In de visie worden de zes belangrijkste thema’s van het buitengebied besproken:

  • Agrarische bedrijvigheid;
  • Natuur en Landschap;
  • Water en Klimaatadaptatie;
  • Energietransitie;
  • Gezondheid;
  • Cultuurhistorie.

De opbouw van ieder thema is identiek en bestaat uit drie onderdelen:

  1. Huidig beleid;
  2. Trends en ontwikkelingen; mede gebaseerd op de presentaties van de experts op de ‘Avond van het Buitengebied’ op 12 februari 2020;
  3. Ambities en keuzes van de gemeente; deze vloeien voort uit gemeenteraadsbijeenkomsten en andere participatiemomenten tijdens het traject.

Daar waar relevant is bij elk van de onderdelen een onderscheid gemaakt tussen de drie deelgebieden (komgronden, oeverwallen en uiterwaarden).