Speerpunt 1

Naar 2030 is er een collectieve ambitie en bereidheid om de leefbaarheid te verbeteren.

Wat is er gedaan?

 • In samenwerking met actieve inwoners zijn in de afgelopen jaren in zeven van onze acht dorpen dorpsplatforms opgericht. De gemeente ondersteunt hen met een jaarlijkse subsidie van € 1.300,-.  Ook ontving men een eenmalige bijdrage van € 2.000,-. Dit als een tegemoetkoming in de kosten van een Dorps Ontwikkel Plan om de leefbaarheid in hun dorp te behouden en te verbeteren.
 • De zeven platforms beheren een dorpswebsite met o.a. een activiteitenagenda en alle lokale voorzieningen.
 • De coördinerend wethouder Leefbaarheid overlegt elk halfjaar met de platforms over lopende en nieuwe zaken. Onze regisseur leefbaarheid is hierbij het aanspreekpunt.

Speerpunt 2

In 2030 is kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen het criterium voor de aanwezigheid van scholen. De scholen kiezen voor samenwerking om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Wat is er gedaan?

 • Jaarlijks bespreken gemeente en onderwijspartners de actuele cijfers en resultaten. De afspraken hierover vormen de input voor de gezamenlijke onderwijsagenda van kinderopvang, peuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Het onderzoek naar levensvatbare plekken voor Integrale Kind Centra (IKC) heeft al geresulteerd in de bouw van het IKC in Beneden-Leeuwen.
 • Hierin gaan in 2019 samenwerken: Pax Junior met twee praktijklokalen, basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer, een kinderdagverblijf met peuteropvang en buitenschoolse opvang van SPOM.

Speerpunt 3

In 2030 worden accommodaties zo multifunctioneel mogelijk gebruikt. Verenigingen werken samen om het aanbod bereikbaar te houden.

Wat is er gedaan?

 • In Maasbommel wordt naar verwachting in 2019 de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) ‘Het Hanzehuys’ geopend. De Hucht in Alphen wordt ingrijpend verbouwd. Appeltern krijgt een ontmoetings- en servicepunt bij de gymzaal. Hiermee wordt het multifunctioneel gebruik versterkt.
 • Als we signalen krijgen van verenigingen die willen samenwerken, ondersteunen en faciliteren we de acties waar de gemeente mee te maken heeft. ‘Niet top-down maar bottom-up!’.

Speerpunt 4

In 2030 blijven West Maas en Walers zo lang mogelijk in hun huidige woning wonen. Op het moment dat thuiswonen niet meer gaat wordt hoogwaardige zorg verleend op centrale zorglocaties in de gemeente.

Wat is er gedaan?

De gemeenteraad heeft in mei 2016 de Woonvisie vastgesteld. Op basis hiervan zijn/worden o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • In samenwerking met ondernemers, inwoners meer bewust maken van de gevolgen van langer thuiswonen. Dit gebeurt onder meer via de informatiebijeenkomsten ‘Thuis met het Grootste Gemak’
 • Inwoners kunnen een blijverslening aanvragen
 • Via een aanpassing van het bestemmingsplan voor de dorpen, worden meer-generatie-woningen mogelijk
 • De ‘doe-kracht’ van inwoners wordt gekoesterd. Denk hierbij aan het zogenaamde ‘Toetsingskader woningbouw’

Hoogwaardige zorg werd en wordt verleend door de zorgcentra St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen en St. Barbara in Dreumel.

Speerpunt 5

In 2030 werkt iedereen in West Maas en Waal intensief samen met partijen binnen de regio en omringende gemeenten.

Wat is er gedaan?

 • Afhankelijk van het onderwerp werken wij - als regiegemeente - samen met andere organisaties in en buiten de gemeente. Het gaat hierbij over wonen, milieu, gezondheid, veiligheid, inkomensvoorziening en zorg. We hebben hierover afspraken gemaakt met onder meer gemeenten in de regio’s Nijmegen en Rivierenland, lokale ondernemers en dorpsplatforms. Dit geldt ook voor (regionale) organisaties die werkzaam zijn in onze gemeente op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 • (Sport)verenigingen werken op eigen initiatief samen.
 • Wij juichen (waar mogelijk) samenwerking toe, met en tussen andere partijen. Denk hierbij onder meer aan de vier samenwerkende ondernemersverenigingen in Ondernemend Maas en Waal bij de profilering van het Land van Maas en Waal. 

Speerpunt 6

In 2030 is West Maas en Waal een gemeente die met inwoners en organisaties meedenkt hoe zij initiatieven werkelijkheid kan maken.

Wat is er gedaan?

 • Via het zogenaamde toetsingskader voor de woningbouw stimuleren wij inwoners en bedrijven sinds 2016 om met originele initiatieven te komen.
 • Vanaf 2014 loven wij jaarlijks zes beloningen van € 750 uit voor initiatieven die de leefbaarheid behouden of vergroten.

Speerpunt 7

In 2030 is binnen de gemeente West Maas en Waal een slim systeem van communicatie opgezet, waarin partners en gemeente van elkaar leren en op de hoogte blijven.

Wat is er gedaan?

 • De zeven dorpsplatforms beheren sinds 2017 elk een dorpswebsite met o.a. lokale gegevens en een lokale agenda die zij naar eigen behoefte kunnen invullen. Deze sites zijn ook onderling verbonden zodat inwoners ook een totaalbeeld krijgen van alle aangemelde activiteiten in de zeven dorpen.
 • In het 2e kwartaal 2018 nemen we een besluit over één gemeentelijke sociale kaart die wij gaan coördineren. Alle organisaties, die in de gemeente werkzaam zijn op het gebied van leefbaarheid, welzijn en zorg, kunnen zich aanmelden voor een vermelding op deze site.

