Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Uitnodigingen week 50, 13 december 2022 - Z.079326

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Uitnodiging dinsdag 10 januari 2023; Nieuwjaarsreceptie Provincie Gelderland; Portefuillehouders Ans Mol, Rob Reuvers en Vincent van Neerbos gaan.
 • Uitnodiging zaterdag 21 januari 2023; Opening Modelspoorclub Maas en Waal: Rob Reuvers gaat naar de opening.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 6 december 2022, nr. 49/22 - Z.079326

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planning P&C documenten 2023 - Z.079997

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde detailplanning van de planning & control cyclus 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afboekingen 2022 - Z.078990

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

In te stemmen met het voorstel om van de openstaande vorderingen een bedrag van € 1.492,65 af te boeken ten lasten van de voorziening dubieuze debiteuren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

1.1 De afboekingen zorgen voor een reëler beeld van de debiteurenomvang. De bevoegdheid voor het oninbaar verklaren ligt bij uw College. Dit geldt op grond van artikel 225 van de gemeentewet ook voor de belastingen, tenzij gemandateerd. Leges worden in dit kader gelijkgesteld met belastingen. Het is wenselijk dat het invorderingenbestand wordt geschoond door afboeking van vorderingen die met zekerheid niet meer worden ontvangen. Mocht bij sommige boekingen de debiteur in de toekomst weer kunnen betalen dan blijft de mogelijkheid bestaan om binnen de geldende regels van verjaring de eerder afgeboekte post weer in te vorderen. De praktische waarde van deze bepaling is nagenoeg nihil. Reden voor afboeking of oninbaar verklaring kunnen zijn: faillissement, vertrokken onbekend waarheen (vow), Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, vertrokken naar buitenland, minnelijke schuldregeling (finale kwijting), kosten/baten (bedrag te laag om dwanginvordering toe te passen, overleden, erven onbekend of erfenis verworpen, invordering brengt onverdedigbare hardheid met zich mee, of er is geen verhaalsmogelijkheid.

Met betrekking tot 1 debiteur wil het college graag aanvullende invorderingsmaatregelen.

Vervolg Wijk GGZ WMW 2023 t/m 2024 - Z.076817

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag RIBW Wijk GGZ West Maas en Waal-Druten voor het jaar 2023 en voor het jaar 2024. Voor het jaar 2024 op voorwaarde van een positieve ambtelijke beoordeling van de in te dienen aanvraag.
 2. De voortzetting van de lokale Wijk GGZ te financieren door middel van een incidentele subsidie. Dit totaal bedrag voor 2 jaar ter grootte van € 56.000 te bekostigen vanuit kostenplaats 66800/4432 Maatschappelijke Opvang (€ 28.000 per jaar). Deze ruimte is er binnen de begroting.
 3. Op basis van artikel 7.3 en 15.3 van de ASV afwijkende termijnen voor de aanvraag en vaststelling van deze eenmalige subsidie vast te stellen.
 4. Het bedrag van € 56.181 terug te vragen vanuit de herverdeling 'Wijk GGZ' van de centrumgemeentemiddelen BW 2023 gemeente Nijmegen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college is akkoord met de subsidieverstrekking voor het jaar 2023. Voor de 2024 kan t.z.t. een aanvraag worden ingediend, die dan weer ambtelijk en bestuurlijk zal worden beoordeeld.

Structurele subsidie Dorpsmoestuin West Maas en Waal d'n Hof - Z.076162

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het verlenen van de jaarlijkse structurele subsidie van € 3000 aan de Vereniging Dorpsmoestuin West Maas en Waal d'n Hof.
 2. De beleidsregel ' Bevorderen gezondheid'; gezonde voeding en gezond bewegen' te wijzigen. Deze beleidsregel uit te breiden met de structurele jaarlijkse subsidie voor het onderdeel 'Moestuin'. En de subsidie in te laten gaan per 1-1-2023.
 3. De structurele subsidie van € 3000 vanaf 1 januari 2023 voor de Dorpsmoestuin West Maas en Waal te bekostigen van kostenplaats 67001-4438 overige gezondheidszorg.
 4. De beleidsregel 'Behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid West Maas en Waal 2023' vast te stellen.
 5. De bijgevoegde 'Bijlage berekening subsidies over subsidiejaar 2023, behorende bij de beleidsregels Samenleving West Maas en Waal 2022' vast te stellen.

