Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Afwezig:

 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Rondvraag week 7, 14 februari 2023 - Z.081992

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.vt.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Portefeuille opvang vluchtelingen.
De opvang van vluchtelingen wordt niet meer gezien als een crisistaak voor de gemeenten, maar als reguliere taak. Om die reden is het wenselijk de portefeuilleverdeling daarop aan te passen. Het college besluit de opvang van vluchtelingen, gelet op de hoofdtaak huisvesting, toe te voegen aan de portefeuille van wethouder Mol.

Regionale zaken week 6, 7 februari 2023 - Z.081751

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 14 februari 2023 Informatieavond fietsverbinding Amsterdam Rijnkanaal. Het college is verhinderd.
 • 17 februari 2023 Seniorenavond / sleuteloverdracht de Oude Gierpont. Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • 18 februari 2023 Stunt de Oude Gierpont. Burgemeester Van Neerbos en wethouder Mol zijn aanwezig.
 • 18 februari 2023 Carnavalsoptocht Maasbommel. Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • 18 februari 2023 Carnavalsoptocht Altforst CV de Kikvorsche. Burgemeester Van Neerbos en wethouder van Gelder zijn aanwezig.
 • 28 februari 2023 ALV en presentatie ontwerp Corsoclub Maas en Waal. Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • 18 mei 2023 Oldtimer Tractor Club: welkomstwoord Tractor Driedaagse. Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.

Eenmalige financiële ondersteuning energiekosten 2022 - Z.078823

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Eenmalig een bedrag van € 12.000,= te verstrekken aan het Toverbaltheater ter compensatie van de gestegen energielasten in 2022.
 2. Het bedrag van € 12.000,= via de voorjaarsnota ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit: Vooruitlopende op de vast te stellen regeling energielasten voor verenigingen en en stichtingen, ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad, aan het Toverbaltheater een voorschot te verstrekken van € 12.000,=. De verantwoording daarvan betrekken bij de vast te stellen regeling.

Besluit Woondeal - Z.082627

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Vast te stellen de Woondeal Rivierenland, zoals uitgewerkt in het document in bijlage 1.
 2. De burgemeester besluit wethouder Mol te machtigen voor de ondertekening van de woondeal.
 3. In te stemmen met gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening aan de gemeenteraad, door, na vaststelling in het college en voor ondertekening van de regionale Woondeal Rivierenland de raad te informeren met bijgevoegde notitie over het gevolgde proces hiertoe.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afsluiten Geldlening BNG - Z.082487

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Een lening van € 3 miljoen af te sluiten bij de BNG Bank

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 7, 14 februari 2023 - Z.081992

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 19 februari 2023 CV De Braoiers: grote Reut van Lauwe. Het college is voltallig aanwezig.
 • 8 maart 2023 Provincie Gelderland: startbijeenkomst migratie en integratie. Wethouder Mol is aanwezig.

Planschadevergoeding Lindenlaan 7, Alphen - Z.069424

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De eigenaresse van het perceel Lindenlaan 7 in Alphen een tegemoetkoming in planschade van € 16.400,- toe te kennen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b";
 2. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek terug te betalen;
 3. De tegemoetkoming in planschade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
 4. De tegemoetkoming in planschade en de wettelijke rente te verhalen op de derde-belanghebbende.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadevergoeding Het Gement 29, Alphen - Z.068990

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De eigenaresse van het perceel 't Gement 29 in Alphen een tegemoetkoming in planschade van € 10.600,- toe te kennen, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b";
 2. Het griffierecht voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek terug te betalen;
 3. De tegemoetkoming in planschade te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
 4. De tegemoetkoming in planschade en de wettelijke rente te verhalen op de derde-belanghebbende.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingsvergunning Beneden-Leeuwen, Brouwersstraat 21 - Z.078821

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het restrisico in het kader van de Externe Veiligheid te accepteren
 2. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Brouwersstraat 21
 3. De procedure te starten door ter inzage legging van het ontwerpbesluit

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Tesstraat 50 - Z.076539

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Tesstraat 50
 2. De planologische procedure te starten door ter inzage te legging van het ontwerp

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Altforst, Woerdsestraat 12 - Z.077258

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Altforst, Woerdsestraat 12
 2. De planologische procedure te starten door ter inzage te legging van het ontwerp

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Grondverkoop ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Veesteeg-Zuidwest te Beneden-Leeuwen - Z.075059

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het rechtstreeks verkopen van onze percelen aan projectontwikkelaar Van den Bosch Vastgoed ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Veesteeg-Zuidwest;
 2. Daarmee af te wijken van het eerder genomen besluit om een openbare selectieprocedure op te starten;
 3. Voorlopig de 'Handreiking implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte) beleid ten behoeve van vastgoed- en gebiedsontwikkeling' te gebruiken als leidraad bij toekomstige soortgelijke situaties.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Platform Recreatie en Toerisme - 4e kwartaal - Z.082098

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Niet in te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 2.500,= aan Museum Tweestromenland ten behoeve van het initiatief 'tentoonstelling Jeugdcultuur';
 2. In te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 2.500,= aan Watersportcentrum Maasbommel ten behoeve van het initiatief 'informatieve promotiefilm De Gouden Ham';
 3. De aanvragers schriftelijk te informeren over het besluit middels bijgevoegde brieven;
 4. Het totale PRET-bedrag van € 2.500,= ten laste te laten komen van kostenplaats Recreatie en Toerisme.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

(Vierde) informatienota over Dorpendeal Altforst - Z.068430

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgesloten raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Benoeming leden + plv, leden centraal stembureau; Benoeming stembureauleden + plv leden binnen de gemeente benoeming leden + plv leden gemeentelijk stembureau - Z.081576

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Te benoemen tot lid van het centraal stembureau de personen genoemd in dit advies.
 2. Te benoemen de leden en plaatsvervangende leden van de binnengemeentelijke stembureaus conform bijgevoegde lijst.
 3. Te benoemen de leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijke stembureau conform bijgaande lijst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)