Maasbommel, Hogenhofstraat 10b (gewijzigd vastgesteld)

Aanleiding

Het bestemmingsplan heeft betrekking op op het perceel Hogenhofstraat 10b te Maasbommel. Het betreft plan maakt het mogelijk de activiteiten van de zorgboerderij met 24-uurs zorg uit te breiden.

Procedure

De Raad heeft op 15 november 2018 bovengenoemd bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wanneer u:

  • tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Aan de indiening van zowel een beroepschrift zijn kosten verbonden.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 20 december 2018 zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is kosteloos in te zien en te downloaden.

Top