Wet Openbaarheid van Bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u specifieke informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente. Zo nodig kan dit in de vorm van een Wob-verzoek.

Hoe moet een Wob-verzoek er uit zien?

U kunt uw Wob verzoek mondeling en schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente West Waas en Maal heeft voor het indienen van Wob verzoeken de elektronische weg afgesloten. Dit betekent dat Wob verzoeken niet per e-mail of fax ingediend kunnen worden.

Daarnaast moet een Wob-verzoek moet voldoen aan een aantal criteria:

  • In een Wob-verzoek hoeft u alleen het onderwerp aan te duiden waarover u informatie wenst te ontvangen, zonder dat u concrete documenten hoeft te benoemen. Het onderwerp moet echter wel voldoende specifiek, dus nauwkeurig beschreven zijn in het verzoek.
  • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd, op wat voor gegevensdrager ook. Ook geluidsbanden, films en foto's zijn documenten in de zin van de Wob, net als informatie in digitale bestanden, zoals emailberichten of elektronische versies van documenten.
  • Het moet gaan om informatie, die onder het bestuursorgaan berust, met andere woorden: waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Bekijk meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur op rijksoverheid.nl en wetten.overheid.nl

Top