Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 6, 7 februari 2023 - Z.081751

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

AB AVRI 16 februari 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotatie voor de vergadering.

Vaststellen raadsbrief met informatie over de jaarwisseling 2022-2023 in de gemeente West Maas en Waal - Z.081601

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Vast te stellen de raadsbrief om de gemeenteraad een terugkoppeling te geven over de jaarwisseling 2022- 2023 in de gemeente West Maas en Waal.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de raadsbrief. Het college verzoekt de brief te concluderen met de zin: De jaarwisseling in de gemeente West Maas en Waal is erg rustig en ordelijk verlopen. Een en ander geeft geen aanleiding om voor de komende jaarwisseling maatregelen te treffen.

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar subsidie - Z.075726

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren gegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 7 juli 2022 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaarschrift subsidie - Z.075906

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren gegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 7 juli 2022 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Anterieure overeenkomst Erfwonen Maasbommel - Z.082124

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het project Erfwonen in Maasbommel;
 2. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid;
 3. Aan de burgemeester om wethouder Mol te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Alphen, Wamelseweg 1 - Z.071790

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Alphen, Wamelseweg 1
 2. De planologische procedure te starten door ter inzage legging van dit ontwerp wijzigingsplan

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gedane vondsten bij zandwinning Over de Maas - Z.080463

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Op dit moment geen verdere actie te ondernemen met betrekking tot de gedane vondsten bij de zandwinning “Over de Maas” door Nederzand Projectmanagement B.V. en stichting Expeditie Over de Maas.
 2. Bijgevoegde informatienota aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Wamel, Hoogbroekstraat 10 - Z.077812

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Wamel, Hoogbroekstraat 10.
 2. De planologische procedure te starten door ter inzage legging van het ontwerp.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intrekken verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening 2021- Z.081472

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen de verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening 2021 met ingang van 1 april 2023 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 31 januari 2023, nr. 5/23 - Z.081751

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)