Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Integraal Huisvestingsplan 2022 - Z.065360

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan West Maas en Waal, met daarin opgenomen de meerjaren investeringsplanning tot en met 2041.
 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan West Maas en Waal, inclusief meerjaren investeringsplannen tot en met 2041.
 3. Akkoord te gaan met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek KC Beneden Leeuwen om te komen tot een definitieve oplossing voor het ruimtetekort PO.
 4. 1. Akkoord te gaan met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek renovatie dan wel gezamenlijke nieuwbouw basisschool de Tweestroom met dorpshuis de Uithof in Altforst.
  2. De kosten van het haalbaarheidsonderzoek voor Altforst ten laste van het begrotingsresultaat 2022 brengen
 5. De financiële uitwerking van het IHP verwerken in de meerjarenbegroting.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar last onder bestuursdwang - Z.045207

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 27 augustus 2020 in stand te laten met de volgende aanvullende motivering: “Op grond van artikel 125 Gemeentewet in samenhang met artikel 5:21 Awb en artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het college bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen. De bevoegdheid van verzegeling vloeit voort uit artikel 5:28 Awb. Na de ontruiming van de woning is bij controle is geconstateerd dat de woning niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012, de voorschriften elektra NEN-1010 en de voorschriften met betrekking tot gas en water. De artikelen 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.16 en 6.21 van het Bouwbesluit 2012 worden overtreden. Door het overtreden van deze artikelen en daarmee de staat van de woning bestond er gevaar voor de veiligheid van personen die zich in de woning bevonden. Gelet hierop is besloten de woning op het perceel Kapelstraat 4 in Maasbommel te verzegelen".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar kostenbeschikking - Z.058622

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet- ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Prolongatie aansprakelijkheidsverzekering - Z.060743

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De aansprakelijkheidsverzekering bij Melior tegen de aangeboden condities te continueren met ingang van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.
 2. De Connectie verzoeken het cyberrisico, en dan met name het verzekeren van dit risico, nader te onderzoeken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Preventie- en Handhavingsplan 2021-2024 Drank- en Horecawet - Z.055006

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het Preventie- en Handhavingsplan 2021-2024 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie raadsvoorstel

Verkoop Zegeweg, Altforst - Z.032242

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Akkoord te gaan met de taxatiewaarde zoals in het bijgevoegde taxatierapport is beschreven (omtrent het perceel aan de Zegeweg te Altforst (APT R90));
 2. Akkoord te gaan met de start van de openbare verkoopprocedure van het betreffende perceel;
 3. Akkoord te gaan met de offerte van de verkoopmakelaar om de verkoopprocedure verder via de betreffende makelaar te laten verlopen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit (mede in relatie tot het besluit rondom de -niet- verlenging van de principemedewerking voor het uitbreiden van Buitengoed Ruysbos (Z.065293 / 195461)) thans niet tot verkoop over te gaan van het betreffende perceel.

APV 2022 - Z.050877

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060279

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 23 april 2021 in stand te laten met dien verstande dat de volgende voorschriften worden opgenomen:
  • Het is verplicht de personen die op de locatie verblijven te registreren (nachtregistratie) voor zover deze personen op grond van het besluit van 23 april 2021 niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Aanwijzen van een aanspreekpunt/ beheerder van de huisvestingslocatie (24 uur per dag, 7 dagen per week);
  • Parkeren op eigen terrein;
  • Verhuurder stelt een communicatieplan op;
  • Verhuurder stelt huisregels op voor de huurders;
  • Huisvesting van gezinnen met kinderen en/ of minderjarige personen is niet toegestaan. De huisvesting is naar aard en inrichting niet geschikt voor gezinnen met kinderen;
  • De huisvestingsvoorziening dient vrij toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld zonder hek met sloten en/of codes), dit is onder meer van belang voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
  • De verantwoordelijkheid voor het herhuisvesten van de arbeidsmigranten (indien van toepassing) ligt na beëindigen van de tijdelijke vergunning (op 23 april 2023) bij vergunninghouder;
  • Gelijktijdig gebruik van de accommodatie voor recreatief gebruik en huisvesting van arbeidsmigranten is niet toegestaan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.060975

