De uiteindelijke vorming van de uiterwaarden is pas voltooid na het aanleggen van de dijken. De karakteristieke steenfabrieken langs de rivier zijn inmiddels grotendeels verdwenen, maar de open waterplassen en tichelgaten herinneren nog aan de winning van zand en klei. In een deel van de uiterwaarden vindt nog steeds zandwinning plaats in combinatie met natuurontwikkeling.

De uiterwaarden van de Waal en de Maas zijn in gebruik als extensief beheerd grasland, natuurgebied en water. De uiterwaarden van de Maas hebben daarnaast ook een belangrijke, recreatieve functie en zijn landschappelijk en ecologisch van grote betekenis. Natuurontwikkeling staat hier voorop, samen met de mogelijkheid tot rivierverruimende maatregelen. Ook is nog op beperkte schaal sprake van agrarisch gebruik.