Agrarische bedrijvigheid

Het gemeentelijke agrarische beleid staat in de/het volgende document(en):

 • Handreiking 'Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing in het Buitengebied (VAB)'
 • Verordening Geurhinder en Veehouderij Gemeente West Maas en Waal + 4 kaartbijlagen

Aanvullend hierop zijn de gemeentelijke beleidskeuzes beschreven in de toelichting en regels van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied West Maas en Waal’ en het bestemmingsplan ‘Thematische
herziening Agrarische bedrijven 2020’.

Natuur en Landschap

Het gemeentelijke natuur- en landschapsbeleid staat in de/het volgende document(en):

 • Landschapsontwikkelingsplan (LOP) West Maas en Waal
 • Bomenbeleidsplan

Water en Klimaatadaptatie

Het gemeentelijke water- en klimaat(adaptatie)beleid staat in de/het volgende document(en):

 • Waterplan West Maas en Waal fase 1
 • Regionale Adaptatiestrategie - Rijk van Maas & Waal

Energietransitie

Het gemeentelijke beleid op het gebied van energietransitie staat in de/het volgende document(en):

 • Koersnotitie Duurzaamheid en Energiebeleid

Gezondheid

Het gemeentelijke gezondheidsbeleid staat in de/het volgende document(en):

 • Beleidskader Sociaal Domein 'Samen Beter' 2017 - 2020

Cultuurhistorie

Het gemeentelijke cultuurhistorisch (erfgoed) beleid staat in de/het volgende document(en):

 • • Kadernota Cultuur 2017 – 2020
 • • Erfgoedverordening West Maas en Waal 2013
 • • Gemeentelijke Monumentenlijst
 • • Rijksmonumentenlijst