Samenstelling college

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Vincent van Neerbos

Mailadres: vvneerbos@westmaasenwaal.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie: ondermijning, integriteit, APV
 • Openbare orde en integrale veiligheid: politie, brandweer, ambulance, GHOR
 • Bestuurlijke samenwerking: Regio Rivierenland
 • Integraal veiligheidsbeleid: rampenbestrijding (GHOR)
 • Handhaving en toezicht: zowel APV als WABO
 • Bedrijfsvoering: personeel- en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), algemeen- en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en voorlichting
 • Organisatieontwikkeling
 • Dienstverlening: Klantcontactcentrum (incl. burgerzaken)
 • Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Regio Rivierenland

Beleidsterreinen

 • Algemeen bestuur
 • Veiligheid
 • Bedrijfsvoering

Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam

Bert van Swam

Eerste locoburgemeester

Mailadres: bvswam@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: F.D. Boven-Leeuwen

Portefeuille    

 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid: inkomensvoorziening en –ondersteuning
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Wmo/Welzijn: zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
 • Jeugdbeleid en jeugdhulp
 • Educatie: kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid, onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer
 • Gezondheidszorg
 • Leefbaarheid kernen: uitvoering visie, toepassing burgerparticipatie (integraal)

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Werkzaak Rivierenland
 • GGD Gelderland-Zuid
 • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland
 • Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer

Projecten

 • Integraal Kind Centrum (IKC)
 • Laaggeletterdheid

Beleidsterreinen

 • Sociaal Domein

Wethouder S.A.M. (Sander) Bos

Sander Bos

Tweede locoburgemeester

Mailadres: sbos@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: VVD

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening: bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
 • Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
 • Volkshuisvesting
 • Grondexploitatie/woningbouw
 • Grondzaken: pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
 • Economische zaken: middenstand, bedrijven, markten en kermissen
 • Recreatie- en toerisme
 • Buitendijks waterbeleid (rivier de Maas): exclusief verlengde brug Alphen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • Recreatieschap Neder-Rijn en Waal
 • MARN

Projecten

 • Invoering omgevingswet
 • De Acht Morgen

Beleidsterreinen

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Economie
 • Recreëren

Wethouder A.H.M. (Ton) de Vree

Ton de Vree

Derde locoburgemeester

Mailadres: tdvree@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: F.D. Dreumel

Portefeuille

 • Financiën en belastingen
 • Milieu en duurzaamheid: afvalverwijdering en -verwerking, duurzaamheid, klimaat (zon, wind en bio)
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Accommodatiebeleid: sport- en dorpshuizen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Belastingsamenwerking Rivierenland
 • AVRI

Projecten

 • Kraanbaan Beneden-Leeuwen (RO-project)
 • Archeologische vondsten Over de Maas
 • MFA Alphen
 • MFA Maasbommel
 • WOS Appeltern

Beleidsterreinen

 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Sport en Cultuur

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Ans Mol

Vierde locoburgemeester

Mailadres: amol@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: F.D. Wamel

Portefeuille 

 • Mobiliteit: wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer) en veerdiensten
 • Ruimtelijk en openbaar beheer: openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting, sportaccommodaties en dorpshuizen, speelvoorzieningen
 • Rioleringen
 • Ontgrondingen: binnen- en buitendijks
 • Binnen- en buitendijks waterbeleid (rivier de Waal)

Projecten

 • Ontzandingen Over de Maas, inclusief verlengde brug Alphen

Beleidsterreinen

 • Mobiliteit
 • Ruimtelijk beheer
 • Openbare voorzieningen

Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Perry Arisse

Mailadres: parissen@westmaasenwaal.nl

Portefeuille

Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel.

Hij is de eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college.
Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties collegeleden

Naast hun werk voor de gemeente hebben de burgemeester en wethouders soms ook andere functies. Hierbij kunt u denken aan lidmaatschappen of bestuursfuncties bij verenigingen. Vaak zijn deze verbonden aan hun functie en soms niet. Deze nevenfuncties zijn ze verplicht te melden.

Nevenfuncties college van B&W (784,74 KB)

Downloadinformatie

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader