De toekenning van de vergoeding bestaat uit de kosten van het vervoer (OV) naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.

Formulieren die niet goed of onvolledig zijn ingevuld of waarbij de nodige verklaringen missen, behandelen we niet. U krijgt hierover bericht. U kunt uw aanvraag dan binnen twee weken verbeteren of aan vullen. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag niet behandeld.

Voor meer informatie kunt mailen naar tboerakker@westmaasenwaal.nl of bellen met 14 0487.

Termijn van aanvraag en beslissing

Wij vragen u de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 15 juni 2021 in te leveren. De behandeltermijn van uw aanvraag is 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 4 weken verlengd worden. Na de beslissing ontvangt u binnen 2 weken een beschikking met het genomen besluit. In de beschikking staat of u een vergoeding krijgt en of u een bijdrage moet betalen. Als de gemeente het vervoer verzorgt, krijgt u geen geld. De leerling(e) kan in dat geval gebruik maken van het, door de gemeente, geregelde vervoer.

Als u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt binnen maximaal twaalf weken een beslissing genomen. Kosten die gemaakt zijn voordat wij uw aanvraag hebben ontvangen worden nooit vergoed. Zonder beschikking kunt u geen beroep doen op een vergoeding en bestaat er geen recht op het gebruik maken van het door de gemeente betaalde en georganiseerde bus- of taxivervoer.

Doorgeven van wijzigingen

Wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer of op de uitvoering van dat vervoer moet u doorgeven. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld een verhuizing, een andere school, een veranderde gezinssamenstelling etc.

De wijzigingen moeten minimaal 3 weken voordat ze ingaan per mail aan het team Maatschappelijke Ontwikkeling worden doorgegeven.
Geeft u een wijziging niet door, dan moet u de kosten die onterecht gemaakt zijn, betalen.

Formulier

 • Vul de gevraagde gegevens in van u en uw kind.
  • Let op:
   Adres van aanvrager kan afwijken van het adres van de leerling, bijvoorbeeld als de leerling uit huis is geplaatst of bij co-ouderschap.U vraagt leerlingenvervoer aan in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft. Dit kan bij bijvoorbeeld co-ouderschap in twee gemeenten zijn.
   Bij aangepast vervoer is het noodzakelijk dat er telefoonnummers en een emailadres beschikbaar zijn.
 • Vul de ingangsdatum van de vervoersvoorziening in.
 • Vul de schoolsoort en de gegevens van de schoollocatie die uw kind bezoekt in.
  • Let op:
   Het postadres van de school kan afwijken. Vult het adres in van de locatie waar uw kind naar toe gaat.
 • Vul in op welke schooldagen en schooltijden uw kind naar school gaat, of u stagevervoer aanvraagt, of ander vervoer.
 • Vul in of de leerling gebruikt maakt van een rolstoel (elektrisch of handbediend) of van een ander hulpmiddel.
 • Vul in of de leerling een verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en/of psychische handicap heeft.
 • Vul in of u op basis van geloofsovertuiging of levensbeschouwing voor de aangegeven school kiest.
  • Let op:
   Leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken kunnen om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Als de keuze voor een bepaalde basisschool is gebaseerd op godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden, meldt u dit dan met een schriftelijke verklaring (ondertekend en voorzien van datum). Deze verklaring moet u uploaden bij de aanvraag.

Aanvragen leerlingenvervoer

Beantwoord de inkomensvraag als uw kind een basisschool of een SBO-school bezoekt.

Drempelbedrag

Voor leerlingen die een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) bezoeken blijven de kosten van vervoer voor de eerste 4 kilometer voor rekening van de ouders. Dit is het zogenaamde drempelbedrag dat is gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer. Voor het schooljaar 2021-2022 geldt een drempelbedrag van € 540,-.

Als het gecorrigeerd verzamelinkomen (van beide ouders) over het jaar 2019 lager is dan € 27.450,- vervalt het drempelbedrag. U moet dit aantonen. Vraag het IB-60 formulier op van beide ouders (samenwonende partners) bij de belastingdienst (0800 0543) en upload deze bij de aanvraag. Stuurt u geen IB-60 formulier of inkomensbewijs mee dan laten wij u dat weten en krijgt u de gelegenheid dit bewijs binnen 2 weken alsnog in te leveren.

Als wij na deze hersteltermijn geen inkomensbewijs van u hebben ontvangen dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling of leggen wij u alsnog het drempelbedrag op.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Als u vervoer aanvraagt naar een school voor basisonderwijs die op meer dan 20 kilometer van de woning van de leerling af ligt, dan wordt de vergoeding verminderd met een bedrag dat afhankelijk is van uw financiële draagkracht. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van onderstaande tabel.

Inkomen in €Eigen bijdrage in €
 0 – 36.000nihil
36.000 – 42.500150
42.500 – 49.000645
49.000 – 55.5001.200
55.500 – 63.0001.760
63.000 – 69.5002.360
69.500 en verdervoor elke extra € 5.000: € 565 erbij


Bij € 69.500,- en verder wordt per € 5.000,- extra inkomen de eigen bijdrage steeds opgehoogd met € 565,=. Deze bijdrage naar draagkracht komt boven op het drempelbedrag. Als daardoor de totaal te betalen ouderbijdrage meer wordt dan de kosten van het vervoer, wordt uw aanvraag afgewezen.

Voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de Expertisecentra bezoeken of voor leerlingen die een school voor basis of voortgezet onderwijs bezoeken en vanwege hun lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap op een voor hen passende vervoersvoorziening zijn aangewezen wordt geen drempelbedrag berekend. De handicap van de leerling moet worden aangetoond.

Geef hier aan of de leerling een indicatie vanuit de jeugdwet heeft. Bijvoorbeeld naschoolse opvang op een zorgboerderij.

Verdere informatie

Het vervoer van de leerlingen moet aansluiten op de schooltijden zoals die in het schoolplan zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat, als een leerling deelneemt aan activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden, géén vergoeding op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente West Maas en Waal 2014(externe link) mogelijk is. U moet dan zelf te zorgen voor het halen en brengen van de leerling.

De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) onderwijs. Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, zoals bijvoorbeeld sociale of medische redenen (bijvoorbeeld het vervoer vanuit de woning naar een medisch kinderdagverblijf) dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (inclusief leerweg ondersteunend (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO)) of het voortgezet speciaal onderwijs gaan en zelfstandig kunnen reizen hebben geen recht op een vergoeding.

Vormen van vervoer

Uitgangspunt is dat, als de leerling een vervoersvoorziening nodig heeft, de kosten van openbaar vervoer worden bekostigd. Begeleiding van een leerling, aangepast vervoer of eigen vervoer kan bij bijzondere omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht. Steeds zal een afweging worden gemaakt of het soort vervoer dat gevraagd wordt, voor de leerling passend is
en op de, voor de gemeente, goedkoopste wijze kan worden uitgevoerd. Dat kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of bekostiging dan is aangevraagd.
Als de gemeente het vervoer verzorgt door middel van taxi- of schoolbusvervoer, wordt er géén vergoeding aan u betaald. De leerling krijgt in dat geval de mogelijkheid om gebruik te maken van het aangeboden vervoer. De kosten daarvan worden door de gemeente direct met de vervoerder verrekend.

Deskundigenverklaring

Als begeleiding van de leerling of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk wordt geacht, zal een verklaring van de permanente commissie leerlingenzorg, de commissie van begeleiding, de commissie van onderzoek verbonden aan de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken, dan wel de commissie van indicatiestelling bijgevoegd moeten zijn. Voor deze verklaring kunt u verklaring 3 laten invullen.

Vervoer naar regulier onderwijs

Leerlingen die een reguliere basisschool of een reguliere school voor voortgezet onderwijs (inclusief leerwegondersteunend en praktijkonderwijs) bezoeken of gaan bezoeken en vanwege hun lichamelijke,
zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap aangewezen zijn op voor hen passend vervoer, kunnen bij de gemeente een aanvraag leerlingenvervoer indienen.

De noodzaak van vervoer van deze leerlingen moet blijken uit een te over leggen (medische) verklaring. Bij uw aanvraag moet u verklaringen van de school die de leerling verlaat, de school die de leerling gaat bezoeken, de toelaatbaarheidsverklaring/advies van het samenwerkingsverband, en een artsen-/specialisten-/psychologenverklaring (niet huisarts) voegen. De aanvraag wordt ter beslissing voorgelegd aan B&W.

Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school moet u uit gaan van de kortste (voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg) volgens de ANWB-routeplanner. Is de afstand meer dan 4 kilometer, dan kan recht op vergoeding van vervoerskosten ontstaan. Hiervan kan worden afgeweken als de aard van de handicap van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Als er sprake is van toekenning van vergoeding van het leerlingenvervoer dan betreft die vergoeding de afstand tussen de woning van de leerling en de voor de leerling dichtstbijzijnde, toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee brengt en u met het vervoer instemt.

Onder “toegankelijke school” wordt verstaan de school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. De dichtstbijzijnde, toegankelijke school wil niet zeggen dat de leerling die school
ook daadwerkelijk moet bezoeken, maar dat de leerling in principe tot die school kan worden toegelaten. Voor het bezoeken van een school voor speciaal basisonderwijs of voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt ook dat het de school is van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen.

Er kunnen redenen zijn die bij de beoordeling en afweging van uw aanvraag betrokken moeten worden, maar die u niet in voorgaande vragen hebt kunnen aangeven. Bij beantwoording van deze vraag kunt u die nadere gegevens of redenen aangeven.

Verklaringen

Verklaring 1

Gezinssamenstelling.
Deze verklaring is van belang bij de beoordeling van de aanvraag of openbaar vervoer onder begeleiding (on)mogelijk is. Tevens zijn deze gegevens noodzakelijk om de bijdrage van de ouders te bepalen. Deze verklaring dient bij de aanvraag meegestuurd te worden.

Verklaring 2

Reistijdcriterium
Als aangepast vervoer wordt gevraagd op grond van het reistijdcriterium stuurt u verklaring 2 bij de aanvraag mee.

Verklaring 3

Schoolverklaring
De schoolverklaring van de Commissie van Begeleiding / Commissie van Onderzoek, verbonden aan de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken, waaruit de noodzaak van (openbaar) vervoer onder
begeleiding of aangepast vervoer blijkt. Deze verklaring 3 moet bij de aanvraag geüpload worden. Voeg, indien beschikbaar en noodzakelijk, medische verklaring(en) toe ter onderbouwing.

Tot slot

Hebt u na het lezen van de toelichting nog vragen over de regeling leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met het team Maatschappelijke Ontwikkeling via 14 0487 of via tboerakker@westmaasenwaal.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?