Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Afwezig:

 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp (vakantie)

Regionale zaken week 50, 14 december 2021 - Z.064576

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie:
  - AB Avri 16 december 2021

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college neemt kennis van de ambtelijke annotatie en neemt deze over, behoudens t.a.v. begrotingswijziging 2022. Het college opteert om de verlaging (lees minder hoge stijging) van het tarief afvalstoffenheffing 2022 met € 5,00 niet toe te voegen aan het weerstandsvermogen (zoals ambtelijk voorgesteld), maar deze verlaging in het tarief voor 2022 te verwerken. E.e.a. conform het voorstel van het DB.

Jachthuurovereenkomst - Z.064654

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor het perceel Appeltern R121.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toepassen innovatie bij bouw biggenstal door Dorvar aan de Zijvond 2a & Bemerdweg 1 te Dreumel in afwijking van de verleende omgevingsvergunning - Z.062599

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Op dit moment geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Dorvar B.V. voor het toepassen van innovatieve mestschuiven in plaats van luchtwassers bij de realisatie van een nieuwe biggenstal aan de Bemerdweg 9 in Dreumel.
 2. Het verzoek van Dorvar B.V. desgewenst opnieuw te beoordelen nadat de proefstalstatus (en de bijbehorende emissiefactoren) op de andere twee locaties in Nederland definitief goedgekeurd zijn en de navolgende aanvullende informatie en gegevens verstrekt worden:
  a. wijze waarop Dorvar B.V. bijdraagt aan de ontwikkeling van het innovatieve systeem;
  b. nadere onderbouwing van de voorgestelde emissiefactoren;
  c. waarborging dat de resultaten van de metingen van geur en ammoniak op de andere locaties daadwerkelijk worden overlegd;
  d. inzicht van de geurimmissie op basis van de juiste invoergegevens inclusief 15% onzekerheidsfactor. Hierbij moet aangetoond worden dat geen sprake is van normoverschrijding;
  e. aantonen welke techniek zal worden toegepast om fijnstof te verminderen.
 3. Als te zijner tijd in voldoende mate aan het gestelde onder beslispunt 2. wordt voldaan, in ieder geval de navolgende voorwaarden te verbinden aan een eventuele maatwerkbeschikking:
  a. bij tegenvallende resultaten kan alsnog de toepassing van de luchtwasser worden verlangd door de gemeente;
  b. het systeem kan niet eerder in gebruik worden genomen voordat ook de benodigde omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop bouwkavel Bennenmaker Maasbommel - Z.053475

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Een bouwkavel aan de Bennenmaker te Maasbommel te verkopen onder de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Een verzoek bij Gedeputeerde Staten in te dienen om ontheffing te verlenen op basis van artikel 15, lid 2 Gemeentewet.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beheerplan gemeentelijke gebouwen West Maas en Waal – periode 2022-2025 - Z.061282

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. In te stemmen met het Beheerplan gemeentelijke gebouwen West Maas en Waal – periode 2022-2025
 2. Kennisnemen van onderhoudskosten horende bij het Beheerplan gemeentelijke gebouwen West Maas en Waal – periode 2022-2025

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regeling vergoeding controle Coronatoegangsbewijs verenigingen - Z.064349

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de regeling voor een vrijwilligersvergoeding aan verenigingen voor de controle op het Coronatoegangbewijs.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afboekingen 2021 - Z.064220

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het voorstel om van de openstaande vorderingen een bedrag van € 2.730,60 af te boeken ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De afboekingen zorgen voor een reëler beeld van de debiteurenomvang. De bevoegdheid voor het oninbaar verklaren ligt bij uw College. Dit geldt op grond van artikel 225 van de gemeentewet ook voor de belastingen, tenzij gemandateerd. Leges worden in dit kader gelijkgesteld met belastingen. Het is wenselijk dat het invorderingenbestand wordt geschoond door afboeking van vorderingen die met zekerheid niet meer worden ontvangen. Mocht bij sommige boekingen de debiteur in de toekomst weer kunnen betalen dan blijft de mogelijkheid bestaan om binnen de geldende regels van verjaring de eerder afgeboekte post weer in te vorderen. De praktische waarde van deze bepaling is nagenoeg nihil. Reden voor afboeking of oninbaar verklaring kunnen zijn: faillissement, vertrokken onbekend waarheen (vow), Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, vertrokken naar buitenland, minnelijke schuldregeling (finale kwijting), kosten/baten (bedrag te laag om dwanginvordering toe te passen, overleden, erven onbekend of erfenis verworpen, invordering brengt onverdedigbare hardheid met zich mee, of er is geen verhaalsmogelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering - MFA De Rosmolen - Z.048109

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Akkoord te gaan met het voornemen van het bestuur van MFA De Rosmolen om de gehele MeerJarenOnderhoudsPlan voorziening (MJOP) in het resultaat van 2021 te laten vallen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 7 december 2021, nr 49/21 - Z.064576

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)