Over de Maas

De provincie en wij hebben op de locatie Over de Maas zandwinning mogelijk gemaakt, in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor rivier de Maas. 

Uitvoering door Nederzand

Eind 2009 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De zandwinning wordt uitgevoerd door het bedrijf Nederzand. Alle werkzaamheden staan in werkplannen omschreven en vindt u op www.overdemaas.com
De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. Het project wordt nu verlengd tot 31 december 2021. Dan is het definitief klaar en het gebied ingericht. Omwonenden hebben een brief ontvangen met hierin uitleg. Deze brief vindt u bij de downloads.

Bewonersvereniging 'Over de Maas'

De bewonersvereniging 'Over de Maas' komt op voor de belangen van álle bewoners. Zij hebben aandacht voor de gezondheid en veiligheid, overlast en schade. Zij herinnert partijen aan gemaakte afspraken en bewaakt de afgesproken schaderegeling.

Eén loket voor vragen en klachten

De zandwinning kan bij omwonenden en andere belanghebbenden vragen oproepen of aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Omdat verschillende partijen bij het project zijn betrokken, is besloten één loket in te richten. Heeft u vragen of klachten over dit project, dan kunt u contact opnemen met het provincieloket via: T (026) 359 99 99, E provincieloket@gelderland.nl, W Gelderland.nl.

Bezwaar en beroep

Er zijn diverse betrokken belangen bij dit project. Daarnaast is er aandacht van de omgeving en de pers. Daarom past de provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze procedure wordt ook wel de ‘uitgebreide procedure’ genoemd. Deze hele procedure duurt 26 weken. Als eerste wordt een ontwerpbesluit gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Op 16 juli 2018 maakte de provincie bekend dat het ontwerpbesluit voor de ontgrondingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage ligt. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen. 

De bekendmaking en ontwerpbeschikking zijn hier te vinden. Als u hierover meer wilt weten kunt u ook contact opnemen met het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Op grond van de Waterwet geldt geen verplichting tot het volgen van de uitgebreide procedure. De watervergunning gaat bij Over de Maas alleen over tijdelijke werken. De voorschriften voor de watervergunning blijven ongewijzigd. Om die reden zal Rijkswaterstaat de korte procedure volgen en niet eerst een ontwerpbesluit publiceren.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Top