De provincie en wij hebben op de locatie Over de Maas zandwinning mogelijk gemaakt, in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor rivier de Maas. Het bestemmingsplan vindt u bij ruimtelijkeplannen.nl.

Uitvoering door Nederzand

Eind 2009 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De zandwinning wordt uitgevoerd door het bedrijf Nederzand. Alle werkzaamheden staan in werkplannen omschreven en vindt u op www.overdemaas.com(externe link)
De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. Het project wordt nu verlengd tot 31 december 2021. Dan is het definitief klaar en het gebied ingericht. Omwonenden hebben een brief ontvangen met hierin uitleg.

Bewonersvereniging 'Over de Maas'

De bewonersvereniging 'Over de Maas' komt op voor de belangen van álle bewoners. Zij hebben aandacht voor de gezondheid en veiligheid, overlast en schade. Zij herinnert partijen aan gemaakte afspraken en bewaakt de afgesproken schaderegeling.

Eén loket voor vragen en klachten

De zandwinning kan bij omwonenden en andere belanghebbenden vragen oproepen of aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Omdat verschillende partijen bij het project zijn betrokken, is besloten één loket in te richten. Heeft u vragen of klachten over dit project, dan kunt u contact opnemen met het provincieloket via: 026 359 9999, post@gelderland.nl of www.gelderland.nl(externe link).

Persbericht 13-10-2021: Uitspraak Raad van State Over de Maas

In maart 2020 dienden wij een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit deden we in verband met de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas. Het ministerie wees ons verzoek af. Ook ons bezwaar hiertegen werd afgewezen. Daarom stelden wij beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 13 oktober 2021 deed de Raad van State uitspraak(externe link) en verklaarde het beroep ongegrond. 

Granuliet is correct en veilig toegepast

De rechter heeft uitgesproken dat granuliet kan worden beschouwd als grond. En mocht worden toegepast in Over de Maas. Ook komt de rechter tot de conclusie dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet. Er is voldaan aan de zogenaamde zorgplicht en granuliet kon veilig worden toegepast.

Einde aan onduidelijkheid

Vanaf het begin streven wij naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet. En van de besluitvorming over de toepassing ervan in de plas Over de Maas. De juridische stappen die wij hebben gezet, hebben veel informatie opgeleverd. Er is veel nieuwe informatie over granuliet en de toepassing beschikbaar gekomen. Dit is in het belang van de gemeente en haar inwoners. Ook is het belang van de gemeente door de rechter bevestigd. Dit vinden wij waardevol. 

Vervolg en toekomst Over de Maas

De uitspraak van de Raad van State betekent het einde van deze juridische procedure over de toepassing van granuliet. 
Het project Over de Maas is bijna klaar en wordt eind 2021 opgeleverd. Er wordt geen granuliet meer toegepast. Bij de eindoplevering controleren wij de eindkwaliteit die is afgesproken. En in de toekomst blijven wij alert op de ontwikkelingen in het gebied.

Persbericht 16-04-2021: Arcadis: geen negatieve effecten voor mens en milieu in Over de Maas

Het definitieve rapport review granuliet van Arcadis is gereed.
De belangrijkste conclusie is dat de toepassing van granuliet in Over de Maas geen negatieve effecten voor mens en milieu heeft.

Definitief rapport review granuliet gereed

De gemeente West Maas en Waal streeft naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld over zowel de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet als over de besluitvorming over de toepassing ervan in Over de Maas. De inspanningen van de gemeente in het afgelopen jaar waren steeds op beide onderdelen gericht. Over de besluitvorming voert de gemeente een procedure bij de Raad van State. 
Voor de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek gestart door Arcadis. De gemeente heeft samen met de provincie Gelderland zitting genomen in de klankbordgroep voor het onderzoek. Op 16 april is het definitieve rapport door de staatssecretaris verzonden aan de Tweede Kamer.

Toepassing in Over de Maas heeft geen negatieve effecten

De belangrijkste conclusie van het Arcadis onderzoek is: de toepassing van granuliet in het gebied Over de Maas op basis van de nu bekende inzichten heeft geen negatieve effecten  voor mens en milieu in de eindsituatie of tijdens de uitvoering. Zo is er geen acrylamide gemeten in de bodem, het grond- en oppervlaktewater. En vindt er geen verspreiding plaats van andere mogelijk schadelijke stoffen. 

