De gemeente West Maas en Waal heeft in februari 2010 de Structuurvisie Buitengebied 2020 vastgesteld. Deze structuurvisie vormde een opmaat voor het Landschapsontwikkelingsplan dat in 2011 is vastgesteld. De doelen ten aanzien van de ruimtelijke, maar vooral ook landschappelijke, ontwikkeling zijn hierin vastgelegd. Uitgangspunt is dat het karakteristieke onderscheid tussen komgronden, oeverwallen en uiterwaarden behouden moet blijven en waar mogelijk versterkt om zo de eigenheid en leesbaarheid van het landschap te bewaren.

De druk op het landschap is groot. Toch zal het landschap moeten worden ingezet om de kwaliteiten van het rivierengebied waar mogelijk te versterken. Er moet kunnen worden ingespeeld op nieuwe vragen, zoals klimaatadaptatie, het energievraagstuk en het vergoten van de biodiversiteit en veranderende behoeftes (onder meer schaalvergroting van agrarische bedrijven) in het buitengebied. Dit vraagt om spelregels waarmee sturing kan worden gegeven aan de gewenste ontwikkelingsrichting van natuur en landschap.