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 23 april 2021 in stand te laten met dien verstande dat de volgende voorschriften worden opgenomen:
  • Het is verplicht de personen die op de locatie verblijven te registreren (nachtregistratie) voor zover deze personen op grond van het besluit van 23 april 2021 niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Aanwijzen van een aanspreekpunt/ beheerder van de huisvestingslocatie (24 uur per dag, 7 dagen per week);
  • Parkeren op eigen terrein;
  • Verhuurder stelt een communicatieplan op;
  • Verhuurder stelt huisregels op voor de huurders;
  • Huisvesting van gezinnen met kinderen en/ of minderjarige personen is niet toegestaan. De huisvesting is naar aard en inrichting niet geschikt voor gezinnen met kinderen;
  • De huisvestingsvoorziening dient vrij toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld zonder hek met sloten en/of codes), dit is onder meer van belang voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
  • De verantwoordelijkheid voor het herhuisvesten van de arbeidsmigranten (indien van toepassing) ligt na beëindigen van de tijdelijke vergunning (op 23 april 2023) bij vergunninghouder;
  • Gelijktijdig gebruik van de accommodatie voor recreatief gebruik en huisvesting van arbeidsmigranten is niet toegestaan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging belastingverordeningen 2022 (OZB/RZB) - Z.065273

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen:

 1. De eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 vast te stellen;
 2. De eerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente West Maas en Waal 2022 - Z.065395

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad voor te stellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente West Maas en Waal 2014 in te trekken per 1 januari 2022.
 2. De raad voor te stellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente West Maas en Waal 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale samenwerking dakloze arbeidsmigranten (Stichting Barka) - Z.063950

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Gezamenlijk met de gemeenten Buren, Culemborg, Neder Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal, de Stichting Barka in te huren om dakloze arbeidsmigranten van straat te halen en hen hulp te bieden.
 2. Stichting Barka de opdracht voor een jaar te verlenen, en de kosten te delen met bovengenoemde gemeentes. Hierbij per gemeente maximaal € 8.000 te betalen voor de periode van een jaar van december 2021 tot en met december 2022.
 3. De organisatie Regio Rivierenland opdracht te geven de voortzetting, uitbreiding en financiering voor langere termijn te onderzoeken in samenwerking met de regionale regisseur daklozen van regio Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan Altforst, Kerkstraat-Kerkdwarsstraat - Z.031968

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Gezamenlijk met de gemeenten Buren, Culemborg, Neder Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal, de Stichting Barka in te huren om dakloze arbeidsmigranten van straat te halen en hen hulp te bieden.
 2. Stichting Barka de opdracht voor een jaar te verlenen, en de kosten te delen met bovengenoemde gemeentes. Hierbij per gemeente maximaal € 8.000 te betalen voor de periode van een jaar van december 2021 tot en met december 2022.
 3. De organisatie Regio Rivierenland opdracht te geven de voortzetting, uitbreiding en financiering voor langere termijn te onderzoeken in samenwerking met de regionale regisseur daklozen van regio Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Dorpen, actualisatie 2021" - Z.058272

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde nota beantwoording zienswijzen en de raad voorstellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. In te stemmen met het definitief ontwerpbestemmingsplan "Dorpen, actualisatie 2021" en de raad voorstellen het bestemmingsplan vast te stellen;
 3. Het bijgevoegde besluit Hogere Waarden voor de verplaatsing van een woning op het perceel Van Heemstraweg 30a, Beneden-Leeuwen vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Platform Recreatie en Toerisme - 3e kwartaal - Z.064359

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Niet in te stemmen met de stimuleringsbijdrage van € 2.500,- aan Camperplaats Ganzeheuvel ten behoeve van de aankleding en marketing van de camperplaats.
 2. De aanvrager schriftelijk te informeren over het besluit middels bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In het derde kwartaal van 2021 is er één nieuwe aanvraag binnengekomen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme. De aanvrager is Camperplaats de Ganzeheuvel. Het voorstel is per e-mail rondgestuurd en beoordeeld door PRET-leden. Het advies vanuit de leden wordt middels dit voorstel aan uw college gepresenteerd.

