1. Op welk moment adviseert u een evenementenverzekering ?

Vrij snel. Het hangt af van een aantal vragen:

  • Eist mijn vergunning het? en
  • Wat is het belang / financieel risico?

2. Voorbeelden "waar kan het fout gaan" zijn die alle gedekt?

Dat wordt per geval onderzocht en beoordeeld. Bijvoorbeeld bij bestuurdersaansprakelijkheid: Is er sprake van onbehoorlijk bestuur?
Dan wordt dat al meer een grijs gebied.

3. Er is schade ontstaan tijdens een kinderspeurtocht buiten het evenemententerrein, waarbij niet duidelijk is wie in het groepje de veroorzaker is. Kunnen we die schade verhalen op de Vrijwilligersverzekering?

Belangrijk hierbij is de verwijtbaarheid. Zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen? Dan heeft u waarschijnlijk een sterke casus.

4. We hebben een factuur gekregen voor het niet afnemen van een attractie. In hoeverre kan de rechtsbijstand hierin ondersteunen?

Dit is afhankelijk van wat er in de overeenkomst die onder de factuur ligt is afgesproken. Het is aan te raden om contact op te nemen met Centraal Beheer. Dan wordt de casus onderzocht.

5. Een vrijwilliger die zijn eigen bedrijfsbus ter beschikking stelt voor materialen vervoer en hierbij schade oploopt. Welke verzekering spreek je hiervoor aan?

WA-verzekering - casco

6. Een verkeersongeval tijdens activiteit buiten activiteitenterrein waarbij een deelnemer betrokken is. In hoeverre kan de vrijwilliger hiervoor aansprakelijk gesteld worden?

Een vergelijkbare situatie als bij vraag 3:

Belangrijk hierbij is de verwijtbaarheid. Zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen? Dan heeft u waarschijnlijk een sterke casus

7. Wanneer is een lid van de Carnavalsvereniging een vrijwilliger ?

Op het moment dat hij daadwerkelijk deelneemt aan de activiteit / het evenement. Bijvoorbeeld als hij de praalwagen opbouwt, als hij de auto bestuurt, of als hij op de praalwagen staat.

8. Waar kunnen we informatie vinden over een aanvullende verzekering die afgesloten kon worden, een verenigingspolis? Ik begreep dat Centraal Beheer die goedkoper aan zou kunnen bieden ivm de huidige vrijwilligersverzekering?

Op www.centraalbeheer.nl/verenigingspolis kun je de informatie vinden voor verenigingen en stichtingen. Maar ook bij bijvoorbeeld sportkoepels of andere vertegenwoordigende organen kan men soms collectieve verzekeringen afsluiten.

9. Deze vrijwilligersverzekering lijkt vooral een vangnet van het individu als vrijwilliger is bedacht. In hoeverre is de dekking voor bestuur van een organisatie als een deelnemer van het evenement schade oploopt? Zoals de val van een springkussen.

De 6 dekkingen op de VNG Vrijwilligerspolis fungeren inderdaad als vangnet voor zowel de vrijwilliger als de rechtspersoon. Met uitzondering van de ongevallendekking zijn de overige 5 dekkingen secundair. Dat wil zeggen dat de eigen verzekering (indien die er is) voor gaat. In bovenstaand voorbeeld kan de deelnemer aan het evenement bij een schade de organisatie aansprakelijk stellen. Indien de organisatie een eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft kan hier een beroep op worden gedaan. Indien die er niet is kan de schade ingediend worden op de vrijwilligersverzekering. Bij CB wordt gekeken of er dekking is onder de polis en daarna of de organisatie aansprakelijk is. Bij de vraag of de organisatie aansprakelijk is voor de schade wordt altijd gekeken in hoeverre de organisatie verwijtbaar is voor de schade. (dus was de attractie veilig, was er voldoende toezicht etc).

10. Casusvraag Vrijwilligers in de bouw

Casus: Bij een gestarte nieuwbouw van zullen ook vrijwilligers de komende periode meewerken. De aannemer heeft een CAR-verzekering afgesloten. Het blijkt dat de vrijwilligers die daar meehelpen niet verzekerd zijn als er schade zou optreden. Bijvoorbeeld:  Een steiger van de aannemer wordt in het weekend gebruikt door een vrijwilliger die bouwklussen gaat uitvoeren. De steiger gaat plotsering rijden en een vrijwilliger valt van de steiger. Valt deze dekking onder de vrijwilligersverzekering die de Gemeente West Maas en Waal heeft afgesloten voor alle vrijwilligers binnen de Gemeente?

Reactie:
Het letsel van de vrijwilliger valt onder de vrijwilligersverzekering maar alleen bij overlijden en blijvende invaliditeit. Bij tijdelijk letsel of indien er (en dat is vaak zo) er een restschade overblijft kan de vrijwilliger de claim neerleggen bij de vereniging of bij de aannemer die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de steiger (constructie, zekering tegen plotseling rijden, instructies en begeleiding vooraf/tijdens werk vrijwilliger etc.) Centraal Beheer is bij die aansprakelijkheidstelling geen partij.