Hier vindt u vragen en antwoorden over hoe u hulp kunt bieden aan slachtoffers Oekraïne. En informatie die belangrijk kan zijn als u overweegt te helpen als vrijwilliger of met huisvesting.

Sociale voorzieningen voor vluchtelingen

Mogen kinderen uit Oekraïne naar school?

Ook de kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs en leerplicht. De gemeente kijkt naar wat haalbaar is. Dit gelet op het grote aantal gevluchte kinderen en het taalverschil. De zorg voor en het welzijn van de kinderen is daarbij onze eerste prioriteit.

Hoe zit het met vervoer?

Op vertoon van hun ID-bewijs reizen Oekraïense vluchtelingen gratis met het OV.

Medische voorzieningen voor vluchtelingen

Kunnen Oekraïners medisch noodzakelijke hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kunnen vluchtelingen zich laten vaccineren?

Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Daar komen nog landelijke richtlijnen voor. Dit geldt voor zowel voor het Covid-19 vaccin als de vaccinaties voor kinderen (0-18) volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Mag een vluchteling zelf een huisarts kiezen? Neemt de huisarts deze persoon altijd aan?

Ja, net als andere inwoners mogen vluchtelingen zelf een huisarts kiezen. Een huisartsenpraktijk mag het inschrijven van een nieuwe patiënt weigeren in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als de praktijk vol zit. De patiënt zoekt dan een andere praktijk. Het weigeren van zorg bij spoedsituaties kan niet.

Wat is nodig om een niet-ingeschreven vluchteling door te verwijzen naar een medisch specialist?

In dat geval moet een huisarts in Nederlandse letters de naam van de persoon en geboortedatum hebben. Burgerzaken geeft dan een verklaring af van het bestaan. Zo kan een vluchtelingen worden doorverwezen.

Financiële voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op leefgeld?

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een leefgeldregeling. Dit leefgeld is bedoeld voor kleding, voedsel en persoonlijke uitgaven.

Voorwaarde voor het ontvangen van leefgeld

Voorwaarde voor uitkering van het leefgeld is inschrijving bij de gemeente. Voor het inschrijven kan een afspraak gemaakt worden door te bellen naar 14 0487.

Terugwerkende kracht

Wij kennen het leefgeld met terugwerkende kracht toe, vanaf de datum waarop de vluchteling in onze gemeente is aangekomen. 

Bedragen

Bij opvang door de gemeente: 

 • € 260,- per maand per persoon in een opvang zonder maaltijdvoorziening
 • € 55,- per maand per persoon in een opvang met maaltijdvoorziening

Bij opvang door een gastgezin € 260,- en een extra toelage van: 

 • volwassenen: € 215,- per maand
 • kinderen: € 55,- per maand

Manier van betalen

We kunnen het leefgeld elke maand overmaken naar een Nederlandse bankrekening. Het bankrekeningnummer moet samen met een kopie van de betaalpas ingeleverd worden bij de gemeente. Dat mag per mail via oekraine@westmaasenwaal.nl

En als de vluchteling nog geen Nederlandse bankrekening heeft?

Dan betalen we via een prepaid-kaart, waarop wij een tegoed (het leefgeld) kunnen zetten. Met die kaart kan betaald worden of contant geld opgenomen bij een pinautomaat.
Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een prepaid-kaart. Voor het ophalen van een prepaid-kaart kan een afspraak gemaakt worden door te bellen naar telefoonnummer 14 0487.

De prepaid-kaart is tijdelijk. Heeft de vluchteling een Nederlandse bankrekening geopend? Dan moet het bankrekeningnummer samen met een kopie van de betaalpas ingeleverd worden bij de gemeente. Ook moet de prepaid-kaart ingeleverd worden.

Verhuizen naar een andere gemeente of betaald werk gaan doen

Gaat de vluchteling verhuizen naar een andere gemeente of krijgt de vluchteling betaald werk, dan heeft dat gevolgen voor de uitkering van het leefgeld. Deze wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de gemeente West Maas en Waal via het mailadres backofficesociaaldom@westmaasenwaal.nl

Mag een Oekraïense vluchteling hier werken?

Ja, Oekraïners mogen in Nederland werken.

Een werkvergunning is niet nodig. De werkgever moet een melding doen bij het UWV. In Tiel zijn er meerdere betrouwbare uitzendbureaus, zoals Randstad, Tempo Team en Olympia.
Het verdiende salaris wordt in mindering gebracht op het leefgeld.

