Hier kunt u verdere informatie over bestemmingsplannen vinden.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan 'bestemd zijn', hoe zij gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. Een gemeente is verplicht voor het hele grondgebied actuele bestemmingsplannen te hebben. De voorbereiding van een bestemmingsplan is een taak van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Verbeelding: De verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit (dubbel)bestemmingen (in kleurvlakken) en aanduidingen. Het gehele plangebied moet bedekt zijn met bestemmingen, zoals bijvoorbeeld agrarisch, bedrijf, wonen of sport. Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming nader of specifieker te regelen. Het gaat hierbij om specificaties voor het gebruik of de bouwmogelijkheden. De aanduidingen hebben daardoor juridische betekenis en komen ook altijd in de regels van het bestemmingsplan voor.
  • Regels:  In de regels wordt het gebruik geregeld dat voor de afzonderlijke bestemmingen mogelijk is. Daarnaast wordt opgenomen of er gebouwd mag worden binnen de bestemming en onder welke voorwaarden.
  • Toelichting: De toelichting vormt de goede ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. In de toelichting wordt ingegaan op het doel van het bestemmingsplan, het relevante beleid, een beschrijving van het plangebied/de planontwikkeling, de relevante omgevingsaspecten (geluid, flora en fauna, archeologie, etc.) en de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Ook bevat de toelichting een uitleg van de regels.

De regels en de verbeelding zijn de juridisch bindende onderdelen van een bestemmingsplan, de toelichting is niet juridisch bindend, maar geeft wel een goed handvat hoe een regel moet worden geïnterpreteerd.

Totstandkoming bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is bindend voor zowel burgers als overheid. Dat houdt in dat de totstandkoming zorgvuldig moet gebeuren. In de Wet ruimtelijke ordening is de bestemmingsplanprocedure vastgelegd. Hiervan kan niet worden afgeweken. Soms, en met name als het bestemmingsplan (meestal op verzoek van burgers) voor een klein deel wordt aangepast, lijkt deze procedure erg omslachtig.

Bestemmingsplannen zijn echter bedoeld om regels te geven voor grote(re) gebieden. Hierop is ook de totstandkomingsprocedure aangepast. Kleine herzieningen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Alleen als het echt moet, kan een bestemmingsplan voor een klein deel, bijvoorbeeld een enkel perceel, worden aangepast.

De bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Wet ruimtelijke ordening(externe link). Hieronder wordt weergegeven hoe de procedure verloopt.

  • Een voorontwerpbestemmingsplan ligt, in het kader van de inspraakprocedure, 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis. Dit wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke informatierubriek in De Waalkanter. Mocht u willen reageren op het voorontwerpplan of onderdelen ervan, dan kunt u schriftelijk een reactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 6658ZG Beneden-Leeuwen
  • Vervolgens ligt het ontwerpplan, al dan niet aangepast, 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis voor de procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Een ieder die dat wenst kan schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur stelt degenen die tijdig hun visie naar voren hebben gebracht in de gelegenheid deze mondeling toe te lichten.
  • Binnen 8 weken of, indien over het ontwerp tijdig een zienswijze kenbaar is gemaakt, binnen 4 maanden na afloop van de tervisielegging beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.
  • Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als zij ook een zienswijze hebben ingediend of om verschoonbare redenen dit niet hebben kunnen doen. Het adres is afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Binnenhof 1, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een bestemmingsplan wordt daags na afloop van de beroepstermijn van kracht. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Status en soort bestemmingsplan

Tijdens de bestemmingsplanprocedure is er sprake van een aantal fasen:

Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een (herziening van het) bestemmingsplan van een bepaald gebied wordt voorbereid. Het nemen van een voorbereidingsbesluit kan nodig zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, maar is soms ook noodzakelijk om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen. 

Als een bestemmingsplan voor een bepaald gebied sterk verouderd is, kan het zijn dat het plan ongewenste ontwikkelingen toestaat. Het voorbereidingsbesluit kan in dat geval genomen worden om een gebied te 'bevriezen' en binnenkomende aanvragen aan te kunnen houden. Andersom kan ook voorkomen. Een gewenste ontwikkeling past niet in een sterk verouderd bestemmingsplan. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een afwijkingsprocedure. In sommige gevallen kan het dan wettelijk vereist zijn dat voor de locatie van de vrijstelling een voorbereidingsbesluit van kracht is. Op die manier kan de gemeenteraad meewerken aan een ontwikkeling die niet past binnen het bestemmingsplan, maar die wel wenselijk wordt gevonden.

Voorontwerp(plan)

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële" procedure. Of en via welke procedure er inspraak over een voorontwerp gegeven kan worden, is geregeld in de inspraakverordening van elke gemeente.

Ontwerpplan

Het ontwerpplan is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat, voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening.

Vastgesteld plan

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde plan, tenzij er bij de Raad van State beroep is ingesteld. Dan wordt het plan pas onherroepelijk na de uitspraak van de Raad van State over het ingestelde beroep, afhankelijk van de strekking van de uitspraak.