincie Gelderland: digitaal congres arbeidsmigranten op 9 december.
  De portefeuillehouder is wegens vakantie verhinderd. Waarneming is niet mogelijk binnen het college.
 • Gemeente Wijchen: opening kasteel Wijchen op 17 december.
  Burgemeester Van Neerbos zal aanwezig zijn.
 • Carnavalsvereniging De Braoiers: Prinsverkiezing op 9 januari.
  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Reuvers zijn aanwezig.
 • Euregio Maas/Rijn: Grenslandconferentie op 31 maart 2022.
  Wethouder Cruijsen neemt deel aan de conferentie.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 30 november 2021, nr 48/21 - Z.064062

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze oprichting en deelname stichting risicobeheer - Z.064053

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad te adviseren in te stemmen met het indienen van de zienswijze, inhoudende geen bezwaar of bedenkingen, op de voorgenomen besluiten van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, aangaande oprichting van en deelname aan de stichtingen risicobeheer en waarborgfonds veiligheidsregio's.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie raadsvoorstel

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060968

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060926

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060752

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060783

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060782

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060781

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Evaluatie overdracht uitvoering schuldhulpverlening, minimabeleid en bijzondere bijstand - Z.064068

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het evaluatierapport en de nulmeting van het project "overdracht van de dienstverlening Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand/Minimaregelingen".
 2. De raad te informeren met de bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid - Z.063826

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de Kaderbrief 2023 van de GGD Gelderland-Zuid met de volgende kanttekeningen:
  - Opnieuw onze waardering uit te spreken over de wijze waarop de GGD de werkzaamheden voor het bestrijden van het Coronavirus oppakt. De GGD te vragen de uitkomsten van de evaluaties over de aanpak van Corona tzt met ons te delen.
  - Vragen om een goede uiteenzetting van de kosten van data- en informatiegestuurd werken, omdat wij vraagtekens hebben bij de hoogte van het bedrag en de breedte van de gebieden waarop geïnvesteerd zal worden.
  - Aan te geven dat er nog geen bedrag kan worden opgenomen in de begroting 2023 voor de invoering van de Omgevingswet, omdat er nog te veel onduidelijk is over uitbreiding van taken.
  - Aan te geven dat we de notitie over Wmo toezicht afwachten om hiermee inzicht te krijgen in hoe om te gaan met Wmo toezicht in de toekomst.
  - De GGD te vragen goede afspraken te maken met professionals over het uitvoeren van het prenataal huisbezoek m.i.v. 2022.
  - De GGD te vragen de herziening van het landelijk professioneel kader Jeugdgezondheidszorg met ons te delen en te bespreken welke keuzes gemaakt worden. Pas daarna het gesprek te voeren over financiële consequenties.
  - Aan te geven dat we kansen zien bij het inzetten van preventie door de GGD om het Jeugdzorggebruik terug te dringen.
  - De GGD te verzoeken een goed onderbouwde begrotingswijziging in te dienen als het gaat om de wijziging van het BBV.
  - De eerder ingediende zienswijze ten aanzien van het aanstellen van een CISO te handhaven.
  - Aandacht te vragen voor het maken van juiste keuzes bij het (minder) aanbieden van bepaalde diensten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
  - Te benadrukken dat de kosten voor het realiseren van nieuwbouw binnen de gestelde financiële kaders moet blijven.
 2. Een voorlopige zienswijze in te dienen bij het DB van de GGD Gelderland-Zuid, conform bijgevoegde zienswijze.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit conform advies, met de volgende toevoeging. In meerjarenperspectief is in onze begroting een generieke korting opgenomen van 3% op de gemeenschappelijke regelingen. Ondanks dat door het adviespunt Nijmegen wordt geadviseerd deze generieke korting niet toe te passen, wenste het college deze wel door te voeren. Hiervan melding te maken in de zienswijze.

Wet inburgering dvo Rivierenland - Z.064743

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Dienstverleningsovereenkomst ‘Inburgering Rivierenland’ tussen de 8 gemeenten en Regio Rivierenland, vast te stellen en aan te gaan;
 2. In te stemmen met de begroting en uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen bij de dienstverleningsovereenkomst;
 3. Het Mandaatbesluit Inburgering Rivierenland (bijlage 4 bij de DVO) vast te stellen en te ondertekenen;
 4. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland goedkeuring te verlenen om deze dienstverlening als aanvullende taak op te nemen in Bijlage 1 bij de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (gelet op art. 5, tweede lid, van de regeling Regio Rivierenland).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop bouwgrond Spitsestraat Appeltern - Z.052929

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De bouwkavels aan de Spitsestraat Appeltern te verkopen onder de vermelde voorwaarden.
 2. Een koopovereenkomst aan te gaan met Van den Bosch Vastgoed.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intentieverklaring ‘Programma Klimaatklaar Gelderland’ (Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed) - Z.064064

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Het ondertekenen van de intentieverklaring “Programma Klimaatklaar Gelderland” (Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed) (bijlage A).
 2. In te stemmen met de uitgangspunten, inspanningsintenties en verwachtingen die de gemeente heeft bij de duurzaamheidsverklaring (bijlage 2) en deze toe te voegen aan de intentieverklaring.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Letter of Intent Cirtex - Z.064380

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Instemmen met het inzenden van de "letter of intent"
 2. De burgemeester besluit wethouder Reuvers te machtigen de brief te ondertekenen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Deelname regionale Europese aanbesteding van gas en elektriciteit voor de jaren 2023 en verder - Z.064634

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. In te stemmen om deel te nemen aan de regionale Europese aanbesteding van gas en elektriciteit voor de jaren 2023 t/m 2026 en de optie jaren 2027 t/m 2030 via het Inkoopbureau Regio Rivierenland.
 2. Vergroening van de afgenomen elektriciteit door middel van Garanties van oorsprong van Europese Windenergie.
 3. Het ondertekenen van de Verklaring van deelname Europees openbare aanbestedingsprocedure Energie 2023 e.v.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)