De gemeente West Maas en Waal ligt ingeklemd tussen de rivieren de Waal aan de noordzijde en de Maas aan de zuidzijde. Afwatering in het buitengebied vindt met name plaats via de Grote Wetering. Het areaal van de gemeente (ca. 9.000 ha) bestaat voor 10% (900 ha) uit zichtbaar oppervlaktewater zoals vijvers, sloten, greppels. Water is een dragend element in de bestaande inrichting en een leidend onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen. Het zorgt voor voldoende berging en afvoer bij hevige neerslag en kwel, maar ook voor aanvoer van water in perioden van droogte. Langs, in en op het water vindt veel recreatie plaats. Het water is daarnaast een kwalitatieve meerwaarde voor de landschappelijke inrichting.

West Maas en Waal wil in 2035, maar uiterlijk in 2050, klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Dat betekent twee dingen. Ten eerste zijn onze gemeente en de regio bestand tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is en blijft onze gemeente een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. De maatregelen die wij nemen, verminderen daarom niet alleen de negatieve klimaatgevolgen, maar ze dragen ook bij aan een socialere en gezondere leefomgeving met meer water, groen en biodiversiteit.