Controles gemeente

De gemeente controleert regelmatig of de vluchtelingen die leefgeld ontvangen nog onze gemeente verblijven. Ook kijkt de gemeente of de vluchtelingen mogelijk aan het werk zijn gegaan. Dan hebben zij een inkomen en is leefgeld van de gemeente niet meer nodig.

Is a refugee from Ukraine entitled to living allowance?

Ukrainian refugees are entitled to an allowance. This living allowance is intended for clothing, food and personal expenses.

Condition for receiving allowance

The condition for payment of the allowance is registration with the municipality. An appointment can be made for registration, telephone number 0487 599 500.

Retroactivity

We grant the allowance with retroactive effect. From the date on which the refugee arrived in our municipality.

Amounts

In case of reception by the municipality: 

 • € 260,- per month per person in a shelter without meal provision
 • € 55,- per month per person in a shelter with meals

When taken in by a host family. €260 and an additional allowance of: 

 • adults: € 215,- per month 
 • children € 55,- per month

Payment method

We can transfer the living allowance every month to a Dutch bank account. The bank account number must be submitted to the municipality together with a copy of the debit card. You can send an e-mail to oekraine@westmaasenwaal.nl

And if the refugee does not yet have a Dutch bank account?

Then we pay via a prepaid card, on which we can put a credit (the living allowance). With this card one can pay or withdraw cash at an ATM.
Everyone from the age of 18 will receive a prepaid card. An appointment can be made to collect a prepaid card, telephone number 0487 599 500.

The prepaid card is temporary. Has the refugee opened a Dutch bank account? The bank account number must be passed on to the municipality. And the prepaid card must be handed in.

Moving to another municipality or having a job

If the refugee moves to another municipality or if the refugee starts a paid job, this will affect the payment of the allowance. These changes must be passed on to the municipality of West Maas en Waal on the following e-mail address: backofficesociaaldom@westmaasenwaal.nl

Can a Ukrainian refugee work here?

Yes, Ukrainians are allowed to work in the Netherlands.

A work permit is not required. The employer must report to the UWV. There are several reliable employment agencies in Tiel, such as Randstad, Tempo Team and Olympia. The earned salary is deducted from the living allowance.

Municipality checks

The municipality regularly checks whether the refugees who receive living allowances are still staying in our municipality. The municipality is also examining whether the refugees may have started work. When they have an income, a living allowance from the municipality is no longer necessary.

Чи має право на проживання біженець з України?

Українські біженці мають право на прожитковий мінімум. Ця допомога призначена на одяг, їжу та особисті витрати. 

Умова отримання допомоги

Умовою для виплати допомоги є реєстрація в муніципалітеті. Записатися на прийом можна за номером телефону 140487.

Ретроактивність

Ми надаємо надбавку із зворотною дією. З того дня, коли біженець прибув до нашого муніципалітету.

Суми

У разі отримання муніципалітетом:

 • 260 євро на місяць на людину в притулку без харчування
 • 55 євро на місяць з особи в притулку з харчуванням

При прийомі в приймаючу сім’ю. 260 євро та додаткова надбавка в розмірі:

 • дорослі: 215 євро на місяць 
 • діти 55 євро на місяць.

Спосіб оплати

Ми можемо щомісяця перераховувати кошти на проживання на рахунок у голландському банку. Номер банківського рахунку необхідно надати муніципалітету разом з копією дебетової картки. Ви можете надіслати електронний лист на адресу oekraine@westmaasenwaal.nl.

А якщо у біженця ще немає рахунку в голландському банку?

Потім ми розраховуємося за допомогою передплаченої картки, на яку можемо покласти гроші. За допомогою цієї картки ви можете розрахуватися або зняти готівку в банкоматі.
Усі, кому виповнилося 18 років, отримають передплачену картку. Записатися на прийом передплаченої картки можна за номером телефону 0487 599 500.

Передплачена картка є тимчасовою. Чи відкрив біженець рахунок у голландському банку? Потім номер банківського рахунку необхідно передати муніципалітету. І передплачену картку необхідно здати.

Переїзд в інший муніципалітет або робота

Якщо біженець переїжджає до іншого муніципалітету або якщо біженець починає оплачувану роботу, це вплине на виплату допомоги. Ці зміни необхідно передати муніципалітету Вест-Маас-ен-Ваал за такою адресою електронної пошти: backofficesociaaldom@westmaasenwaal.nl

Чи може тут працювати український біженець?

Так, українцям дозволено працювати в Нідерландах.
Дозвіл на роботу не потрібен. Роботодавець повинен звітувати в UWV. У Тіллі є кілька надійних агентств з працевлаштування, таких як Randstad, Tempo Team та Olympia. Отримана зарплата вираховується з грошей, отриманих від муніципалітету.

