Huisvesting statushouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2016 besloten extra statushouders te huisvesten boven de huidige en toekomstige taakstellingen. Voor de huisvesting worden een aantal particuliere initiatieven onderzocht op haalbaarheid. Te denken valt aan kantoorpanden of fabriekshallen die nu leeg staan. Voor een periode van maximaal vijf jaar worden daar statushouders gehuisvest. Samen met De Kernen en eventuele particuliere initiatieven zorgen wij voor de opvang van de extra statushouders.

Waarom is de opvang nodig?

De toestroom en opvang van vluchtelingen naar Nederland is dagelijks in het nieuws. Met name mensen uit Syrië en Eritrea krijgen na verloop van tijd een verblijfsvergunning. Ze zijn dan statushouder en hebben recht om een leven in Nederland op te bouwen. Daar hoort onder andere huisvesting en inburgeren bij. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd te onderzoeken welke opvang-/huisvestingsmogelijkheden zij hebben. Het gemeentebestuur ziet het als haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek en heeft daarom besloten dat er statushouders worden opgevangen boven de huidige en toekomstige taakstellingen. Samen met partijen als VluchtelingenWerk, woningvereniging De Kernen en particuliere initiatiefnemers willen wij ons inzetten om de statushouders te huisvesten en zich bij ons thuis te laten voelen. We hopen op uw begrip voor onze inzet.

Statushouders

Gemeenten huisvesten jaarlijks naar rato van hun inwoneraantal een aantal statushouders. wij zijn tot nu steeds in staat het jaarlijkse toegewezen aantal mensen huisvesting te bieden (de opgelegde taakstelling). Maar de komende jaren loopt dit aantal naar verwachting op, omdat meer mensen naar ons land komen. Door het inrichten van een aantal kleinschalige huisvestingslocaties op verschillende plaatsen in de gemeente sorteren wij hierop voor én bieden we nog een aantal meer mensen een plek in West Maas en Waal. Wij hebben daarvoor een oproep gedaan voor particuliere initiatieven.

Wat wil West Maas en Waal doen?

Update 13-04-2017

De eerste wooneenheid aan de Bikkelen in Beneden-Leeuwen is gereed voor gebruik. De ondernemer heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht bij het COA een verzoek in te dienen voor het koppelen van vier statushouders. Wanneer het COA geschikte statushouders heeft gevonden worden zij geplaatst in de wooneenheid aan de Bikkelen. Personen die ons hun emailadres hebben doorgegeven hebben een digitale nieuwsbrief ontvangen. Voor de inhoud van de digitale nieuwsbrief verwijzen wij u naar het PDF ‘Digitale nieuwsbrief 12-04-2017’ onderaan deze pagina.

Update 23-11-2016

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft op 18-11-2016 het volgende besloten:  "De omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een deel van de bedrijfsruimte tot 3 tijdelijke woningen voor statushouders op het perceel Bikkelen 36 in Beneden-Leeuwen." 

Update 18-10-2016

Een ondernemer heeft een verzoek tot een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Het gaat om een bedrijfspand aan de Bikkelen in Beneden-Leeuwen. Op 18 oktober 2016 heeft het college onder voorwaarde ingestemd met een tijdelijke omgevingsvergunning van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan zal de omgevingsvergunning worden verleend. Het betreft een afwijking voor vijf jaar. Wanneer de vergunning rond is kan de ondernemer met de verbouwing beginnen. nadat de omgevingsvergunning is verleend is het voor belanghebbenden mogelijk bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. De wooneenheden worden gefaseerd opgeleverd. Hierdoor worden de statushouders gefaseerd gehuisvest. 

Direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond op 28 juli 2016. Tijdens deze inloopavond konden vragen gesteld worden aan leden van het college en diverse ambtenaren. Ook waren er mensen van VluchtelingenWerk en De Kernen aanwezig. Voor de direct omwonenden die niet konden komen is er de mogelijk om een afspraak te maken met de wethouder voor een nadere toelichting. Dit kan via T 14 0487.
Wanneer er behoefte aan is zal in een later stadium nog een inloopavond georganiseerd worden, waarbij ook anderen belangstellenden worden uitgenodigd.

Criteria

Het college van burgemeester en wethouders hanteert bij de zoektocht naar geschikte locaties verschillende criteria. Bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid van voorzieningen, zoals scholen, winkels, sportverenigingen. Ook moeten panden voldoen (of door het volgen van een procedure voor een tijdelijke afwijking van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht kunnen gaan voldoen) aan bestemmingsplan- en vergunningseisen.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met T 14 0487 of mail naar info@westmaasenwaal.nl

Veel gestelde vragen en antwoorden huisvesting statushouders

Vragen en antwoorden pamflet uitgereikt op 22 september 2016

Top