Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.J.T. (Renate) Kornelis
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg 47 - Z.069993

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg 47
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (HGW)
 3. Geen milieueffectrapportage te laten opstellen
 4. De planologische procedure te starten door ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit HGW

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek Van Heemstraweg 109b, Wamel - Z.060162

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen principemedewerking te verlenen voor de verplaatsing van het grond-, weg-, en waterbouwbedrijf van de locatie Waaldijk 22 te Dreumel naar de locatie Van Heemstraweg 109b te Wamel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 24 januari 2023, nr. 4/23 - Z.081467

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake een handhavingsbesluit - Z.078219

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 22 september 2022 in stand te laten met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld en de last wordt aangepast.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag Leerplicht 2021-2022 - Z.081687

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raadsinformatienota 'jaarverslag Leerplicht 2021-2022' vast te stellen.
 2. De raadsinformatienota 'jaarverslag Leerplicht 2021-2022' aan de gemeenteraad aan te bieden met de voorgestelde bijlagen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan 'Maasbommel, Bovendijk 65' - Z.074488

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Maasbommel, Bovendijk 65 vast te stellen.
 2. De bestemmingsplanprocedure te vervolgen en het ontwerpbestemmingsplan Maasbommel, Bovendijk 65 ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)