Ruimtelijke plannen achtergrond

Bestemmingsplan

De gemeente is opgedeeld in een aantal gebieden waarvoor bestemmingsplannen gelden. Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden en wat waar gebouwd mag worden. De wijze waarop gronden gebruikt en bebouwd mogen worden is vastgelegd door middel van bestemmingen zoals wonen, bedrijven, verkeer of groen.
Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen of beslissen mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging of afwijkingsbesluit.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Verbeelding: een kaart waarop de bestemmingen worden aangegeven
  • Regels: per bestemming worden bebouwing- en gebruiksregels gegeven
  • Toelichting: motivering voor het betreffende bestemmingsplan

De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van een bestemmingsplan, de toelichting is niet juridisch bindend, maar geeft wel een goed handvat hoe een regel moet worden geïnterpreteerd.

Op deze website kunt u zowel de bestemmingsplannen die in procedure zijn als de onherroepelijke bestemmingsplannen inzien.

Structuurvisie

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in ons land van kracht geworden. Voor gemeentes betekent dit dat zij een structuurvisie moeten opstellen. De structuurvisie bevat een brede visie op de toekomst van de gemeente en vormt het kader van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Alle ruimtelijke aspecten van vele verschillende beleidsterreinen komen samen in de structuurvisie. De visie brengt de doelen en wensen in kaart

Voorbereidingsbesluiten

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een herziening van het bestemmingsplan van een bepaald gebied wordt voorbereid. Het nemen van een voorbereidingsbesluit kan nodig zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, maar is soms ook noodzakelijk om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen. 

Als een bestemmingsplan voor een bepaald gebied sterk verouderd is, kan het zijn dat het plan ongewenste ontwikkelingen toestaat. Het voorbereidingsbesluit kan in dat geval genomen worden om een gebied te 'bevriezen' en binnenkomende aanvragen aan te kunnen houden. Andersom kan ook voorkomen. Een gewenste ontwikkeling past niet in een sterk verouderd bestemmingsplan. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een afwijkingsprocedure. In sommige gevallen kan het dan wettelijk vereist zijn dat voor de locatie van de vrijstelling een voorbereidingsbesluit van kracht is. Op die manier kan de gemeenteraad meewerken aan een ontwikkeling die niet past binnen het bestemmingsplan, maar die wel wenselijk wordt gevonden.

Afwijkingsbesluiten

Het afwijkingsbesluit is de opvolger van het projectbesluit en wordt daarom wel het ‘projectafwijkingbesluit’ genoemd. Een belangrijk verschil met het projectbesluit Wro is, dat het afwijkingsbesluit het bestemmingsplan niet buiten toepassing verklaart, maar het is slechts een eenmalige toestemming om van het bestemmingsplan af te wijken.

Structuurplan

Een structuurplan is een plan dat globaal de verwachte en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft voor een gemeente (of delen ervan).

Wijzigingsplannen

Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat met inachtneming van de bij het plan te geven regels burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen. Om hier gebruik van te maken wordt er een zogenaamd wijzigingsplan opgesteld.

Top