Speerpunt 8

In 2030 is West Maas en Waal binnenin en van buitenaf goed bereikbaar zowel voor autobezitters als voor niet auto-bezitters.

Wat is er gedaan?

 • De buslijnen 42 (Druten-Tiel) en 165 (Druten-’s-Hertogenbosch) worden - via een nieuwe OV-concessie - geoptimaliseerd. Dit is gunstig voor de overstaptijden op het busstation Druten
 • In Alphen heeft Dorpsplatform SLAG het vrijwilligersproject met een dorpsauto gerealiseerd
 • DorpsPlatform Appeltern draait sinds januari 2017 een proef met een elektrische dorpsdeelauto

Speerpunt 9

In 2030 heeft West Maas en Waal heeft een hoogwaardige digitale infrastructuur.

Wat is er gedaan?

 • De gemeente gaat met toestemming van ‘Brussel’ starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit gebeurt gefaseerd. In fase 1 worden de adressen met koperen telefoonkabels voorzien van glasvezel.

Speerpunt 10

In 2030 worden de dorpen actief ingezet om toeristen naar de streek te trekken, met behoud van het dorpse karakter.

Wat is er gedaan?

 • Er zijn – samen met (groepen) inwoners en Landschapsbeheer Gelderland – klompenpaden en boerenwandelpaden aangelegd. Ook is een extra struinroute door de Moringerwaarden gerealiseerd (ondernemersinitiatief).
 • Alle dorpen krijgen een eigen beeldmerk/slogan om hun dorp te promoten. De dorpsplatforms in Altforst, Maasbommel en Wamel vormen de pilots. Ze zijn al gestart met de voorbereiding om in het 2e halfjaar 2018 het resultaat te laten zien.

Speerpunt 11

In 2030 is West Maas en Waal beter bekend als aantrekkelijke plaats om te wonen.

Wat is er gedaan?

 • Het groene karakter van onze dorpen wordt versterkt door de woonomgeving aantrekkelijker te maken.
 • Het DorpsPlatform Appeltern heeft, samen met Landschapsbeheer Gelderland, het openbaar groen verfraaid en samen met De Tuinen van Appeltern de dorpsentree verfraaid. Ook is het groen en trottoir van de Kerkstraat opgenknapt.
 • In Alphen heeft Dorpsplatform SLAG samen met de gemeente een plan gemaakt voor de verfraaiing van Brouwershof. Dit zal in juni klaar zijn.
 • In Wamel wordt tegenover het Vrije Tijdscentrum het Pastoor Kurstjensplein gerealiseerd.

Speerpunt 12

In 2030 geniet het Land van Maas en Waal door effectieve promotie landelijke bekendheid.

Wat is er gedaan?

 • In samenwerking met de gemeenten Druten en Wijchen en Ondernemend Maas en Waal wordt het Land van Maas en Waal beter op de kaart gezet. Dit heeft onder andere al geleid tot een logo en vier bijbehorende slogans (‘Land van: ontdekken/genieten/ondernemen/cultuur’).
 • Ook komt de eerste editie van ‘Open Maas en Waal’ op zaterdag 2 juni hieruit voort.
 • We onderzoeken hoe kleinschalige recreatie aan de Waalkant versterkt kan worden.
 • De provincie doet hierbij een handreiking via het project ‘Beleef de Waal’

Speerpunt 13

In 2030 is in West Maas en Waal een mix van bedrijvigheid.

Wat is er gedaan?

 • De verkoop van bedrijventerreinen op diverse locaties in onze gemeente loopt erg goed.
 • De provincie heeft uren beschikbaar gesteld om recreatieve initiatieven bij te staan die niet of nog niet van de grond komen.

Speerpunt 14

In 2030 is West Maas en Waal een duurzame gemeente.

Wat is er gedaan?

 • Concreet plan voor aanleg zonnepanelen op gemeentelijke accommodaties (gemeentehuis en zwembad Dreumel).
 • Regeling voor aanvragen van duurzaamheidsleningen door particulieren.
 • Stimuleringslening Duurzaamheid 2018 voor Multi Functionele Accommodaties, en  accommodaties van verenigingen en stichtingen.
 • Energiescans voor particuliere woningen.
 • Advisering isolatiemaatregelen via ons regionale Energieloket
 • Concrete plannen voor aanleg gemeentelijke zonneparken nabij:
  • Rotonde N322/van Heemstraweg
  • Rotonde Noord-Zuid/van Heemstraweg
 • Plaatsing vier oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Speerpunt 15

In 2030 zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van West Maas en Waal beschermd en bekend bij inwoners en toeristen.

Wat is er gedaan?

 • Hanzestad Maasbommel is in 2017 aangesloten bij het verbond Hanzesteden. We hebben een plan gemaakt om deze status landelijk te promoten.
 • Er loopt een onderzoek om het ongekend hoge aantal historische opgravingen in het gebied ‘Over de Maas’ tussen Dreumel en Alphen blijvend tentoon te stellen.
 • Samen met de dorpsplatforms werken we aan zogenaamde dorpskwaliteitsplannen. Hierin worden ook de cultuurhistorische kwaliteiten van onze dorpen zichtbaar.