Basis voor de toekomst

De gemeente constateert dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. En dat het bijdraagt aan een betrouwbaar en evenwichtig beeld over de milieuhygiënische gevolgen van granuliet in Over de Maas. Met de kennis van nu is niet aantoonbaar dat granuliet nu of op termijn schadelijk is op de wijze zoals het is toegepast in het gebied Over de Maas. 
De gemeente accepteert de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten zorgen hopelijk voor het verminderen van gevoelens van onrust bij inwoners. De gemeente heeft in het belang van de inwoners van West Maas en Waal op dit moment het maximale resultaat bereikt. Dat neemt niet weg dat de gemeente de ontwikkelingen in het gebied blijft volgen en alert blijft op alle signalen. 

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport(externe link) vindt u terug op de website van de Rijksoverheid.
 

Persbericht 06-04-2021: Geen zienswijze in dossier Over de Maas

De gemeente West Maas en Waal streeft naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld over de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming over de toepassing ervan in Over de Maas. Daarover heeft de gemeente een beroepsprocedure aangespannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling). In deze zaak ontvingen wij bericht dat op 2 juni 2021 een zitting zal plaatsvinden.

STAB-deskundigenrapport

Vanwege de behoefte aan een beoordeling van het dossier door een onafhankelijke deskundige heeft de gemeente de Afdeling verzocht om de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) als deskundige een rapport uit te laten brengen. Wij hechten veel waarde aan een beoordeling van de STAB als onafhankelijk adviseur, omdat deze beoordeling bijdraagt aan het bereiken van het gewenste betrouwbare en evenwichtige beeld. Immers, deskundigen zijn onderling verdeeld. Inmiddels is het definitieve rapport van de STAB beschikbaar en besloot de gemeente hierop geen zienswijze in te dienen.

Wijsheid achteraf

Toch blijft een dubbel gevoel achter. De reden hiervoor is dat in dit dossier de inbreng van de Rijksoverheid naar onze opvatting als vaststaand wordt aangenomen en het rapport van de STAB sterk leunt op teksten van de Rijksoverheid. Een duidelijk afweging van de door de gemeente ingebrachte stukken had mee kunnen werken aan het vertrouwen van de inwoners in het besluit van de Rijksoverheid. De uiteindelijke afweging door de STAB wordt gebaseerd op (grotendeels) achteraf gepresenteerde onderzoeken. Op het moment van het toestaan van de toepassing van granuliet in Over de Maas door de Minister was het overgrote deel van deze onderzoeken nog niet bekend. 

Afdeling heeft het laatste woord

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief die vandaag verzonden is aan de Afdeling. Wij wachten de reactie van de Afdeling af. 

Persbericht 01-07-2020: Uitspraken voorlopige voorziening

In maart dienden wij een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit deden we in verband met de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas. Op 23 april ontvingen wij hierop een besluit: het ministerie ziet geen aanleiding om handhavend op te treden. Wij hebben daarom bezwaar gemaakt. Ook dienden wij een verzoek om voorlopige voorziening in. Met dit verzoek wilden wij de toepassing laten stilleggen. 
Wij zijn van mening dat eerst volledige duidelijkheid nodig is. Over de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming hierover. Op 25 en 29 juni deden de voorzieningenrechters van de Rechtbank en Raad van State uitspraak. Beiden wezen ons verzoek af. 

Meer openheid

Wij streven naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld over de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet. En over de besluitvorming over de toepassing ervan in de plas Over de Maas. De juridische procedures hebben tot nu toe veel nieuwe informatie opgeleverd. Daarmee is meer openheid ontstaan over de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming hierover. Ook het belang van de gemeente is door de rechters bevestigd. Dit vinden wij waardevol. Wel vinden wij het jammer dat de toepassing van granuliet nu gewoon door kan gaan. Omdat deze onomkeerbaar is. De uitspraken nemen de zorgen over de toepassing van granuliet niet helemaal weg. 

Milieu-hygiënische kwaliteit granuliet

De rechters geven aan dat zij op dit moment niet twijfelen aan de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet. De gemeente heeft informatie ingediend van externe deskundigen. Die informatie vonden de rechters helaas niet voldoende. Het zou wel kunnen dat het onderzoek naar de besluitvorming en de externe review naar de milieukwaliteit van granuliet tot andere inzichten leidt. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en blijven dit kritisch volgen.

Onbeantwoorde vragen

Beide rechters hebben duidelijk uitgesproken dat granuliet moet worden beschouwd als grond. Maar er blijven ook vragen onbeantwoord. Zo hebben de rechters in deze procedure geen uitspraak gedaan of sprake is van een nuttige toepassing. Ook over de wijze van certificering hebben zij geen uitspraken gedaan.

