Status

Tijdens de bestemmingsplanprocedure is er sprake van een aantal fasen:

Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een (herziening van het) bestemmingsplan van een bepaald gebied wordt voorbereid. Het nemen van een voorbereidingsbesluit kan nodig zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, maar is soms ook noodzakelijk om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen. 

Als een bestemmingsplan voor een bepaald gebied sterk verouderd is, kan het zijn dat het plan ongewenste ontwikkelingen toestaat. Het voorbereidingsbesluit kan in dat geval genomen worden om een gebied te 'bevriezen' en binnenkomende aanvragen aan te kunnen houden. Andersom kan ook voorkomen. Een gewenste ontwikkeling past niet in een sterk verouderd bestemmingsplan. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een afwijkingsprocedure. In sommige gevallen kan het dan wettelijk vereist zijn dat voor de locatie van de vrijstelling een voorbereidingsbesluit van kracht is. Op die manier kan de gemeenteraad meewerken aan een ontwikkeling die niet past binnen het bestemmingsplan, maar die wel wenselijk wordt gevonden.

Voorontwerp(plan)

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële" procedure. Of en via welke procedure er inspraak over een voorontwerp gegeven kan worden, is geregeld in de inspraakverordening van elke gemeente.

Ontwerpplan

Het ontwerpplan is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat, voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening.

Vastgesteld plan

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde plan, tenzij er bij de Raad van State beroep is ingesteld. Dan wordt het plan pas onherroepelijk na de uitspraak van de Raad van State over het ingestelde beroep, afhankelijk van de strekking van de uitspraak.

Heeft u gevonden wat zocht?