Huidig beleid

Rijksniveau

Op 29 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het doel van de maatregelen uit het klimaatakkoord is een grootschalige reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990: 49% in 2030 en 95% in 2050. Deze doeleinden vloeien voort uit de klimaatafspraken die de internationale gemeenschap in 2015 maakte in het akkoord van Parijs en zijn in Nederland officieel vastgelegd in de Klimaatwet. Het Klimaatakkoord geeft inhoudelijk invulling aan de doelen uit deze Klimaatwet.

Provinciaal niveau

Op provinciaal niveau biedt de Omgevingsvisie Gelderland (2018) door middel van aanduidingen een kader waar grote zonneparken en windenergie wel/onder voorwaarden/niet zijn toegestaan. Daarnaast werd in het Gelders Energie Akkoord (GEA) (2015) als doel gesteld om jaarlijks 1,5% aan energie te besparen; om in 2023 16% van het energieverbruik duurzaam op te wekken en om de emissie van broeikasgassen (CO2) in 2030 met 55% te hebben teruggebracht (ten opzichte van 1990). In 2050 moet Gelderland energieneutraal zijn.

Regionaal niveau

Op regionaal niveau wordt op 1 juli 2021 de Regionale energiestrategie (RES) 1.0 Fruitdelta Rivierenland door de stuurgroep aan het Nationaal Programma RES aangeboden. In deze RES 1.0 zijn de kansen en mogelijkheden op het gebied van zon en wind onderzocht. Uiteindelijk is voor de gehele regio een bod van 1,2 TWh gedaan, bestaande uit zon op dak (191 hectare), zonnevelden (249 hectare) en wind (49 turbines) in 2030. Zie de navolgende tabel:

Overzicht per gemeente van de RES ambities

Uit de tabel blijkt dat van het totale bod de gemeente West Maas en Waal 3,7% (0,049 TWh) voor haar rekening neemt. Concreet komt dit neer op 0 windturbines, 0,030 TWh zonnevelden en 0,018 TWh zon op dak.

Voor de gemeente West Maas en Waal is dit doorvertaald in de opwek van 20 hectare zonne-energie. Het RES 1.0-bod is op 20 mei 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Richting 2023 wordt een RES 2.0, waarin nieuwe inzichten voor elektriciteit (en warmte) een plek krijgen, opgesteld.

Gemeentelijk niveau

In juni 2019 is op gemeentelijk niveau de Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid vastgesteld. Daarin worden dezelfde doelen als in het GEA benoemd: per jaar 1,5% energiebesparing, in 2023 16% duurzame opwek, in 2030 55% CO2 reductie en in 2050 energieneutraal. Verder moet ingevolge het Klimaatakkoord ieder gemeente, dus ook West Maas en Waal, voor 31 december 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Het einddoel is om huizen en bedrijven in 2050 duurzaam (dat wil zeggen aardgasvrij) te verwarmen. In de warmtevisie komt te staan hoe en wanneer we dat kunnen gaan doen en wat daarvoor nodig is. Een eerste stap hiertoe zijn haalbaarheidsonderzoeken naar diverse warmtebronnen, zoals warmte gewonnen uit oppervlaktewater, zoals vijvers, plassen en rivieren.

Trends en ontwikkelingen

Voor de gemeente West Maas en Waal is het de opgave om energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren, te faciliteren en te ontwikkelen op een manier die haalbaar is en past bij de lokale omstandigheden. Een goede ruimtelijke inpassing van zonnevelden en/of windmolens zorgt voor een aantal (meekoppel)kansen. Zo kunnen zonnevelden rondom natuurgebieden de biodiversiteit vergroten. Plaatsing tussen fruitbomen zorgt voor dubbelgebruik. Verder zien we als trend dat lokale bewoners en ondernemers in de omgeving de mogelijkheid wordt geboden om (financieel) te participeren in en mee te profiteren van de ontwikkeling en beheer van grootschalige opwek (van, voor en door de samenleving). De opbrengsten (€ en kWh) van het initiatief vloeien dan maximaal terug in de gemeenschap. Bij voorkeur wordt het initiatief coöperatief ontwikkeld.

Ambities en keuzes

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie zon vastgesteld. Daarmee wordt een aantal zonneparken, tot samen circa 20 hectare, mogelijk. Ook is een selectieleidraad voor zonne-energie vastgesteld. Deze selectieleidraad biedt een helder kader en een zorgvuldige procedure voor de toetsing en beoordeling van initiatiefplannen. 

Besluitvorming over de wenselijkheid en haalbaarheid van windturbines wordt op dit moment voorbereid.

Heeft u gevonden wat u zocht?