Wamel, Kasteelstraat (Wamelse Poort) (voorontwerp bestemmingsplan)

Dit item is verlopen op 29-06-2018.

Aanleiding

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het herstructureren van de woonbuurt aan de Kasteelstraat in Wamel. Het plangebied bevindt zich direct ten oosten van de historische kern van Wamel. De locatie betreft een deel van een naoorlogse uitbreidingswijk. De wijk grenst voor een groot deel aan  de Kasteelstraat aan de oostelijk zijde, de Grachtstraat aan de zuidelijk zijde en de Hollenhof aan de westelijke zijde. De Poortstraat loopt centraal door het plangebied en verbindt de Hollenhof met de Kasteelstraat. Het doel van de herstructurering is de kwalitatief slechte woningen met een ongeschikte plattegrond voor de toekomst in het plangebied te vervangen door kwalitatief hoogwaardige woningen die voldoen aan de eisen van deze tijd.

Procedure

Voor inwoners van de gemeente en belanghebbenden bestaat de gelegenheid in te spreken op dit bestemmingsplan. Inspraakreacties kunnen mondeling dan wel schriftelijk gedurende de termijn van de ter inzage legging worden ingediend.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met N. (Nicole) Straatman van het team Wonen en Milieu, T: 14 0487. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan Wamel, Kasteelstraat (Wamelse Poort) is kosteloos in te zien en te downloaden.

Top