Huidig beleid

De uiterwaarden van de Waal en de Maas zijn landschappelijk en ecologisch van grote betekenis. Vanwege Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving moet er zeer terughoudend worden omgegaan met het toevoegen van nieuwe bebouwing. Natuur, landschap en water vormen de hoofdfuncties in de uiterwaarden.

De hoofdlijnen van het huidig beleid, zoals neergelegd in de Omgevingsverordening van de provincie, de Structuurvisie Buitengebied 2020, de toelichting bij het bestemmingsplan Buitengebied, de recente bestemmingsplannen Thematische herziening Grootschalig grondverzet en Thematische herziening Agrarische Bedrijven 2020, zijn als volgt en worden overgenomen:

  • Verbod op nieuwvestiging en verplaatsing van agrarische bedrijven. Alleen bestaande bedrijven toegestaan: maximum uitbreiding 10 %, mits binnendijks;
  • Verbod op glastuinbouw;
  • Verbod op houden dieren op meer dan 1 bouwlaag;
  • Verbod op grootschalig grondverzet;
  • Verbod op boom- en sierteelt en pot- en containerteelt, behalve bestaand gebruik;
  • Functieverandering van agrarisch naar wonen, niet-agrarisch bedrijf, bos of natuur onder voorwaarden mogelijk, maar beperktere mogelijkheden dan komgronden en oeverwallen.

Trends en ontwikkelingen

Er zijn nog maar twee grondgebonden agrarische bedrijven (deels) in de uiterwaarden gelegen. Deze bedrijven mogen hun bestaande bedrijfsvoering doorzetten. De trend is dat langzamerhand alle agrarische bedrijfspercelen (= bouwvlakken) verdwijnen en omgezet worden naar een woonfunctie. Dit betekent dat ook het beleid voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven nog maar beperkt impact heeft in de uiterwaarden.

Ambities en keuzes

De gemeente heeft de ambitie het huidige beleid voort te zetten met de nadruk op natuurontwikkeling, water en waterberging; alles in combinatie met extensieve recreatie in de vorm van wandel (struin)- en fietsroutes. Daarnaast wil de gemeente de bestaande bedrijfsvoering van agrarische bedrijven blijven faciliteren en meewerken aan functieverandering naar burgerwoningen voor beide nog aanwezige agrarische bedrijven. Nieuwvestigen, uitbreiden of verplaatsen van agrarische bedrijven binnen de uiterwaarden is niet mogelijk. Bovendien is het optimaliseren van de uiterwaarden voor agrarisch gebruik, vanwege de beoogde natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier, maar ook vanwege de slechte productieomstandigheden, niet zinvol.

Heeft u gevonden wat u zocht?