Project en incidentele subsidies

Onder project- en incidentele subsidies vallen aanvragen waarvoor een eenmalige geldelijke bijdrage voor een eenmalige gebeurtenis van toepassing is. In de beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling zijn de mogelijkheden voor incidentele subsidie genoemd. U kunt een eenmalige project- of waarderingssubsidieaanvraag indienen. Alle aanvragen dient u in bij het college van Burgemeester en Wethouders door middel van een standaard aanvraagformulier incidentele subsidies.

Top