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek Pleisterplaats Over de Maas - Z.051167

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek Pleisterplaats Over de Maas;
 2. De kosten voor de uitvoering van het onderzoek (€ 30.000,-) ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit eerst te verkennen of de diverse partners ook willen aansluiten bij een Pleisterplaats Over de Maas. Afhankelijk daarvan t.z.t. het besluit om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren opnieuw ter besluitvorming voorleggen. Benodigde middelen daarvoor via een voorstel aan de raad voorleggen.

Zienswijze op kaderbrief 2023 VRGZ - Z.063750

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De raad te adviseren in te stemmen met:

 1. de Kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
 2. het leveren van een structurele extra bijdrage per 2023 voor de invulling van de duiktaak brandweer;
 3. het toepassen van de generieke korting van 3% voor 2023;
 4. het indienen van bijgevoegde zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie raadsvoorstel

Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) 2023 - Z.065278

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) 2023.
 2. De adviesfunctie van de gemeente Nijmegen van uw besluit op de hoogte te stellen.
 3. Vast te houden aan de lijn van de generieke korting (3% over 2023) bij de verbonden partijen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verlenging principemedewerking - Z.065293

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De verleende principemedewerking voor het uitbreiden van Buitengoed Ruysbos aan de Zegeweg in Altforst met één jaar (tot 1-12-2022) te verlengen, onder voorwaarde dat voor het inmiddels gerealiseerde deel van Buitengoed Ruysbos vóór 1 maart 2022 een planologische procedure wordt gestart.
 2. Dit principebesluit ter beoordeling voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In de door de raad in 2021 vastgestelde omgevingsvisie buitengebied is aangegeven dat geen (uitbreiding van) recreatieve voorzieningen wordt voorgestaan in het buitengebied. Het uitbreiden van het Buitengoed Ruysbos is daarmee dan ook strijdig. Om die reden besluit het college niet tot verlenging van de principemedewerking (zoals vastgesteld op 1 december 2020 voorafgaande aan het raadsbesluit) over te gaan.

Notitie Uitgangspunten RES 2.0 - Z.063770

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. De geactualiseerde Notitie uitgangspunten RES 2.0 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt, na een toelichting en de aanleiding voor het raadsvoorstel, in met de geactualiseerde Notitie uitgangspunten RES 2.0. Deze ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. In raadsvoorstel de toelichting en aanleiding verwoorden.

Verlengen "Cultuur en erfgoedpact Rivierenland 2021-2023" met een jaar - Z.064921

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Het "cultuur- en erfgoedpact Rivierenland 2021-2023" met een jaar te verlengen en ons hiermee te committeren aan het "Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland" voor de periode 2022-2024.
 2. Het regionaal Archief Rivierenland (RAR) in 2024 een bijdrage van € 3.092,- toe te kennen voor het programma "cultuur en erfgoed en toerisme", € 2.899,- voor "seniorencultuurpact" en € 400,- voor het "cultuur - en erfgoedplatform"(prijspeil 2021).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 51, 21 december 2021 - Z.064837

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t. 

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 13 januari 2022 Extra Algemene Ledenvergadering van de VNG.
  Wethouder Reuvers zal de gemeente vertegenwoordigen.
 • 28 en 29 juni 2022 VNG congres in West Friesland.
  Het college zal voltallig deelnemen. Hotelaccommodatie reserveren voor 27/28 en 28/29 juni.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 december 2021, nr 50/21 - Z.064837

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Met de aantekening dat wethouder Mol afwezig was wegens vakantie stelt het college de besluitenlijst ongewijzigd vast.