Collegeleden

V.M. (Vincent) van Neerbos

V.M. van Neerbos
contactgegevens en taken V.M. (Vincent) van Neerbos
FunctieBurgemeester
E-mailadresvvneerbos@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
 • Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie: ondermijning, integriteit, APV
 • Openbare orde en integrale veiligheid: politie, brandweer, ambulance, GHOR
 • Bestuurlijke samenwerking: Regio Rivierenland
 • Integraal veiligheidsbeleid: rampenbestrijding (GHOR)
 • Handhaving en toezicht: zowel APV als WABO
 • Bedrijfsvoering: personeel- en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), algemeen- en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en voorlichting
 • Organisatieontwikkeling
 • Dienstverlening: Klant Contact Centrum (incl. burgerzaken)
 • Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Regio Rivierenland
BeleidsterreinenAlgemeen bestuur, Veiligheid en Bedrijfsvoering

A.P.M. (Bert) van Swam

A.P.M. van Swam
contactgegevens en taken A.P.M. (Bert) van Swam
FunctieWethouder/1e loco burgemeester
E-mailadresbvswam@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid: inkomensvoorziening en –ondersteuning
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Wmo/Welzijn: zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
 • Jeugdbeleid en jeugdhulp
 • Educatie: kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid, onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer
 • Gezondheidszorg
 • Leefbaarheid kernen: uitvoering visie, toepassing burgerparticipatie (integraal)

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland, Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer

Projecten

 • Integraal Kind Centrum (IKC), Laaggeletterdheid
BeleidsterreinenSociaal Domein
Politieke partijF.D. Boven-Leeuwen

S.A.M. (Sander) Bos

S.A.M. Bos
contactgegevens en taken S.A.M. (Sander) Bos
FunctieWethouder/2e loco burgemeester
E-mailadressbos@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening: bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
 • Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
 • Volkshuisvesting
 • Grondexploitatie/woningbouw
 • Grondzaken: pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
 • Economische zaken: middenstand, bedrijven, markten en kermissen
 • Recreatie- en toerisme
 • Buitendijks waterbeleid (rivier de Maas): exclusief verlengde brug Alphen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Omgevingsdienst Rivierenland, Recreatieschap Neder-Rijn en Waal, MARN

Projecten

 • Invoering omgevingswet, De Acht Morgen
BeleidsterreinenRuimtelijke Ontwikkeling, Economie en Recreëren
Politieke partijVVD

A.H.M. (Ton) de Vree

A.H.M. de Vree
contactgegevens en taken A.H.M. (Ton) de Vree
FunctieWethouder/3e loco burgemeester
E-mailadrestdvree@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
 • Financiën en belastingen
 • Milieu en duurzaamheid: afvalverwijdering en -verwerking, duurzaamheid,
  klimaat (zon, wind en bio)
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Accommodatiebeleid: sport- en dorpshuizen
 • Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
 • Belastingsamenwerking Rivierenland, AVRI

Projecten

 • Kraanbaan Beneden-Leeuwen (RO-project), Archeologische vondsten Over de Maas, MFA Alphen, MFA Maasbommel, WOS Appeltern
BeleidsterreinenFinanciën, Duurzaamheid, Sport en Cultuur
Politieke partijF.D. Dreumel

J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

J.E.M. Mol-van de Camp
contactgegevens en taken J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
FunctieWethouder/4e loco burgemeester
E-mailadresAMol@westmaasenwaal.nl
Portefeuille
 • Mobiliteit: wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer) en veerdiensten
 • Ruimtelijk en openbaar beheer: openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting, sportaccommodaties en dorpshuizen, speelvoorzieningen
 • Rioleringen
 • Ontgrondingen: binnen- en buitendijks
 • Binnen- en buitendijks waterbeleid (rivier de Waal)

Projecten

 • Ontzandingen Over de Maas, inclusief verlengde brug Alphen
BeleidsterreinenMobiliteit, Ruimtelijk beheer en Openbare voorzieningen
Politieke partijF.D. Wamel

P.G. (Perry) Arissen

P.G. Arissen
contactgegevens en taken P.G. (Perry) Arissen
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresparissen@westmaasenwaal.nl
Portefeuille

Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel. Hij is de eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college. Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Top