Vastgesteld beeldkwaliteitsplan Appelhoek fase 1b

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen alsmede voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Onder de regie van het beeldkwaliteitsplan weten (particuliere) initiatiefnemers op voorhand welke kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitwerking van de bebouwing en de openbare ruimte.

U kunt het vastgestelde beeldkwaliteitsplan “Appelhoek fase 1b te Alphen” inzien

De gemeenteraad stelde het beeldkwaliteitsplan vast op 16 september 2021.
Van 30 september 2021 tot en met 11 november 2021 is dit vastgestelde beeldkwaliteitsplan in te zien.

Het beeldkwaliteitsplan heeft de juridische status van beleidsregel. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen het vaststellingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.

Waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Denkt u eraan een afspraak hiervoor te maken?

Online: Appelhoek fase 1b

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan Appelhoek fase 1b