Besluit

Aangehouden

Structurele subsidie Bibliotheek Rivierenland 2023 - Z.069908

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Bibliotheek Rivierenland een subsidie te verlenen van in totaal € 398.739,= voor 2023.
 2. De subsidie voor het basispakket (inclusief huisvesting) en de gemeentelijke bijdrage Digitale Inclusie (IDO) van in totaal € 300.730,= te dekken binnen de post "bibliotheekwerk"(65035-4436).
 3. De subsidie voor "de Bibliotheek op school" inclusief leescoach en "gezinsaanpak laaggeletterdheid" van in totaal € 46.906,= te dekken uit het budget voor onderwijsachterstandenbeleid.
 4. De subsidie voor "het Digi-taalhuis en het Mobiel Digi-taalhuis" van in totaal € 51.103,= te dekken uit de post "digitaalhuis" 66311-4335.
 5. 5. Bij de voorjaarsnota 2023 € 10.000,= structureel bij te ramen ten laste van het begrotingsresultaat.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college is akkoord met het voorstel. Het bedrag onder beslispunt 2 moet zijn €. 290.730,-

Zienswijze Kaderbrief 2024 GGD Gelderland-Zuid - Z.079115

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

De raad voor te stellen om kennis te nemen van de Kaderbrief 2024 van de GGD Gelderland-Zuid en de volgende zienswijze mee te geven:

 • 1.1 De GGD te complimenteren voor hun bijdrage aan de Coronabestrijding en alle inzet en flexibiliteit die dit vraagt;
 • 1.2 De GGD te verzoeken om bij het indienen van de begroting 2024 duidelijke kaders en een gedegen onderbouwing aan te leveren van data- en informatiegestuurd werken;
 • 1.3 Uit te spreken dat we het voornemen om voor de begroting 2024 te zoeken naar een begrotingssystematiek die past bij de manier van werken van Veilig Thuis ondersteunen;
 • 1.4 Aan te geven dat we het definitieve stuk onder de Omgevingswet afwachten voordat de GGD met een voorstel komt en wij uitspraken doen over werkwijzen.
 • 1.5 Uit te spreken dat we het verhogen van de inwonersbijdrage steunen als dit noodzakelijk is om een succesvolle rampenbestrijding te behouden;
 • 1.6 De GGD opnieuw te verzoeken om de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma te laten plaats vinden binnen de Rijksmiddelen;
 • 1.7 Dat pas uitzetting van middelen hoeft plaats te vinden van de Jeugdgezondheidszorg wanneer er een aanwijzing heeft plaatsgevonden vanuit de IGJ;
 • 1.8 De GGD te verzoeken om de ontwikkelingen op het gebied van Bijzondere Zorg mee te nemen in de uitwerking van de Begroting 2024;
 • 1.9 De GGD te verzoeken ons goed geïnformeerd te houden over mogelijke ontwikkelingen aangaande Forensische Geneeskunde;
 • 1.10 De GGD te vragen en goed onderbouwd plan inclusief financiële consequenties voor te leggen over de ontwikkelingen van de Gezondheidsmakelaars;
 • 1.11 De GGD te verzoeken om de kosten op het gebied van informatiebeheer en informatiemanagement op te lossen binnen de financiële kaders of een gedetailleerd voorstel te overleggen inclusief financiële consequenties;
 • 1.12 Aangeven dat we kennis hebben genomen van het niet onderbrengen van de inkoopfunctie bij de concerncontroller;
 • 1.13 De GGD te vragen om de uitbreiding van juridische expertise zoveel mogelijk binnen de huidige uitvoeringskosten op te vangen;
 • 2 Een voorlopige zienswijze in te dienen bij het DB van de GGD conform bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging in overeenkomst recht van opstal met vereniging Lewabo t.b.v. garantstelling renovatie en uitbreiding accommodatie - Z.078727

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

De overeenkomst over het recht van opstal met tennisvereniging Lewabo te wijzigen, opdat er geen mogelijkheid is tot tussentijdse opzegging gedurende de garantstellingsperiode.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregels Minimabeleid 2023 - Z.079471

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Vast te stellen de

 • Sport (- en beweegregeling) West Maas en Waal 2023
 • Meedoen-regeling West Maas en Waal 2023
 • Beleidsregel Financiële tegemoetkoming chronisch zieken 2023
 • Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023
 • Beleidsregel Compensatie voor eigen bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023
 • Waardebonnen-regeling West Maas en Waal 2023
 • Beleidsregel Computer voor gezinnen met kinderen in het primair onderwijs 2023
 • Beleidsregel Computer voor kinderen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs 2023
 • Beleidsregel Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen 2023
 • Beleidsregel Maatschappelijke participatie West Maas en Waal 2023
 • Beleidsregel Armoede West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)