Vervolgstappen

De juridische stappen die wij tot nu toe zetten dragen bij aan het doel om een betrouwbaar en evenwichtig beeld te krijgen. Over de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming over de toepassing ervan in de plas Over de Maas. Als resultaat is de afgelopen tijd veel nieuwe informatie over granuliet en de toepassing beschikbaar gekomen. Dit is in het belang van de gemeente en de inwoners. Op dit moment beraden wij ons op basis van alle informatie over eventuele vervolgstappen.
 

Persbericht 08-05-2020: Bezwaarschrift zaak granuliet Over de Maas

In maart dienden wij een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas. Op 23 april ontvingen wij hierop een besluit: de minister ziet geen aanleiding om handhavend op te treden. Mede naar aanleiding van dit besluit hebben wij de minister op 29 april een voorstel gedaan waarin onder meer is verzocht om de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas te stoppen. De minister heeft ons op 7 mei laten weten hiermee niet te kunnen instemmen. Wij hebben daarom inmiddels bezwaar gemaakt tegen het besluit van de minister op het handhavingsverzoek. Ook dienden wij een verzoek om voorlopige voorziening in. 

Wij maken ons zorgen

Wij zijn bezorgd over de toepassing van granuliet, gelet op de mogelijk negatieve effecten op mens, milieu en ecologie en streven naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld over de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming over de toepassing ervan in de plas Over de Maas. Wij zijn er nog niet van overtuigd dat er geen sprake is van overtreding van wet- en regelgeving bij de toepassing van granuliet. Er zijn veel vragen gerezen over de toepassing van granuliet als grond voor het verondiepen van een plas op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), het certificeringsproces en de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet. Tegelijkertijd worden de werkzaamheden ter plaatse nog steeds in een hoog tempo uitgevoerd. Er worden scheepsladingen materiaal verwerkt. Deze werkzaamheden hebben een onomkeerbaar karakter. Bovendien zijn er mogelijk risico's voor de volksgezondheid.

Het belang van de gemeente

Voor de gemeente is vooral belangrijk dat het toe te passen materiaal duurzaam een bodemfunctie kan vervullen. Als toekomstig eigenaar van de plas hebben wij ook een concreet economisch belang. Wij draaien op voor de kosten van de mogelijke sanering van het mogelijk illegaal gestorte granuliet, voor zover dit überhaupt praktisch en financieel mogelijk zou zijn. Ook kunnen wij als toekomstig eigenaar worden aangesproken op de verontreiniging, met alle financiële gevolgen van dien.

Tot slot

De juridische stappen die wij nu zetten dragen bij aan het doel om een betrouwbaar en evenwichtig beeld te krijgen over de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming over de toepassing ervan in de plas Over de Maas. Hiermee komen wij op voor de belangen van de gemeente.

Persbericht 09-04-2020: West Maas en Waal in het gelijk gesteld door Raad van State

Beneden-Leeuwen – De gemeente West Maas en Waal stapte naar de Raad van State omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet reageerde op het handhavingsverzoek. De gemeente is in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft besloten dat minister Cora van Nieuwenhuizen nog deze maand moet reageren. 

Handhavingsverzoek

Op 16 maart diende de gemeente een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de toepassing van granuliet in Over de Maas. 
Dit deed de gemeente omdat zij zich zorgen maakt over de aard van het materiaal. 
Het is niet uit te sluiten dat door de aanwezigheid van flocculant in het granuliet acrylamide kan vrijkomen. Deze laatste stof kan gevaar voor de volksgezondheid opleveren. 
De gemeente gaf de minister een termijn van 1 week om te beslissen op het handhavingsverzoek. De minister gaf aan niet binnen deze termijn te beslissen. Waarna de gemeente beroep instelde en een voorlopige voorziening vroeg vanwege dit niet tijdig beslissen. 

Uitspraak

Op woensdag 8 april deed de voorzieningenrechter uitspraak in deze zaak en stelde de gemeente in het gelijk. De rechter heeft bepaald dat de minister uiterlijk op 24 april om 12.00 uur een besluit moet nemen op het handhavingsverzoek. Tegen het besluit van 24 april staat dan bezwaar en beroep open.
 

Persbericht 18-02-2020: Gesprek Over de Maas heeft geen resultaat

Beneden-Leeuwen - Vanmiddag heeft een intensief gesprek tussen RWS, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente West Maas en Waal plaatsgevonden.
Het gesprek ging over het toepassen van granuliet in de Maas bij Alphen.

