Logo Gemeente West Maas en Waal

Samenstelling college

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Vincent van Neerbos

 

Mailadres: vvneerbos@westmaasenwaal.nl

Portefeuille Algemeen bestuur, Veiligheid en Bedrijfsvoering

 • Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie: ondermijning, integriteit, APV
 • Openbare orde en integrale veiligheid: politie, brandweer, ambulance, GHOR
 • Bestuurlijke samenwerking: Regio Rivierenland
 • Integraal veiligheidsbeleid: rampenbestrijding (GHOR)
 • Handhaving en toezicht: zowel APV als WABO
 • Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), algemeen en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en voorlichting
 • Organisatieontwikkeling
 • Dienstverlening: Klantcontactcentrum (incl. burgerzaken)
 • Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Regio Rivierenland

Nevenfuncties

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Ans Mol

Eerste locoburgemeester

Mailadres: amol@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: F.D. Wamel

Portefeuille Ruimtelijk beleid en Financiën

 • Ruimtelijk beleid: omgevingswet, structuurvisies infra- en ruimte, woonvisie, visie buitengebied
 • Financiën en belastingen
 • Ontgrondingen: binnen- en buitendijks
 • Binnen- en buitendijks waterbeleid

Projecten

 • Invoering omgevingswet
 • Ontzandingen Over de Maas, inclusief verlengde brug Alphen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Belastingsamenwerking Rivierenland

Nevenfuncties

Wethouder R.G.C.M. (René) Cruijsen

foto Rene Cruijsen

Tweede locoburgemeester

Mailadres: rcruijsen@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: VVD

Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Economie, Recreëren en Mobiliteit

 • Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening: bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen (inclusief toezicht)
 • Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
 • Volkshuisvesting (binnen vastgestelde kaders)
 • Grondexploitatie/woningbouw
 • Grondzaken: pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
 • Economische zaken: middenstand, bedrijven, markten en kermissen
 • Buitendijks waterbeleid (rivier de Maas): exclusief verlengde brug Alphen
 • Recreatie en toerisme
 • Mobiliteit: wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer), veerdiensten

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Recreatieschap Neder-Rijn en Waal
 • Euregio
 • MARN

Projecten

 • De Acht Morgen
 • Kraanbaan Beneden-Leeuwen

Nevenfuncties

Wethouder H.J. (Erik) Peters

foto Erik Peters

Derde locoburgemeester

Mailadres: erikpeters@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: F.D. Dreumel

Portefeuille

 • Ruimtelijk beheer: openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting
 • Rioleringen
 • Milieu en duurzaamheid: afvalverwijdering en -verwerking, duurzaamheid, klimaat (zon, wind en bio)
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Accommodatiebeleid en -beheer: sport- en dorpshuizen, sportaccommodaties en dorpshuizen, speelvoorzieningen, gemeentelijke gebouwen

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • AVRI

Projecten

 • Archeologische vondsten Over de Maas

Nevenfuncties

Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vierde locoburgemeester

Mailadres: rreuvers@westmaasenwaal.nl

Politieke partij: F.D. Partij Beneden-Leeuwen

Portefeuille Sociaal Domein

 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid: inkomensvoorziening en -ondersteuning
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Wmo/Welzijn: zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
 • Jeugdbeleid en jeugdhulp
 • Educatie: kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid, onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer
 • Gezondheidszorg
 • Leefbaarheid kernen: uitvoering visie, toepassing burgerparticipatie (integraal)

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden

 • Werkzaak Rivierenland
 • GGD Gelderland-Zuid
 • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland
 • Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Perry Arisse

Mailadres: parissen@westmaasenwaal.nl

Portefeuille

Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel.

Hij is de eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college.
Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties