Aanwezig:

 • Locoburgemeester J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos 

Principe besluit locatie structurele uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen - Z.078548

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Principemedewerking te verlenen aan de realisatie van de structurele uitbreiding van het Kindcentrum in het gebied tussen de Van Heemstraweg en het Kindcentrum Beneden-Leeuwen.
 2. Het voorstel aan de gemeenteraad over beslispunt 1 vast te stellen.
 3. Het raadsvoorstel ter besluitvorming over beslispunt 1 aan de gemeenteraad voor te leggen.
 4. De gemaakte kosten van € 71.850 voor verrichte werkzaamheden door de projectontwikkelaar van het project Schoolmeester te vergoeden.
 5. Het bedrag van € 71.850 te verantwoorden op de post 60090 schadevergoedingen en dit ten laste te brengen van rekeningresultaat 2022.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met het voorstel.

 • Het raadsvoorstel compleet maken met de financiele paragraaf.
 • De brief aan ontwikkelaar afstemmen met de collegeleden.

Subsidie lokale Inloop en preventie GGZ Ixta Noa 2023 - Z.079399

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Ixta Nova voor 2023 een eenmalige subsidie van € 35.088 te verstrekken voor de 'Pilot lokale inloop herstel en preventie psychisch kwetsbare inwoners West Maas en Waal'. €12.285 van dit bedrag is op voorwaarde dat in de loop van 2023 blijkt dat er voldoende behoefte aan de activiteiten van bovengenoemde organisatie is.
 2. Op basis van artikel 7.3 en 15.3 van de ASV afwijkende termijnen voor de aanvraag en vaststelling van deze eenmalige subsidie vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met de bekostiging van Ixta Noa voor de 'Pilot lokale inloop herstel en preventie' in 2023 ter grootte van € 35.088. En dit bedrag op te voeren voor de herverdeling van de centrummiddelen BW-MO 2023. Tot die tijd te dekken van kostenplaats 66130/4335 Wmo inloop GGZ.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de doelstellingen van het voorstel, maar verzoekt duidelijkheid waarom dit via subsidie moet worden verstrekt en niet via een dienstverleningsovereenkomst.

Vaststellen kader aanpak mensenhandel Gelderland-Zuid - Z.080131

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Vast te stellen het 'Kader aanpak mensenhandel Gelderland-Zuid’.
 2. In te stemmen met de aanstelling van twee aandachtsfunctionarissen voor het thema mensenhandel.
 3. Vast te stellen de raadsinformatiebrief over het 'Kader aanpak mensenhandel Gelderland- Zuid'.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 51, 20 december 2022 - Z.079588

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 5 januari 2023 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Heumen.
  8 januari 2023 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Mook en Middelaar.
  19 januari 2023 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst VRGZ.
  25 januari 2023 Uitnodiging masterclass COA masterclass AZC.
  Het college is verhinderd.
 • 9 januari 2023 Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting gemeente Oss
  Wethouder Mol bezoekt de ontmoeting.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 13 december 2022, nr 50/22 - Z.079588

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.