Al vanaf 4 november vraagt de gemeente om openheid en openbaarheid van alle stukken over de toepassing van granuliet in Over de Maas. Afgelopen vrijdag zijn er 2 openbare stukken ontvangen. Met deze 2 stukken is de gemeente het gesprek met RWS en het ministerie van IenW ingegaan. Daar heeft de gemeente nogmaals verzocht om volledige openheid en openbaarheid van zaken.

Het gesprek heeft geen resultaat gehad. Dat komt door het ontbreken van de stukken en doordat er in het gesprek ook geen openheid van zaken is gegeven. Het vertrouwen in de medeoverheid is hierdoor niet hersteld. En het heeft de zorgen van de gemeente niet weggenomen.
De gemeente wil weten wat het effect van granuliet voor de bodem van onze gemeente is. En de gemeente blijft bij haar standpunt van het (tijdelijk) stopzetten van het toepassen van granuliet in Over de Maas. Tijdens het gesprek heeft de gemeente hier nogmaals nadrukkelijk om gevraagd. Volgens RWS en het ministerie van IenW zijn er geen juridische gronden om de toepassing nu stop te zetten.

De gemeente constateert dat de toepassing onverminderd doorgaat terwijl er geen garantie wordt gegeven over de veiligheid van deze toepassing voor onze inwoners. De gemeente beraadt zich nu over vervolgstappen.

Persbericht 09-07-2019: West Maas en Waal gaat in gesprek met Rijkswaterstaat en Staatssecretaris

De gemeente West Maas en Waal heeft bureau RPS de administratie van de grondstromen naar Over de Maas laten onderzoeken. De conclusie van dit onderzoek is dat deze administratie klopt. De landelijke regels worden toegepast. De gemeente maakt zich echter zorgen of de landelijke regels voldoende zijn. Daarom gaat de gemeente hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en de Staatssecretaris. De gemaakte afspraken met Over de Maas blijven ongewijzigd.

Afspraken over eindoplevering

In 2018 maakte de gemeente afspraken met Over de Maas, de ontzander. Er zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de grond die toegepast wordt in het gebied. Aan het einde van het project controleert de gemeente dit.    

Burgercollectief Dreumelsche waard

Het burgercollectief heeft zorgen over de kwaliteit van grond en baggerspecie. De gemeente deelt deze zorg. Het collectief heeft de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar deze kwaliteit. De gemeente vond dit een goed voorstel. Samen met het collectief is nagedacht over wat en hoe te onderzoeken. Vervolgens is gekozen voor een administratief onderzoek. De gemeente heeft opdracht gegeven aan bureau RPS voor dit onderzoek.

Het onderzoek en de resultaten

RPS, een expert op dit gebied, heeft de administratie van 25 partijen grond onderzocht. Gekeken is naar waar de grond vandaan komt en op welke manier toestemming is gegeven voor het toepassen. De administratie van Over de Maas was compleet; de landelijke regels zijn toegepast. De vraag is wel of er voldoende wettelijke regels zijn voor het geven van toestemming. Met andere woorden: is het systeem waterdicht? 

RPS rapportage en notitie grondstromen Over de Maas overwegingen

RPS rapportage en notitie onderzoek grondstromen Over de Maas en bijlagen

De stappen die de gemeente neemt

Rijkswaterstaat is de organisatie die toestaat dat grond wordt toegepast (administratief). Ook controleren zij in de praktijk of het volgens de regels gaat. De gemeente vraagt zich af of deze administratie/systeem waterdicht is. Daarom gaat de gemeente hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat voert de regels uit en controleert de praktijk. De Staatssecretaris stelt de regels op. De gemaakte afspraken met Over de Maas kunnen ongewijzigd blijven.
In januari 2019 stelde de gemeenteraad al een voorbereidingsbesluit vast. Dit is een besluit dat voor het maken een bestemmingsplan wordt genomen om ongewenst ontwikkelingen uit te sluiten. Ondertussen is een voorontwerp klaar. Hierin staat een verbod op het gebruik van baggerspecie (grootschalig grondverzet). 

Over de Maas

De gemeente heeft Over de Maas vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Zij hebben hiermee ingestemd en hun volledige medewerking verleend. Voor de volledigheid: RPS heeft de administratie onderzocht en niet het functioneren van Over de Maas.

Heeft u gevonden wat u zocht?