Муніципальні інспекції

Муніципалітет регулярно перевіряє, чи в нашому муніципалітеті ще проживають біженці, які отримують допомогу. Муніципалітет також перевіряє, чи працюють біженці. Тоді вони отримують дохід і допомога на житло від муніципалітету більше не потрібна.
 

Hoe krijgt een vluchteling een Nederlandse bankrekening?

Meerdere banken staan intussen klaar om aanvragen voor bankrekeningen in behandeling te nemen. Online kan een bankrekening vaak direct worden aangemaakt. De pas volgt dan enkele werkdagen later per post. We weten dat bijvoorbeeld de ING en de Rabobank intussen een website hebben in het Oekraïens.

Is de uitkering vast, of kan deze worden gekort bij eventuele inkomsten van werk?

Verhuizen naar een andere gemeente of betaald werk gaan doen

Gaat de vluchteling verhuizen naar een andere gemeente of krijgt vluchteling betaald werk, dan heeft dat gevolgen voor de uitkering van het leefgeld. Deze wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de gemeente West Maas en Waal via het volgende mailadres: backofficesociaaldom@westmaasenwaal.nl

Moving to another municipality or having a job

If the refugee moves to another municipality or if the refugee starts a paid job, this will affect the payment of the allowance. These changes must be passed on to the municipality of West Maas en Waal on the following e-mail address: backofficesociaaldom@westmaasenwaal.nl

Переїзд в інший муніципалітет або робота

Якщо біженець переїжджає до іншого муніципалітету або якщо біженець починає оплачувану роботу, це вплине на виплату допомоги. Ці зміни необхідно передати муніципалітету Вест-Маас-ен-Ваал за такою адресою електронної пошти: backofficesociaaldom@westmaasenwaal.nl
 

Heeft de financiële ondersteuning van vluchtelingen effect op het inkomen van het gastgezin?

Denk aan de hoogte van een bijstandsuitkering, SVB- of UWV-uitkering, AOW, of toeslagen.

Nee, dat heeft het niet. Zie voor specifieke informatie de website van de Rijksoverheid

Ik wil onderdak geven aan vluchtelingen. Heeft dat effect op de hoogte van de lokale heffingen omdat er een meerpersoonshuishouden ontstaat?

Nee, het uitgangspunt is voorlopig dat opvang van vluchtelingen hier geen invloed op heeft. 

Kunnen vluchtelingen leefgeld aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank SVB?

De vergoeding via de SVB geldt alleen voor evacués en gerepatrieerden. Evacués zijn een specifieke groep vluchtelingen die kwetsbaar zijn. Dit is een heel kleine groep en degene die dit wel zijn, zijn bij het Rijk al bekend. Gerepatrieerden zijn Nederlanders en hun gezinsleden (1e graad) die vanwege de crisis een land moeten ontvluchten. Verreweg de meeste vluchtelingen kunnen hier dus geen gebruik van maken.

Is er een vergoeding voor het opnemen van vluchtelingen in huis, als gastgezin?

Gastgezinnen ontvangen geen uitkering. Het uitgangspunt is dat vluchtelingen zelf leefgeld krijgen. Dit bedrag is iets hoger als zij in particuliere opvang zitten, zodat ze kunnen bijdragen aan kosten voor bijvoorbeeld boodschappen en vervoer. Het is voor de vluchtelingen niet verplicht bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Het is aan het gastgezin om hier met de vluchtelingen afspraken over te maken.

Is er een mogelijkheid voor vluchtelingen om hun meegebrachte geld ergens in te wisselen voor euro's?

Voor zover bij ons bekend wisselen banken en het Grenswisselkantoor geen Russische roebels en Oekraïnse grivna's om voor euro's. Houd de informatie op refugeehelp.com hierover in de gaten. 

Hoe zit het met aansprakelijkheid? Wat als een vluchteling of een vrijwilliger die vluchtelingen helpt schade veroorzaakt?

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn in West Maas en Waal meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering particulieren ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne.

Dit gaat om:

 • Alle mensen met de Oekraïense nationaliteit en hun gezinsleden.
 • Alle derdelanders die rechtmatig in Oekraïne verbleven voorafgaand aan 24 februari en hun gezinsleden.
 • Vrijwilligers die zich met hun opvang bezighouden.

Let op, uitgezonderd zijn schade door Covid-19 en schade aan verblijfsruimten/gebouwen.